اسماعيل صفرزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

الف: مقالات فارسي

 1. بررسی وضعیت خصوصی‌سازی صنایع پالایش نفت ایران با رویکرد DID (فازی)، پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران (پذيرش چاپ)
 2. بررسی تأثیر سالمندی جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در چارچوب مدل نسل‌های هم پوشان، فصلنامه نظريه‌هاي كابردي اقتصاد (پذيرش چاپ)
 3. تحلیل وضعیت ثبات مالی صنعت بیمه ایران، فصلنامه راهبرد مديريت مالي (پذيرش چاپ)
 4. برآورد تاثیر حکمرانی خوب بر رشد فراگیر در کشورهای منتخب، دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی (پذیرش چاپ).
 5. ارتباط بین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در ایران (تحلیل تاثیرات پس‌رانی و پیش‌رانی)، فصلنامه علمي پژوهشي مدل‌سازي اقتصادي، دوره 15، شماره 53، بهار 1400.
 6. تأثير اجراي طرح تحول سلامت بر شاخص مشاركت مالي عادلانه در ايران با استفاده از داده هاي شبه پنل، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 9، شماره 36، زمستان 1399.
 7. بررسی تجربۀ اصلاحات پارامتریک در حق‌بیمه و مستمری بازنشستگی در کشورهای منتخب و ارائۀ رهیافت‌هایی برای سازمان تأمین اجتماعی، فصلنامه تامين اجتماعي، دوره 16، شماره 3 (شماره پياپي 57)، پاييز 1399.
 8. اثر نااطميناني اقتصادي بر كارايي مانده اعتبارات بانك ها در ايران، دوفصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 7، شماره 2، پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398.
 9. مطالعه هزینه‌های تحمل‌ناپذیر سلامت و میزان زایش فقر خانوارها در چارچوب نظریه چرخه زندگی با رویکرد شبه پنل، پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، دوره 20، شماره 2، تابستان 1399.
 10. عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای خاورمیانه: رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‌های تلفیقی، فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 5، شماره 4، پیاپی 19، بهار و تابستان 1398.
 11. آثار کلان اقتصادی اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال دوازدهم، شماره 4، زمستان 1397.
 12. برآورد بهره‌وري عوامل توليد در رشته فعاليت هاي صنعتي استان قم، ماهنامه مدیریت بازار کار ایران، دیماه 1397.
 13. چرخه‌های تجاری و تفاوت ریسک بیکاری زنان و مردان در مقاطع تحصیلی مختلف در ایران، مطالعات اجتماعی و روان‌شناختی زنان، سال 16، شماره 2، تابستان 1397.
 14. تاثیر تورم بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایران، فصلنامه علمي پژوهشي مدل‌سازي اقتصادي، دوره 12، شماره 42، تابستان 1397.
 15. اندازه‌گیری شاخص نابرابری چند بعدی در مناطق شهری ایران 1392-1368، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال هجدهم، شماره اول، بهار 1397.
 16. تأثیر شاخص‌های حاکمیت شرکتی در سطح کلان اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 5، شماره 3، پیاپی 16، پاییز 1396.
 17. ارتباط غير خطي بين ضريب نفوذ بيمه و درآمد سرانه، فصلنامه علمي پژوهشي مدل‌سازي اقتصادي، سال هفتم، شماره 4، پياپي 24، زمستان 1392.
 18. نرخ بهينه رشد نقدينگي در اقتصاد ايران در چارچوب الگوهاي تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE)،‌ فصلنامه علمي پژوهشي مدل‌سازي اقتصادي، شماره 9، پاييز 1388.
 19. تعيين دامنه بهينه تورم به منظور اجراي سياست هدف‌گذاري تورم با تاكيد بر ارتباط بين تورم و رشد اقتصادي، فصلنامه علمي پژوهشي مدل‌سازي اقتصادي، شماره 4،‌ تابستان 1387.
 20. شناسايي نقطه چرخش دوران‌هاي اقتصادي اقتصاد ايران در يك زمان واقعي، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه اقتصادي، شماره 34، پاييز 1388.
 21. دولت در آينه اصل 44، مجله علمي- تخصصي اقتصاد و جامعه، شماره 11، بهار 1386.

