پروین بهار زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

   

 1. «صدرالدین محمد دشتکی، آثار و آراء » ؛ مجله مقالات و بررسیها ، دانشکده الهیات دانشگاه تهران؛ دفتر 66؛1378 .
 2. «کاوشی در مکی یا مدنی بودن سوره دهر»؛ فصلنامه علوم انسانی،  دانشگاه الزهراء(س)؛ سال دوازدهم، شماره 41؛ 1381.
 3. «جستاری در اختیار معرفه الرجال» ، دوفصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال اول،  شماره دوم ؛1383.
 4. « مفهوم نجات و سیمای نجات یافتگان در قرآن » ، دو فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهراء(س) ؛ سال دوم، شماره 5   ؛ 1385.
 5. «بازخوانی مفاهیم" زوج" و "زوجیت" در قرآن کریم» ؛ فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س) ؛ شماره 20؛ 1392.
 6. «معنا شناسی"کلمه" در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی » ؛ پژوهش های قرآن  و حدیث دانشگاه تهران؛ سال 47، شماره1 ؛ تابستان 1393.
 7. «تنوع گونه های حدیث نگاری نزد ایرانیان قرن ششم» ؛ حدیث پژوهی دانشگاه کاشان؛ سال هشتم ، شماره 15  ؛ بهار و تابستان 1395.
 8. «مفهوم سنجی و ارزیابی روایات حاکی از مرکزیت کعبه در زمین»؛ تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا؛ سال چهاردهم شماره 33 ؛  1396.
 9. « مطالعه تطبیقی تقابل های دوتایی در سوره مبارکه اللیل با رنگ های کتیبه های قرآنی آن»، مجله مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، سال اول شماره دوم، تابستان 1396.
 10. «تحلیل شناختی استعاره های مفهومی حرکت در قرآن کریم»؛  فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، شماره7 ،1397.
 11. « نقد سندی و دلالی روایت "رفع قلم "»؛ علوم حدیث؛شماره86، 1397.
 12. «  نقدی بر روش هاشم معروف در اعتبار سنجی روایات فضائل اهل بیت (علیهم السلام)،دوفصلنامه حدیث پژوهی؛شماره21، 1397.
 13. «دراسة نقدیة فی صحّة «حدیث الکساء المشهور» فی ضوء منهج تحلیل المحتوی» ، آفاق الحضارة الاسلامیة؛ شماره23، 2019.
 14. «استعاره های مفهومی بهشت در خطبه های نهج البلاغه(پژوهشی موردی از منظر زبان شناسی شناختی) » فصلنامه پوهش‌های نهج البلاغه ، سال هفدهم ، شماره 58 ، پاییز 1397.
 15. «بررسی میزان صحت انتساب غلو در احادیث بصائر الدجات ؛ مطالعه موردی روایات " قدرة الائمة" (ع) »، پژوهشنامه کلام، سال ششم، شماره دهم، تابستان 1398.
 16. «فرایند انسجام میان استعاره‌های مفهومی قرآن ‌کریم»، مجله مطالعات قرآن و حدیث،  سال 14، شماره 27 ،پاییز و زمستان 99.
 17. «طرح واره‌های تصوری "دنیا" در خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه بر اساس الگوی ایوانز و گرین »، دوفصلنامه حدیث پژوهی، سال 12 ،شماره 24 ،پاییز و زمستان 99 .​
 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي ترویجی و علمی تخصصی

 

 

 1. «روایت حفص از قرائت عاصم و دلایل ترجیح آن(1)» ؛ بینات(فصلنامه قرآن پژوهی)، شماره 12؛ زمستان 1375.
 2. «روایت حفص از قرائت عاصم و دلایل ترجیح آن (2) »، بینات(فصلنامه قرآن پژوهی)، شماره 17؛ بهار 1377.
 3. «ترجمه پذیری قرآن کریم»،  بینات(فصلنامه قرآن پژوهی)، سال ششم ، شماره 24؛ زمستان 1378
 4. «غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی (بزرگ فیلسوف قرن دهم)» ، فصلنامه علمی ترویجی ندای صادق، دانشگاه امام صادق(ع)؛ شماره 23؛ پائیز1380.
 5. «معرفی نسخه خطی "تحفه الفتی فی تفسیر هل اتی"»،  مجله علمی تخصصی آینه میراث ، شماره 13؛ تابستان 1380.
 6. "پرتوی از فروع ولایت ، کتاب مشتعل جاوید دبیرخانه کتاب سال ولایت، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تهران، زمستان 1380.

