پروین بهار زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : علوم قرآن و حدیث - 1379

كارشناسي ارشد:  علوم قرآن و حدیث - 1371 

كارشناسي : زبان و ادبیات عرب - 1365

 

زمینه های تدریس

   تفسیر قرآن کریم

   علوم مختلف حدیثی

   علوم قرآن