ب: مقالات انگليسي

 

 1. Investigating the Asymmetric Effects of Banking Sector Development and Stock Market Development on Economic Growth in Iran Using Smooth Transition Regression (STR) Model, Iranian Journal of Finance, Volume 2, Issue 2, spring 2018.
 2. Estimation of Long-run Relationship between Crude Oil and US Dollar Value a Cointegration Analysis, International journal of management accounting and economics, Vol. 3, No. 2, February, 2016

مقالات ارائه شده در همایش‌های علمی

 

 1. گذر از اقتصاد نفتي به اقتصاد مردم نهاد، اولين همايش بين المللي اقتصاد مقاومتي- مديريت نااطميناني و ضربه پذيري، دانشگاه الزهرا، آذرماه 1396.
 2. ارزيابي آثار مقررات‌گذاري لازمه ارتقاي كارايي نظام تدبير، دومين كنفرانس بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه، دانشگاه تهران، مردادماه 1396.
 3. تاثیر کیفیت آموزش‌های دانشگاهی بر رشد اقتصادی کشور، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین، تهران، 12 مرداد 1394.
 4. تأثیر حاکمیت شرکتی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای جنوب غربی آسیا، دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دانشگاه الزهرا، بهمن‌ماه 1394.
 5. طراحی الگوی ارزیابی آثار قوانین و مقررات اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار، دانشگاه تهران با همکاری وزارت اقتصاد، آذر‌ماه 1394.
 6. بررسي اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غير نفتي در اقتصاد ايران، همايش اقتصاد ايران در گام نهم، مردادماه 1385.

