هانیه حکمت ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

هانیه حکمت

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا


استادیار گروه حسابداری

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : حسابداری از دانشگاه الزهرا (س)

   كارشناسي ارشد:حسابداری از دانشگاه الزهرا (س)

   كارشناسي :حسابداری از دانشگاه الزهرا (س)

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:۸۵۶۹۲۹۲۲

   دورنگار:ـــــ

   پست الکترونیک : h. hekmat@alzahra.ac.ir

 

 

   لینک صفحات مجازی :

Google Scholar

Research Gate

LinkedIn

ORCID

Academia

Publons