 7. «معانی و مصادیق "ماء" و "سماء" در قرآن» ، فصلنامه علمی ترویجی سفینه ، شماره 27؛ 1390.

 8. « بهره مندان از اجر اخروی در رهیافت قرآنی»، فصلنامه علمی ترویجی مشکوه ، شماره12؛ پاییز 1393.
 9. « محدثان نام‌آور ایرانی در سده پنجم»، دوفصلنامه دانش‌نامه علوم قرآن و حدیث، سال سوم شماره ششم، 1395.
 10. «رهنمودهای قرآنی در رفع توهمات انسانی»،  فصلنامه علمی ترویجی مشکوه ، شماره 134 ؛ بهار 1396.
 11. «نقش گفتار و ادبیات زبانی در سلامت فردی از منظر نهج البلاغه» ، سراج منیر ،سال9 ، شماره31،  تابستان 1397.

 

 

مقالات چاپ شده در دایره المعارف ها

·  « الجلال الیمینی» ، دانشنامه جهان اسلام ، تهران : بنیاد دائره المعارف اسلامی ، مجلد10؛ 1385.  

·  « دشتکی، غیاث الدین منصور» ، دانشنامه جهان اسلام ، تهران : بنیاد دائره المعارف اسلامی ، مجلد 17؛ 1391.

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 1. ·  چکیده مقاله" نام آوران ایرانی در عرصه حدیث"چکیده مقالات همایش تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد، 1382.
 2. ·  انسان و معاد از منظر غیاث الدین منصور دشتکی شیرازیکنگره بین المللی مکتب فلسفی شیرازارائه به صورت سخنرانی،1383.
 3. ·  چکیده مقاله " جنبه های زیبایی شناسی تقابل های دوتایی در سوره واللیل"، چکیده مقالات همایش ملی قرآن کریم و هنر، مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه دینی ، قم  1392.
 4. ·  "روش عام رفتار اچتماعی پیامبر با دگر اندیشان از منظر قرآن کریم"، مجموعه مقالات همایشسومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری جزیره کیش ،9 اسفند 1392.
 5. ·  "بررسی آثار و نتایج ابتلای اسوه‌های قرآنی و تأثیر آن بر تکامل رفتاری خود و جامعه"،مجموعه مقالات همایش سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری جزیره کیش(نفر سوم )9 اسفند 1392.
 6. ·  "بررسی اهداف ابتلا در قرآن و تأثیر آن در رفتار تکاملی انسان"،مجموعه مقالات همایش سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری جزیره کیش(نفر سوم )9 اسفند 1392.
 7. ·  "احکام و آثار فردی و اجتماعی انفاق از منظر قرآن و روایات"، مجموعه مقالات کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و علوم انساني ، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی (استانبول)  2015/May/29 .
 8. ·  "واکاوی مفهوم خشیت در قرآن کریم "، مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیثاولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید بهشتی تهران بهمن 1394.
 9. ·  "گونه شناسی روایات امام هادی (ع) در تفسیر قرآن"،  مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث بهمن 1394.  

 

طرحهای پژوهشی

 • "فرهنگ نام آوران ایرانی در عرصه حدیث و علوم حدیثی در فاصله قرون پنجم تا دهم هجری قمری"،  دانشگاه الزهرا، سال تصویب 1383، سال اتمام 1396.         
 •  تدوین فرهنگ نامه قرآن کریم جلد 7،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش،1388، تاریخ چاپ  1398.

