ماندانا نور بخش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

Esmaeelpour, E., Saneei, S., and Nourbakhsh, M. (2021). "WordPars: A tool for orthographic and phonological neighborhood and other psycholinguistic statistics in Persian," Behavior Research Methods. https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-021-01712-4

Vahedian-azimi, A., Keramatfar, A., Asiaee, M., Atashi, S. S., & Nourbakhsh, M. (2021). Do you have COVID-19? An artificial intelligence-based screening tool for COVID-19 using acoustic parameters. The Journal of the Acoustical Society of America, 150(3), 1945-1953. https://doi.org/10.1121/10.0006104

Pourhoseingholi, M. A., Jafari, R., Jafari, N. J., Rahimi‐Bashar, F., Nourbakhsh, M., Vahedian‐Azimi, A., & Sahebkar, A. (2021). Predicting 1‐year post‐COVID‐19 mortality based on chest computed tomography scan. Journal of Medical Virology, 93(10), 5694. doi: https://doi.org/10.1002/jmv.27146

Asiaee, Maral, Amir Vahedian-azimi, Seyed Shahab Atashi, Abdalsamad Keramatfar, and Mandana Nourbakhsh. (In press) "Voice Quality Evaluation in Patients with Covid-19: An Acoustic Analysis." Journal of Voice. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.09.024

Skarnitzl, R., Asiaee, M., & Nourbakhsh, M. (2019). Tuning the performance of automatic speaker recognition in different conditions: effects of language and simulated voice disguise. International Journal of Speech Language and the Law, 26(2), 209-229. doi: 10.1558/ijsll.39778. https://journals.equinoxpub.com/index.php/IJSLL/article/view/39778

Asiaee, M., Nourbakhsh, M., & Rahandaz, S. (2019). The electropalatographic study of the coarticulatory effect of vowels on coronal stops in Persian. Auc Philologica, 2019(2), 159-167. doi:10.14712/24646830.2019.24. Retrieved from https://karolinum.cz/en/journal/auc-philologica/year-2019/issue-2/article-7250

Ganjkhanlu, S., Soleymani, Z., Nourbakhsh, M., Mohammadi Nouri, M. (2019). Comparative Assessment of Speech Perception, Phonological Information Processing, and Syntactic Skills in Normal and Dyslexic Children of Second and Third Grade. Journal of Modern Rehabilitation, 13, 105-112. doi:10.32598/JMR.13.2.105. Retrieved from http://jmr.tums.ac.ir/index.php/jmr/article/view/240

Asadi, H.; Nourbakhsh, Mandana; He, Lei; Pellegrino, Elisa; Dellwo, Volker. (2018). Between-speaker rhythmic variability is not dependent on language rhythm, as evidence from Persian reveals. The International Journal of Speech, Language and the Law, 25(2), 151-174. doi:10.1558/ijsll.37110. Retrieved from https://journals.equinoxpub.com/IJSLL/article/view/37110

Esmaeelpour, E., Ghatreh, F., & Nourbakhsh, M. (2017). A Case Study of Negative Affixes in Sadegh Hedayat’s Letters: The Effect of Bipolar Mood Disorder. Journal of Psycholinguistic Research, 46(6), 1385-1395. doi:10.1007/s10936-017-9503-1. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s10936-017-9503-1

Jafari, N., Drinnan, M., Mohamadi, R., Yadegari, F., Nourbakhsh, M., & Torabinezhad, F. (2016). A Comparison of Persian Vowel Production in Hearing-Impaired Children Using a Cochlear Implant and Normal-Hearing Children. Journal of Voice, 30(3), 340-344. doi:10.1016/j.jvoice.2015.04.012. Retrieved from https://www.jvoice.org/article/S0892-1997(15)00074-0/fulltext

Sharifi, S., Azizi, Z., & Nourbakhsh, M. (2016). The Tilt Model Acoustic Survey of Intonation in Children with Severe Autism. International Journal of English Linguistics, 6(4). doi:10.5539/ijel.v6n4p78. Retrieved from http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijel/article/view/61441

HosseiniKivanani, N., Asadi, H., & Nourbakhsh, M. (2015). Rate of Change in Kermanshahi Kurdish Diphthongs in Word and Sentence Context. OALib, 02(08), 1-7. doi:10.4236/oalib.1101669. Retrieved from http://www.oalib.com/articles/3147393#.XmuwtEpS_IU

