اسماعيل صفرزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

1. مشاور طرح ملی فقر چند بعدی در ایران در حوزه بیمه و اشتغال، کارفرما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تابستان 1394.
2. مجری طرح پژوهشی «عوامل تعیین‌کننده رشد نقدینگی در اقتصاد ایران»، کارفرما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پاییز 1393.
3. مجري طرح پژوهشي «برآورد نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش معدن و مقایسه آن با سایر بخش‌های عمده اقتصادی کشور»، كارفرما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تابستان 1393.
4. مجري طرح پژوهشي «بررسی اثرات حذف یارانه‌های انرژی در صنایع تولید آلومینیوم در استان مرکزی و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت»، كارفرما سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، (در دست اجرا).
5. مجري طرح پژوهشي «م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ال‍گ‍وی‌ م‍طل‍وب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ در ای‍ران: ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در م‍ال‍زی، تركيه و چين»، كارفرما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1391.
6. مشاور طرح پژوهشي «محاسبه بهره‌وری بخش صنعت استان مرکزی»، كارفرما موسسه کار و امور اجتماعی، 1388.
7. مجري طرح پژوهشي «ارزیابی عملکرد وزارت صنایع و معادن در بخش معدن و صنایع معدنی طی سال 1386»، كارفرما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1388.
8. مجري طرح پژوهشي «بررسي سرمایه اجتماعی و ارائه راهکارهای ارتقای آن در اقتصاد ايران»، كارفرما پژوهشكده امور اقتصادي، 1388.
9. مشاور طرح پژوهشي «بررسي تجربه كشورهاي شاخص در بخش معدن و صنايع معدني در زمينه آثار موافقت‌نامهTRIMS سازمان جهاني تجارت در جذب سرمايه‌هاي خارجي به بخش معدن و صنايع معدني و تجزيه و تحليل تحولات ايجاد شده در هر يك از كشورهاي مورد بررسي ناشي از اعمال آن موافقت‌نامه»، كارفرما سازمان توسعه و گسترش معادن و صنايع معدني (ايميدرو)، 1387.
10. مجري طرح پژوهشي «دولت نوين در چارچوب اصل 44»، كارفرما ستاد اجرايي اصل 44، 1386.
11. مجري طرح پژوهشي «تعامل دولت الکترونيک با تجارت الکترونيک و نقش آن در توسعه اقتصادي استان مرکزي»، كارفرما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، 1386.
12. مجري طرح پژوهشي «تعیین ظرفیتهای بالقوه مالیاتی استان لرستان»، كارفرما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، 1386.
13. مجري طرح پژوهشي «امکان‌سنجی مهار تورم با استفاده از اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم در چارچوب ارتباط بین نرخ تورم و رشد اقتصادی»، كارفرما مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1385.
14. مجري طرح پژوهشي «شناسايي نقطه چرخش ادوار تجاري در يك زمان واقعي در اقتصاد ايران»، كارفرما پژوهشكده امور اقتصادي، 1385.
15. مجري طرح پژوهشي «تاثير توسعه بازارهاي مالي بر بخش صنعت در اقتصاد ايران»، كارفرما پژوهشكده امور اقتصادي، 1384.
16. همكار اصلي طرح پژوهشي «بررسي ارتباط غير خطي بين تورم و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران»، كارفرما پژوهشكده امور اقتصادي، 1384.
17. همكار اصلي طرح پژوهشي «بررسي و ارائه راهكار جهت توسعه صنعت در مناطق توسعه نيافته»، كارفرما وزارت صنايع و معادن،‌1383.
18. همكار اصلي طرح پژوهشي «طرح جامع استان لرستان»، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، 1382.
19. همكار اصلي طرح پژوهشي «تدوين برنامه اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها در ايران با تاكيد بر مواد غذايي و دارو»، كارفرما وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي،‌1382
20. همكار اصلي طرح پژوهشي « شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ربع قرن اخير ايران (بخش صنعت)»، كارفرما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،‌1382.
21. همكار اصلي طرح پژوهشي «توسعه صنعتي منطقه زاگرس»، كارفرما وزارت صنايع و معادن،‌1381.

