ماندانا نور بخش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا 1397 تاکنون

 رئیس کمیته زبانشناسی قضائی انجمن زبانشناسی ایران 1399 تاکنون

 عضو کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1397 تاکنون

 عضو گروه زبانشناسی و زبانهای باستانی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی 1396 تاکنون

معاون آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا  1395  تا 1397

مدیر گروه زبانشناسی دانشگاه الزهرا  1393  تا 1395

مدیر گروه زبان روسی دانشگاه الزهرا   1390  تا  1394

معاون آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا  1390  تا  1391