Bijankhan, M., & Nourbakhsh, M. (2009). Voice onset time in Persian initial and intervocalic stop production. Journal of the International Phonetic Association, 39(3), 335-364. doi:10.1017/S0025100309990168. Retrieved from https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-international-phonetic-association/article/voice-onset-time-in-persian-initial-and-intervocalic-stop-production/1BB880891FBD64D7FDF76E9E7A2678F0

یگانه, ف.؛ ساسانی, ف. و نوربخش, م. (1400). تأثیر عناصر نوایی بر استنتاج شنونده در گفته‌های حاوی ورامعنا (تضمن). پژوهشهای زبانی, 12(1), 245-268. https://jolr.ut.ac.ir/article_82667.html?lang=fa

آسیایی، مارال و ماندانا نوربخش (1399). پارامترهای دیرش-بنیاد ریتم گفتار، سنجه‌ای برای تشخیص تقلب فارسی‌زبانان در گفتار؟ پژوهشهای زبانی (زیرچاپ)

همت­ نیا، شیرین زهرا، مهدی غضنفری و ماندانا نوربخش. (1399). مدل سازی فضای درکی واکه­ای در چارچوب نظریه فازی نمونه مورد بررسی: فارسی معیار. زبان و زبانشناسی، 14(28)، 75-95 برگرفته از: http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_4606.html

محمودی احمدآبادی, طاهره، ارسلان گلفام، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا و ماندانا نوربخش (1398). بررسی صوتشناختی تأثیر نابینایی بر جایگاه تولید همخوانهای انسدادی واکدار زبان فارسی در بافت cv. زبانشناسی گویشهای ایرانی، 4(1)، 113-135

طالبی دستنایی, مهناز، ماندانا نوربخش و حمیده پشتوان (1398). تأثیر بافت‌های مذهبی و غیرمذهبی بر عناصر نوایی جمله. فصلنامه علمی - پژوهشی ، زبان‌شناسی اجتماعی, 3(شماره اول), 75-85

اسدی، هما, ماندانا نوربخش و فرهاد ساسانی (1398). تفاوت های بین- گوینده در سایشی های بی واک زبان فارسی. جستارهای زبانی (پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی), 1(49), 129-147

طاهری, سعیده و ماندانا نوربخش (1397). بررسی تاثیر سرعت گفتار روی زمان شروع واک (وی اُتی) همخوان های انسدادی فارسی معیار در گفتار پیوسته. علم زبان, 5(8), 97-126

عباسیان, فاطمه و ماندانا نوربخش (1396). تاثیر جایگاه تولید همخوان انسدادی در کلمه بر میزان وی‌اُتی در گویش کردی ایلام. زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی, 2(1), 97-123

نوربخش, ماندانا و نینا حسینی کیونانی (1396). تحلیل آکوستیکی واکه‌های ساده و مرکب گویش کردی کرمانشاهی در بافت کلمه/جمله. زبان و زبان‌شناسی, 13(25), 1-26

آسیایی، مارال، نینا حسینی کیونانی و ماندانا نوربخش (1395). بررسی مقابله‌ای بروز پدیده مک‌‌گرک در آزمودنی‌های فارسی و کردی کرمانشاهی‌زبان. جستارهای زبانی 7(3)، 1-18

حسنی جلیلیان, فاطمه و ماندانا نوربخش (1395). بررسی صوت‌شناختی واکه‌های ساده و واکه‌های مرکّب در گویش کردی زنگنه‌ای. مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران, 3(14), 23-36  

محمودی احمدآبادی, طاهره، ارسلان گلفام، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا و ماندانا نوربخش (1395). بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان بینا و نابینا در چارچوب آواشناسی صوت‌شناختی. مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران, 3(12), 51-66.

اسدی، هما، نینا حسینی کیونانی و ماندانا نوربخش (1394). بررسیِ تأثیر پوششِ صورت بر ویژگی‌های آکوستیکی سایشی‌های بی‌واک زبان فارسی: پژوهشی در چارچوب آواشناسی قضایی. زبانشناسی و گویش های خراسان, 7(13), 135-148

نوربخش, ماندانا (1394). همخوان ملازی در فارسی معیار/ ماندانا نوربخش. زبان پژوهی, 7(15), 151-170.