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 1.  دریافت لوح تقدیر به عنوان مدرس و پژوهشگر ممتاز معارف قرآنی ( 1386) در پنجمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه.
 2.   عًضو کمیته علمی همایش جهان شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی در دنیای معاصر
 3.   عضو هیئت موسس و عضو هیئت مدیره انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی1371
 4.   نماینده انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی در اجرای مفاد تفاهم نامه مشترک با دانشکده الهیات 
 5.   عضو هیات مؤسس انجمن علمی ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 1393
 6.   عضو هیات مدیره انجمن علمی ایرانی  مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی93 تا 97 
 7.   نماینده علمی در سومین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی(مبانی و روش شناسی)
 8.   داور سومین دوره انتخاب و معرفی پایان نامه های برتر قرآنی
 9.    کسب رتبه اول کشوری در نمایشگاه بین المللی قرآن سال 1393 برای پایان نامه کارشناسی ارشد "تقابل های دوتایی در سوره مبارکه اللیل"پنجمین     همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه  
 10.   دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده الهیات دانشگاه الزهراء در سال تحصیلی 87-86
 11.   دریافت لوح تقدیر به منظور پاسداشت فعالیت پژوهشی در چهاردهمین دوره هفته پژوهش در سال  1392
 12.   پژوهشگر برتر دانشکده الهیات در نیمسال دوم 84ـ85
 13.   دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر منتخب چهاردهمین دوره هفته پژوهش سال 92
 14.  دریافت لوح تقدیر شرکت فعال و مؤثر در برگزاری همایش بین المللی زن- گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی 
 15.  دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برجسته دانشگاه الزهراء در سال تحصیلی 86-85
 16.  نماینده علمی در سومین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی(مبانی و روش شناسی)
 17.  داور سومین دوره معرفی پایان نامه های برگزیده قرآنی کشور 1384
 18.  داور دومین جشنواره فرهنگی- هنری ثقلین 1385
 19.  داور بیش از 20 پایان نامه ارشد و دکتری با موضوع زن و خانواده 1386 
 20.  عضو علی البدل شورای مرکزی انجمن علمی علوم قرآن حدیث 1386 تا 1387 
 21.  عضو کمیته علمی همایش حضرت زینب (س) 1387
 22.  عضو حلقه علمي قرآن و حديث كرسي هاي نظريه پردازي، نوآوري و نقد 1388 تا1389.
 23. عضو هیأت مؤسس انجمن علمی - ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی1393.
 24. عضو اولین و دومین هیأت مدیره انجمن علمی - ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 1394-1398

 
 •  

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 • تصحيح،تعلیق و ترجمه نسخه خطی "تحفه الفتی فی تفسیر سوره هل أتی" اثر غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی (م.984) ، مرکز نشر میراث مکتوب و سازمان اوقاف و امور خيريه ،تهران:1381.
 •  تقابل های دوتایی در سوره مبارکه اللیل،انتشارات مرکب سفید،1394(نفر دوم).
 •  تأثیر مرگ اندیشی بر سبک زندگی از منظر نهج البلاغه، مالزی: انتشارات قرن برتر(آمازون)،2016(نفر دوم)
 • "فرهنگ نام آوران و مؤلفان ایرانی در عرصه حدیث و علوم حدیثی در فاصله  قرون پنجم و ششم (جلد اول)، دانشگاه الزهرا، 1397.
 • تألیف 25 مدخل و نظارت برتألیف بیش از 190 مدخل فرهنگ نامه قرآن کریم  ویژه نوجوانان و جوانان (جلد هفتم)، ،دفتر انتشارات کتب کمک آموزشی ، مرکز رشد وزارت آموزش و پرورش ،آماده چاپ

 

 

سایر پژوهش ها

Checking the results of Qur’an’s patterns (Osveh) affliction (ebtela) and their effects on people and community’s behavior evolution  , Reef Resources Assessment and Management Technical Paper , Vol. 40, 2014) , 

The examination of the affection’s purposes in Qur’an and its impact on human evolutionary behaviour, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper , Vol. 40,2014 .

Typology of the narratives of Imam Hadi (AS) in the interpretation of the Quran, EUROPE -REVUE LITTERAIRE MENSUELLE , 2016 

 • راهنمایی و مشاوره بیش از 55 پایان نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی