پروین بهار زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی 

 

مدیر پژوهشی دانشکده الهیات و ادبیات دانشگاه الزهرا(س)-  1380 تا 1381.


مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه  الزهراء - 1381 تا 1387.


عضو کمیته تخصصی بررسی پایان نامه های ارشد و دکتری با موضوع زن و خانواده دانشگاه الزهراء-  1386.


مدیر تحصیلات تکمیلی د انشکده الهیات دانشگاه الزهراء - 1389 تا 1393.


 مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه فصلنامه"تحقیقات علوم قرآن و حدیث" دانشگاه الزهراء(س) - 1382 تا کنون.

 عضو هیات تحریریه فصلنامه "سفینه"- 1384 تا کنون


 

رديف

عضويت در مجامع علمي

1

داور سومین دوره معرفی پایان نامه های برگزیده قرآنی کشور 1384.

2

داور دومین جشنواره فرهنگی- هنری ثقلین 1385.

3

داور بیش از 20 پایان نامه ارشد و دکتری با موضوع زن و خانواده 1386.

4

عضو هیات مؤسس انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی 1371 .

5

عضو علی البدل شورای مرکزی انجمن علمی علوم قرآن حدیث 1386 تا 1387.

6

عضو کمیته علمی همایش حضرت زینب 1387.

7

عضو حلقه علمي قرآن و حديث كرسي هاي نظريه پردازي، نوآوري و نقد 1388 تا1389.

8

عضو هیات مؤسس انجمن علمی ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 1393.

9

عضو نخستین هیات مدیره انجمن علمی ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 1393 تا 1395.

10

عضو دومین هیات مدیره انجمن علمی ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 1395 تا 1397.