عباسیان, فاطمه و ماندانا نوربخش (1394). تعیین ردۀ گویش کردی ایلام براساس اندازه‌گیری VOT . مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران, 2(8), 79-99

نوربخش، ماندانا و داود ملک لو (1393) بازنماییِ دین در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان. پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 3(8)، 93-116

شکری, مریم و ماندانا نوربخش (1392). بررسی صوت‌شناختی همخوان کناری در زبان فارسی معیار. زبان و زبان‌شناسی, 9(17), 75-91

کرد، نرگس، محمدرحیم شاهبداغی، سیده مریم خدامی، ماندانا نوربخش، شهره جلایی و مسعود متصدی زرندی (1391). مقایسه بیان آهنگ گفتار در کودکان استفاده کننده از کاشت حلزون با کودکان دارای شنوایی هنجار. شنوایی شناسی 21(2)، 50-56

کرد، نرگس، محمدرحیم شاهبداغی، سیده مریم خدامی، ماندانا نوربخش و شهره جلایی (1391). بررسی وابسته های آکوستیکی آهنگ گفتار و قابلیت فهم گفتار در کودکان کاشت حلزون شده و مقایسه آن با کودکان دارای شنوایی طبیعی. توانبخشی نوین دوره 6 شماره 4 صفحه 38-43

رضوی نجف‌آبادی, مرضیه و ماندانا نوربخش (1391). دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی. زبان و زبان‌شناسی, 8(15), 43-60

عباسی نیلق، زهرا و ماندانا نوربخش (1391) تحلیل طیفی واکه های ساده گویش گیلکی. پازند 31، 73-87

فشندکی، شهره و ماندانا نوربخش (1391) بررسی صوت شناختی واکه های ساده زبان فارسی معیار. پازند 31، 89-104

کرد، نرگس، محمدرحیم شاهبداغی، سیده مریم خدامی، ماندانا نوربخش و شهره جلایی (1389). بررسی توانایی درک آهنگ گفتار در کودککان کاشت حلزون شده سنین دبستان و مقایسه آن با کودکان دارای شنوایی طبیعی. توانبخشی نوین دوره 4 شماره 4- 3

نوربخش, ماندانا، محمود  بی جن خان و حامد رحمانی (1389) درک زمان شروع واک (وی‌اتی) در انسدادهای آغازین فارسی معیار. زبان پژوهی, 1(2), 173-203.

نوربخش, ماندانا (1386). ابن جنی اعجوبه قرن چهارم. بخارا, 63(11), 261-266

نوربخش, ماندانا. (1386). زبانشناسی اجتماعی - فرهنگی و آموزش. فرهنگ مردم, 21-22(6), 101-105

ضیاءحسینی، سید محمد و ماندانا نوربخش (1386) فراگیری نحو زبان فارسی (یک تحقیق موردی: 36 تا 5. ماهگی). زبان و زبان‌شناسی 3(5) 103-113  

بی­جن خان، محمود و ماندانا نوربخش (1385) واجشناسی نوایی و زبان فارسی. نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، ویژه نامه زبان‌شناسی ، 14و 15، 18-33

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

Asiaee, M., Nourbakhsh, M., & Skarnitzl, R. (2019). Can LTF discriminate bilingual speakers? Poster presented at the 28th Annual Conference of the International Association for Forensic phonetics, Istanbul, Turkey. https://iafpa2019.com/TR/wp-content/uploads/2019/07/ABSTRACT-BOOKLET-IAFPA2019.pdf

H_kivanani, N., Asadi, H., & Nourbakhsh, M. (2019). Automatic and perceptual experiments of speaker age estimation on Kurdish speakers. Poster presented at the 28th Annual Conference of the International Association for Forensic phonetics, Istanbul, Turkey. https://iafpa2019.com/TR/wp-content/uploads/2019/07/ABSTRACT-BOOKLET-IAFPA2019.pdf

Růžičková, A., Asiaee, M., Nourbakhsh, M., & Skarnitzl, R. (2019). Tweaking the settings: testing the performance of iVocalise on Czech and Persian. Poster presented at the 28th Annual Conference of the International Association for Forensic phonetics, Istanbul, Turkey. https://iafpa2019.com/TR/wp-content/uploads/2019/07/ABSTRACT-BOOKLET-IAFPA2019.pdf

Asadi, H., H_kivanani, N., & Nourbakhsh, M. (2018). Speaker-specificity in spectral moments of fricative /s/ in Persian. Paper presented at the 39th TABU dag conference, Groningen, Netherlands.

Asadi, H., Nourbakhsh, M., & Dellwo, V. (2018). Examining long-term formant frequency as a forensic cue for speaker identification: An experiment on Persian. Paper presented at the first International Conference on Laboratory Phonetics and Phonology (ICLPP), Tehran, Iran.

