هانیه حکمت ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

 

 

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

مشخصات نشریه

تاریخ انتشار

اسامی همكاران

سال

شماره

1

رابطه عملکرد گذشته و جریان وجوه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران

حسابداری مالی

6

22

تابستان

1393

علی رحمانی‌، میرحسین موسوی و هانیه حکمت

2

ثبات در عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

فصلنامه بورس اوراق بهادار

7

28

زمستان

1393

علی رحمانی‌، هانیه حکمت

3

مدل‌های ایستا و پویا و ارزیابی کارایی بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیقات مالی

 

 

 

1399

هانیه حکمت، علی رحمانی، مهناز ملانظری، میرحسین موسوی، حسن قالیباف اصل

4

اطلاعات حسابداری و کارایی بازار سهام در سطح نیمه قوی

پژوهش های تجربی حسابداری

 

 

 

 

هانیه حکمت، علی رحمانی، مهناز ملانظری، میرحسین موسوی، حسن قالیباف اصل

5

محدودیت دامنه نوسان و کارایی در حال تحول بازار سرمایه

فصلنامه بورس و اوراق بهادار

 

 

پذیرش شده

هانیه حکمت، علی رحمانی، مهناز ملانظری