پروین بهار زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی: نیمسال دوم 1398

 احادیث موضوعه مقطع دکتری 

 فقه الحدیث 1- مقطع کارشناسی

 فقه الحدیث 3- مقطع کارشناسی

 

  فایل ها و منابع درسی

 طرح درس فقه الحدیث 3.pdf

طرح درس فقه الحدیث 1.pdf

 

 

 

 فقه الحدیث4 -کارشناسی

 

 

 

 فقه الحدیث4 -کارشناسی
 فقه الحدیث4 -کارشناسی