ماندانا نور بخش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

آواشناسی عمومی شرح درس آواشناسی عمومی ارشد.pdf

 واجشناسی شرح درس واجشناسی کارشناسی ارشد.pdf

فایل ها و منابع درسی