طرح‌های پژوهشی

 1. مجری طرح ملی «ارزیابی تاثیر بسته‌های سیاست‌های حمایتی بر قدرت خرید بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری (با تاکید بر بسته‌های تخفیفی و تقسیطی)»، کارفرما موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، (دردست اجرا)
 2. مجری طرح ملی «طراحی و پیاده سازي بازار مبادله اوراق بیمه عمـر»، کارفرما پژوهشکده بیمه، تابستان 1400.
 3. مجری طرح استانی «اندازه‌گیری شاخص رشد فراگیر برای استان خراسان رضوی و مقایسه آن با سایر استان‌های کشور»، کارفرما اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی، بهار 1400.
 4. همكار اصلي طرح ملي « تدوین و اندازه گیری شاخص ثبات مالی  صنعت بیمه در کشور»، کارفرما پژوهشکده بیمه، بهار 1400.
 5. مجری طرح ملی «بررسی کارکرد صندوق‌های حمایتی بخش معدن در کشورهای مختلف معدن خیز و مقایسه آن با کارکرد  صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و ارائه راهکار جهت بهبود عملکرد»، کارفرما صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، اسفندماه 1398.
 6. مجری طرح ملی «ارزیابی اثرات وضعیت اقتصاد کلان کشور بر عملکرد مالی صندوق بازنشستگی کشوری»، کارفرما موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، پاییز 1398.
 7. مجری طرح ملی «تدوین شاخصهای ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»، کارفرما معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پاییز 1396.
 8. مجری طرح «بررسی میزان بهرهوری عوامل تولید در صنایع منتخب استان قم و روشهای ارتقای آن»، کارفرما موسسه کار و تامین اجتماعی، مهرماه 1396.
 9. مشاور طرح ملی فقر چند بعدی در ایران در حوزه بیمه و اشتغال، کارفرما معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دفتر سازمان ملل در ایران، تابستان 1394.
 10. مجری طرح پژوهشی «عوامل تعیین‌کننده رشد نقدینگی در اقتصاد ایران»، کارفرما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پاییز 1393.
 11. مجري طرح پژوهشي «برآورد نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش معدن و مقایسه آن با سایر بخش‌های عمده اقتصادی کشور»، كارفرما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تابستان 1393.
 12. مجري طرح پژوهشي «م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ال‍گ‍وی‌ م‍طل‍وب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ در ای‍ران: ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ در م‍ال‍زی، تركيه و چين»، كارفرما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1391.
 13. مشاور طرح پژوهشي «محاسبه بهره‌وری بخش صنعت استان مرکزی»، كارفرما موسسه کار و امور اجتماعی، 1388.
 14. مجري طرح پژوهشي «ارزیابی عملکرد وزارت صنایع و معادن در بخش معدن و صنایع معدنی طی سال 1386»، كارفرما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1388.
 15. مجري طرح پژوهشي «بررسي سرمایه اجتماعی و ارائه راهکارهای ارتقای آن در اقتصاد ايران»، كارفرما پژوهشكده امور اقتصادي، 1388.
 16. مشاور طرح پژوهشي «بررسي تجربه كشورهاي شاخص در بخش معدن و صنايع معدني در زمينه آثار موافقت‌نامهTRIMS سازمان جهاني تجارت در جذب سرمايه‌هاي خارجي به بخش معدن و صنايع معدني و تجزيه و تحليل تحولات ايجاد شده در هر يك از كشورهاي مورد بررسي ناشي از اعمال آن موافقت‌نامه»، كارفرما سازمان توسعه و گسترش معادن و صنايع معدني (ايميدرو)، 1387.
 17. مجري طرح پژوهشي «دولت نوين در چارچوب اصل 44»، كارفرما ستاد اجرايي اصل 44، 1386.
 18. مجري طرح پژوهشي «تعامل دولت الکترونيک با تجارت الکترونيک و نقش آن در توسعه اقتصادي استان مرکزي»، كارفرما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، 1386.
 19. مجري طرح پژوهشي «تعیین ظرفیتهای بالقوه مالیاتی استان لرستان»، كارفرما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، 1386.
 20. مجري طرح پژوهشي «امکان‌سنجی مهار تورم با استفاده از اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم در چارچوب ارتباط بین نرخ تورم و رشد اقتصادی»، كارفرما مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1385.
 21. مجري طرح پژوهشي «شناسايي نقطه چرخش ادوار تجاري در يك زمان واقعي در اقتصاد ايران»، كارفرما پژوهشكده امور اقتصادي، 1385.
 22. مجري طرح پژوهشي «تاثير توسعه بازارهاي مالي بر بخش صنعت در اقتصاد ايران»، كارفرما پژوهشكده امور اقتصادي، 1384.
 23. همكار اصلي طرح پژوهشي «بررسي ارتباط غير خطي بين تورم و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران»، كارفرما پژوهشكده امور اقتصادي، 1384.
 24. همكار اصلي طرح پژوهشي «بررسي و ارائه راهكار جهت توسعه صنعت در مناطق توسعه نيافته»، كارفرما وزارت صنايع و معادن،‌1383.
 25. همكار اصلي طرح پژوهشي «طرح جامع استان لرستان»، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، 1382.
 26. همكار اصلي طرح پژوهشي «تدوين برنامه اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها در ايران با تاكيد بر مواد غذايي و دارو»، كارفرما وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي،‌1382
 27. همكار اصلي طرح پژوهشي « شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ربع قرن اخير ايران (بخش صنعت)»، كارفرما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،‌1382.
 28. همكار اصلي طرح پژوهشي «توسعه صنعتي منطقه زاگرس»، كارفرما وزارت صنايع و معادن،‌1381.

ارزیابی، داوری و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی

 1. ناظر علمی طرح استانی «مسئله زنان سرپرست خانوار (زنانه شدن فقر)- شناسايي خانوارها، تحليل مسائل، علل، پيامدها و الزامات سياستي آن در استان آذربايجان غربي»، کارفرما استانداری آذربایجان غربی، مجری دانشگاه ارومیه.
 2. داوری مقاله برای فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی ایران
 3. داوری مقاله برای فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی
 4. داوری مقاله برای فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه بیمه
 5. داوری مقاله برای فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین
 6. داوری مقاله برای فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های برنامه و توسعه
 7. داوری مقاله برای دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی
 8. داوری مقاله برای فصلنامه علمی- پژوهشی مدلسازی اقتصادی
 9. داوري مقاله براي فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران.
 10. داوري مقاله براي فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی.
 11. داوري مقاله براي فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان.
 12. داوري مقاله براي فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد.
 13. داوري مقاله براي فصلنامه علمي پژوهشي علوم و مهندسي محيط زيست.
 14. داوري مقاله براي فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مدل‌سازي اقتصادي.

تالیف، ترجمه و ویرایش علمی کتاب

 1. اقتصاد كلان بين‌الملل (با دكتر محمود ختايي)، خاتمه یافته در انتظار چاپ.
 2. ترجمه کتاب «تئوری اقتصاد حمل و نقل» (ترجمه با خانم مریم غفور بروجردی)، انتشارات نور علم همدان، 1398.
 3.  ويرايش علمي كتاب «مهندسي سيستم‌هاي انرژي رويكرد اقتصادي»، ترجمه آقای دکتر میرحسین موسوی و فرشته عباسی‌زاده، انتشارات نور علم همدان، 1397.
 4.  تالیف کتاب «پول، ارز و بانكداري» (با دكتر علي محمد احمدي)، انتشارات نور علم همدان، چاپ سیزدهم 1397.
 5.  تالبف کتاب «اقتصاد ایران در سال 1396»، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، بهار  1396.

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه / رساله

 1. مشاوره رساله دکتری: 5 رساله
 2. راهنمایی پایاننامه‌ کارشناسی ارشد: 30 پایاننامه
 3. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی ارشد: 60 پایاننامه

برگزاری کارگاه‌های آموزشی

 1. اقتصادسنجي كاربردي همراه با كاربرد نرم افزار Eviews، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اسفندماه 1390.
 2. كاربرد نرم‌افزار Eviews در اقتصادسنجي، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، آذرماه 1390.
 3. اقتصادسنجي كاربردي همراه با كاربرد نرم افزار Eviews، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، مرداد ماه 1390.
 4. فرايند و تبعات الحاق به WTO در صنعت بيمه كشور، پژوهشكده بيمه، ديماه 1389.
 5. كاربرد تكنيك جداول داده – ستانده در تحليل‌هاي اقتصادي، استانداری استان مرکزی، بهار 1389.
 6. كاربرد نرم‌افزار Eviews در اقتصاد سنجي، سازمان امور اقتصادي و دارايي استان مركزي، پاييز 1386.
 7. تهيه‌ي طرح تحقيق (پروپوزال)، موسسه‌ي دين و اقتصاد، آبان ماه 1386.
 8. تاريخ علم اقتصاد، همايش سراسري جامعه اسلامي دانشجويان، دانشگاه اروميه، مرداد 1386.
 9. استراتژي رقابتي در بستر جهاني شدن، مركز آموزش بازرگاني استان اردبيل، فروردين 1386.
 10.  اقتصادسنجي كاربردي، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، زمستان 1385.
 11. تحول در اندیشه اقتصاد کلان، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، پاييز 1385.

زمينه‌هاي علاقه‌مندي

 اقتصاد كلان، مدل‌سازي اقتصادي (اقتصادسنجي و الگوهاي تعادل عمومي)، اقتصاد اجتماعی، اقتصاد بیمه، اقتصاد توسعه، اقتصاد ايران.