Asiaee, M., Nourbakhsh, M., & Skarnitzl, R. (2018). Coronal stops in Persian: An electropalatographic study. Paper presented at the 1st International Conference on Laboratory Phonetics and Phonology (ICLPP), Tehran, Iran.

Nourbakhsh, M., Atashi, S. S., Mohammadi, H., & Mohammadi Ziaran, G. (2018). The effect of lavender on the acoustic parameters of voice. Paper presented at the 1st International Conference on Laboratory Phonetics and Phonology (ICLPP), Tehran, Iran.

M Eshghi, M Bijankhan, M Shirazi, M Nourbakhsh (2011). The impact of place of articulation on VOT for Iranian cleft palate children,  ICPhS, 639-642

اشرف زاده  افشار، فریبا، ماندانا نوربخش و مریم شکری (1398) بررسی صوتشناختی جایگاه تولید همخوانهای انسدادی بدنه­ای در زبان فارسی معیار. مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی زبانشناسی رایانشی. تهران انجمن زبانشناسی ایران

فهیمه روحی، ماندانا نوربخش و هانیه محمدی (1397) بررسی صوت شناختی واکه مرکب در زبان فارسی. مجموعه مقالات دهمین همایش زبانشناسی ایران

آسیایی، مارال و ماندانا نوربخش. (1396) فرکانس سازه­ای:  شیوه تخمین بلندی قد در پرونده­های قضایی. مجموعه مقالات سومین همایش زبان شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی، تهران )11-30)

اسدی، هما، نینا حسینی کیونانی و ماندانا نوربخش. (1394) تشخیص هویت گوینده بر اساس معیارهای آکوستیکی طیفی، مجموعه مقالات دومین همایش زبانشناسی حقوقی .تهران. صفحه 33-50

اشرف زاده افشار، فریبا و ماندانا نوربخش (1393). مرکز تجمع انرژی پارامتر تعیین جایگاه تولید همخوان های انسدادی بدنه ای در زبان فارسی – یک تحلیل صوت شناختی. مجموعه مقالات نهمین همایش زبانشناسی ایران 117-131

حسینی، نینا،  ماندانا نوربخش و مارال آسیایی (1393). بررسی نرخ تغییرات واکه های مرکب گویش کردی کرمانشاهی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی آواشناسی فیزیکی. تهران

صدر، نیوشا، آتوسا رفیعی نژاد و ماندانا نوربخش (1392). همبسته های صوت شناختی تشدید در زبان فارسی معیار با نگاهی به تاثیر سبک گفتار بر آن. مجموعه مقالات سومین هم اندیشی زبانشناسی و مطالعات بینا رشته ای: مطالعات اجتماعی و فرهنگی زبان 277-293

آسیایی، مارال و ماندانا نوربخش (1391) درک شنیداری-دیداری همخوان های زبان فارسی. مجموعه مقالات هشتمین همایش زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی11-22

شکری، مریم و ماندانا نوربخش (1391). بررسی صوت شناختی ر-آوای زبان فارسی. مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی آواشناسی فیزیکی. تهران، انجمن زبان شناسی ایران

بی‌‌جن خان، محمود و ماندانا نوربخش (1387). نقش تمایزی مدت شروع واک در همخوان‌های انسدادی آغازین فارسی معیار. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون 353-376

نوربخش، ماندانا (1384) فراگیری ساخت‌واژه زبان فارسی (تحقیق موردی). گرایش‌های نوین در زبان‌شناسی و آموزش (جلد اول 329-344) تهران: انتشارات سمت

 

طرحهای پژوهشی

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

افتخارات/جوایز

پژوهشگر منتخب دانشگاه در دانشکده ادبیات سال1400

پژوهشگر منتخب دانشگاه در دانشکده ادبیات سال  1399 

پژوهشگر منتخب در سال1398

پژوهشگر برتر در سال 1394

 

کتب تألیف/ترجمه شده

Nourbakhsh, M. Asadi, H., & Asiaee, M. (2018) Processing of the First International Conference on Laboratory Phonetics and Phonology. Tehran: Neveeseh Parsi

همت نیا، شیرین زهرا و ماندانا نوربخش (1398) سنتز گفتار: مروری بر اپلیکیشن klattworks و نرم افزارهای جانبی (ترجمه). تهران: انتشارات سیاهرود

نوربخش، ماندانا (1392). آواشناسی فیزیکی با استفاده از رایانه. تهران: نشر علم

سایر پژوهش ها