اسماعيل صفرزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

1. عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا
2. کارشناس ارشد معاونت مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت از دی‌ماه 1392.
3. مشاور معاونت طرح و توسعه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از اول فروردين ماه 1390 تا دی‌ماه 1392.
4. عضو كارگروه ارتقاي نظام تامين مالي در بيمه مركزي ج.ا.ا.
5. نماينده تام‌الاختيار بيمه مركزي ج.ا.ا. در كارگروه ارتقاي نظام تامين مالي كشور در سال 1390.
6. سرپرست دفتر فقر زدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي از آبان ماه 1389 تا فروردين ماه 1390.
7. مشاور معاونت هدفمند نمودن يارانه‌ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تامين اجتماعي از خرداد ماه 1387 تا آبان ماه 1389.
8. عضو کمیته تخصصی یارانه‌ها در تدوین برنامه پنجم توسعه.
9. عضو هسته مطالعات بازرگانی استان اردبیل از بهمن‌ماه 1387 تاكنون.
10. عضو شوراي علمي دومين كنفرانس دانشجويي اقتصاد ايران، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، پاييز 1385.
11. عضو شوراي سياستگذاري اولين كنفرانس دانشجويي اقتصاد ايران، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، تابستان1384.
12. دبير علمي اولين كنفرانس دانشجويي اقتصاد ايران، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، تابستان1384.
13. مشاور گروه مطالعاتي «توسعه صنعتي»، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، 1383-1382
14. كارشناس دفتر بررسي هاي اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس 1382.
15. كارشناس دفتر مطالعات برنامه و بودجه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 1381.
16. دبير انجمن علمي اقتصاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي (82-1381).