تاليف كتاب


- پول، ارز و بانكداري (با دكتر علي محمد احمدي)، انتشارات نور علم همدان، چاپ هفتم 1392.
- اقتصاد كلان بين‌الملل (با دكتر محمود ختايي)، دريافت مجوز چاپ.

ارائه مقالات و گزارشها به همايشها، نشريات و سازمانها


1. طراحی الگوی ارزیابی آثار قوانین و مقررات اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار، دانشگاه تهران با همکاری وزارت اقتصاد، آبان‌ماه 1394 (پذیرش برای ارائه در همایش)
تاثیر کیفیت آموزش‌های دانشگاهی بر رشد اقتصادی کشور، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین، تهران، 12 مرداد 1394.
2. برآورد نرخ بازدهی سرمایه در بخش معدن کشور، مجله علمی و پژوهشی مجلس و راهبرد، پذیرش چاپ.
3. ارتباط غير خطي بين ضريب نفوذ بيمه و درآمد سرانه، فصلنامه علمي پژوهشي مدل‌سازي اقتصادي، سال هفتم، شماره 4، پياپي 24.
4. مطالعه مقايسه‌اي ضريب نفوذ بيمه‌هاي اجتماعي و بازرگاني در ايران و برخي كشورهاي منتخب، پرتال سامانه بانک اطلاعات بیمه‌های اجتماعی کشور، شهريور‌ماه 1392.
5. آسيب‌شناسي بيمه‌هاي اعتباري در كشور: ضعف‌ها، كاستي‌ها و راهكارها، معاونت طرح و توسعه بيمه‌ مركزي ج.ا.ا.، بهمن‌ماه 1390.
6. تبيين فرآيند تبديل به اوراق بهادار سازي ريسك‌هاي بيمه‌اي، معاونت طرح و توسعه بيمه‌ مركزي ج.ا.ا.، ديماه 1390.
7. نقش بيمه‌هاي اعتباري در ثبات صادرات غير نفتي، معاونت طرح و توسعه بيمه‌ مركزي ج.ا.ا.، پاييز 1390.
8. آسيب‌شناسي بيمه‌هاي زندگي در ايران، معاونت طرح و توسعه بيمه‌ مركزي ج.ا.ا.، تابستان 1390.
9. نرخ بهينه رشد نقدينگي در اقتصاد ايران در چارچوب الگوهاي تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE)،‌ فصلنامه علمي پژوهشي مدل‌سازي اقتصادي، شماره 9، پاييز 1388.
10. الگوی نظری محاسبه هزینه رفاهی تورم در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE)، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش‌هاي رشد و توسعه پايدار، پذيرش چاپ.
11. تعيين دامنه بهينه تورم به منظور اجراي سياست هدف‌گذاري تورم با تاكيد بر ارتباط بين تورم و رشد اقتصادي، فصلنامه علمي پژوهشي مدل‌سازي اقتصادي، شماره 4،‌ تابستان 1387.
12. شناسايي نقطه چرخش دوران‌هاي اقتصادي اقتصاد ايران در يك زمان واقعي، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه اقتصادي، شماره 34، پاييز 1388.
13. نظام پرداخت یارانه ها و ضرورت هدفمندسازی آن، هفته‌نامه خبري- تحليلي برنامه، شماره 282، شهريور 1387.
14. دولت در آينه اصل 44، مجله علمي- تخصصي اقتصاد و جامعه، شماره 11، بهار 1386.
15. بررسي اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غير نفتي در اقتصاد ايران، همايش اقتصاد ايران در گام نهم، مردادماه 1385.
16. گزارش «نظام وظيفه عمومي‏‏،چالش ها و راهكارها»، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، 1382.
17. ارزيابي عملكرد اشتغال دستگاه‌هاي ستادي عضو شوراي عالي اشتغال، هيات تحقيق و تفحص از اشتغال مجلس شوراي اسلامي، 1382.
18. جايگاه اشتغال در قوانين و برنامه هاي رسمي كشور، هيات تحقيق و تفحص از اشتغال مجلس شوراي اسلامي، 1382.
19. ارزيابي وضعيت و عملكرد بودجه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه وزارت بهداشت و ...، 1381.

راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه


• حمیدرضا غفاری، اسماعیل صفرزاده (راهنما)، مطالعه تطبیقی میان صادرات گل و گیاه ایران و هلند با توجه به ماتریس سوات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق، 1394.
• هدیه کاظمی، اسماعیل صفرزاده (راهنما)، ارتباط بین رشد اقتصادی و فقر در استان کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، 1394. • معصومه زنگنه، اسماعیل صفرزاده (راهنما)، بررسي عوامل تأثيرگذار بر فعاليت كارگزاران رسمي بيمه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، 1393. • سید علی عزیزی، اسماعیل صفرزاده (راهنما)، رابطه تغییرات نرخ ارز با صادرات پتروشیمی، دانشگاه علم و فرهنگ، 1393. • سمانه باقري، اسماعيل صفرزاده (راهنما)، مصطفي حيدري هراتمه (مشاور)، «بررسی سیاست‌های پولی وارتباط آنها با نرخ تورم در دولت نهم»، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق، 1392.

برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي

1. اقتصادسنجي كاربردي همراه با كاربرد نرم افزار Eviews، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اسفندماه 1390.
2. كاربرد نرم‌افزار Eviews در اقتصادسنجي، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، آذرماه 1390.
3. اقتصادسنجي كاربردي همراه با كاربرد نرم افزار Eviews، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، مرداد ماه 1390.
4. فرايند و تبعات الحاق به WTO در صنعت بيمه كشور، پژوهشكده بيمه، ديماه 1389.
5. كاربرد تكنيك جداول داده – ستانده در تحليل‌هاي اقتصادي، استانداری استان مرکزی، بهار 1389.
6. كاربرد نرم‌افزار Eviews در اقتصاد سنجي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان مركزي، پاييز 1386.
7. تهيه‌ي طرح تحقيق (پروپوزال)، موسسه‌ي دين و اقتصاد، آبان ماه 1386.
8. تاريخ علم اقتصاد، همايش سراسري جامعه اسلامي دانشجويان، دانشگاه اروميه، مرداد 1386.
9. استراتژي رقابتي در بستر جهاني شدن، مركز آموزش بازرگاني استان اردبيل، فروردين 1386.
10. اقتصادسنجي كاربردي، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، زمستان 1385.
11. تحول در اندیشه اقتصاد کلان، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، پاييز 1385.

داوري مقالات

1. داوري مقاله براي فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان.
2. داوري مقاله براي فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد.
3. داوري مقاله براي فصلنامه علمي پژوهشي علوم و مهندسي محيط زيست.
4. داوري مقاله براي فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه صنعت بيمه.
5. داوري مقاله براي فصلنامه علمي پژوهشي مدل‌سازي اقتصادي.
6. داوري مقاله براي فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مدل‌سازي اقتصادي
7. داوري چندين مقاله در دومین كنفرانس دانشجويي اقتصاد ايران، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، پاییز 1385.
8. داوري چندين مقاله در اولين كنفرانس دانشجويي اقتصاد ايران، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، تابستان 1384.

مدراج علمي و پژوهشي

1. تقديرنامه از وزير وقت رفاه و تامين اجتماعي جهت مشاركت در تدوين برنامه پنجم توسعه در سال 1388.
2. پژوهشگر برتر مقطع دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، در سال تحصیلی 85-1384.
3. پژوهشگر نمونه مقطع دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در سال تحصیلی 85-1384.
4. پژوهشگر نمونه مقطع دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در سال تحصیلی 84-1383.

 زمينه‌هاي علاقه‌مندي

اقتصاد كلان، مدل‌سازي اقتصادي (اقتصادسنجي و الگوهاي تعادل عمومي)، اقتصاد پولي، اقتصاد بیمه، اقتصاد توسعه، اقتصاد ايران، برنامه‌ريزي اقتصادي، مباحث مربوط به يارانه‌ها.