اسماعيل صفرزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

1- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی از 1399/02/02-

2- معاون اجرایی و فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی از 1397/07/01 تا 1399/02/02.

3- معاون گروه اقتصاد از 1395/11/15 تا 1397/06/31.

4- کارشناس ارشد معاونت مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت از دی‌ماه 1392.

5-. مشاور معاونت طرح و توسعه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از اول فروردين ماه 1390 تا دی‌ماه 1392.

6-. عضو كارگروه ارتقاي نظام تامين مالي در بيمه مركزي ج.ا.ا.

7-. سرپرست دفتر فقر زدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي از آبان ماه 1389 تا فروردين ماه 1390.

8-. مشاور معاونت هدفمند نمودن يارانه‌ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تامين اجتماعي از خرداد ماه 1387 تا آبان ماه 1389.

9-. عضو کمیته تخصصی یارانه‌ها در تدوین برنامه پنجم توسعه.

10-. كارشناس دفتر بررسي‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس 1381-1382.