پروین بهار زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

rezome

bahar

پروین بهار زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث


   دكتري (Ph.D) : علوم قرآن و حدیث

   كارشناسي ارشد: علوم قرآن و حدیث

   كارشناسي :زبان و ادبیات عرب


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

   تلفن:09123215946

   دورنگار :88058923

   پست الکترونیک .bahar-p@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq