اسماعيل صفرزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 

دروس:

اقتصاد سنجی ارشد:

- (شرح درس)

- (رگرسيون هاي چند متغيره در شكل انحراف از ميانگين)

- (رگرسیون‌های افراز شده و ضرایب همبستگی جزئی)

- (استنتاج آماري در رگرسيون‌هاي چند متغيره)

- (آزمون قیدها و رگرسیون‌های مقید و نامقید)

- (آزمون‌های مربوط به خطای تصریح)

- (آزمون‌هاي ثبات پارامترها)

- (آزمون تغييرات ساختاري)

- (برآورد کننده‌های حداکثر راستنمایی و آزمون‌های نسبت راستنمایی، والد و ضریب لاگرانژ)

- (برآورد مدل‌های خطی با جملات اخلال غیر کروی)

- (برآورد کننده متغیرهای ابزاری)

- (مدل‌هاي رگرسيون تعميم‌يافته (GRM))، (مقاله آبرهافر و کمنتا)

- (واريانس ناهمساني)

- (خودهمبستگي در جملات اخلال)

 

اقتصادسنجی (1) کارشناسی

- شرح درس

- ماهیت و روش‌شناسی اقتصادسنجی (انواع دادده‌ها - نقش اقتصادسنجی در تحلیل‌های اقتصادی)

- مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی

- مدل‌های خطی ساده دومتغیره

- استنتاج آماری در رگرسیون‌های خطی ساده دو متغیرها

- گسترش مدل رگرسیون ساده

مباني فلسفي و روش شناسي اقتصاد:

(مقدمه و طرح موضوع)

(ایرادات وارد شده بر روش شناسی و پاسخ به آنها)

(ماهیت و ضرورت روش‌شناسی علم اقتصاد)

(فلسفه علم در قرن بیستم: اثبات‌گرایی منطقی)

- (تجربه گرایی منطقی در روش‌شناسی علم اقتصاد)

- (فلسفه علم در قرن بيستم: ابطال‌گرايي پوپر)

- (فلسفه علم در قرن بيستم: برنامه پژوهش‌هاي علمي لاکاتوش)

- (فلسفه علم در قرن بیستم: روش‌شناسی پارادایمی کوهن)