ماندانا نور بخش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : زبانشناسی همگانی

كارشناسي ارشد: زبانشناسی همگانی
كارشناسي :مترجمی زبان انگلیسی

زمینه های تدریس

آواشناسی عمومی

آواشناسی آزمایشگاهی

آواشناسی قضائی

آواشناسی بالینی

آواشناسی اجتماعی

واج شناسی

روانشناسی زبان

روش تحقیق کمی

 

افتخارات

استاد برتر آموزشی در سال 1398