پروین بهار زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

   

 • «صدرالدین محمد دشتکی، آثار و آراء » ؛ مجله مقالات و بررسیها ، دانشکده الهیات دانشگاه تهران؛ دفتر 66؛1378 .
 • «کاوشی در مکی یا مدنی بودن سوره دهر»؛ فصلنامه علوم انسانی،  دانشگاه الزهراء(س)؛ سال دوازدهم، شماره 41؛ 1381.
 • «جستاری در اختیار معرفه الرجال» ، دوفصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال اول،  شماره دوم ؛1383.
 • « مفهوم نجات و سیمای نجات یافتگان در قرآن » ، دو فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهراء(س) ؛ سال دوم، شماره 5   ؛ 1385.
 • «بازخوانی مفاهیم" زوج" و "زوجیت" در قرآن کریم» ؛ فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س) ؛ شماره 20؛ 1392.
 • «معنا شناسی"کلمه" در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی » (نفر دوم)؛ پژوهش های قرآن  و حدیث دانشگاه تهران؛ سال 47، شماره1 ؛ تابستان 1393.
 • «تنوع گونه های حدیث نگاری نزد ایرانیان قرن ششم» (نفر دوم)؛ حدیث پژوهی دانشگاه کاشان؛ سال هشتم ، شماره 15  ؛ بهار و تابستان 1395.
 • «مفهوم سنجی و ارزیابی روایات حاکی از مرکزیت کعبه در زمین»؛ تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا؛ سال چهاردهم شماره 33 ؛  1396.
 • « مطالعه تطبیقی تقابل های دوتایی در سوره مبارکه اللیل با رنگ های کتیبه های قرآنی آن»، مجله مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، سال اول شماره دوم، تابستان 1396.

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي ترویجی و علمی تخصصی

 • «روایت حفص از قرائت عاصم و دلایل ترجیح آن(1)» ؛ بینات(فصلنامه قرآن پژوهی)، شماره 12؛ زمستان 1375.
 • «روایت حفص از قرائت عاصم و دلایل ترجیح آن (2) »، بینات(فصلنامه قرآن پژوهی)، شماره 17؛ بهار 1377.
 • «ترجمه پذیری قرآن کریم»،  بینات(فصلنامه قرآن پژوهی)، سال ششم ، شماره 24؛ زمستان 1378
 • «غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی (بزرگ فیلسوف قرن دهم)» ، فصلنامه علمی ترویجی ندای صادق، دانشگاه امام صادق(ع)؛ شماره 23؛ پائیز1380.
 • «معرفی نسخه خطی "تحفه الفتی فی تفسیر هل اتی"»،  مجله علمی تخصصی آینه میراث ، شماره 13؛ تابستان 1380.
 • "پرتوی از فروع ولایت ، کتاب مشتعل جاوید دبیرخانه کتاب سال ولایت، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تهران، زمستان 1380.

 • «معانی و مصادیق "ماء" و "سماء" در قرآن» ، فصلنامه علمی ترویجی سفینه ، شماره 27؛ 1390.
 • « بهره مندان از اجر اخروی در رهیافت قرآنی»، فصلنامه علمی ترویجی مشکوه ، شماره12؛ پاییز 1393.
 • « محدثان نام‌آور ایرانی در سده پنجم»، دوفصلنامه دانش‌نامه علوم قرآن و حدیث، سال سوم شماره ششم، 1395.
 • «رهنمودهای قرآنی در رفع توهمات انسانی»،  فصلنامه علمی ترویجی مشکوه ، شماره 134 ؛ بهار 1396.

 

 

مقالات چاپ شده در دایره المعارف ها

·  « الجلال الیمینی» ، دانشنامه جهان اسلام ، تهران : بنیاد دائره المعارف اسلامی ، مجلد10؛ 1385.  

·  « دشتکی، غیاث الدین منصور» ، دانشنامه جهان اسلام ، تهران : بنیاد دائره المعارف اسلامی ، مجلد 17؛ 1391.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

·  چکیده مقاله" نام آوران ایرانی در عرصه حدیث"چکیده مقالات همایش تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد، 1382.

·  انسان و معاد از منظر غیاث الدین منصور دشتکی شیرازیکنگره بین المللی مکتب فلسفی شیرازارائه به صورت سخنرانی،1383.

·  چکیده مقاله " جنبه های زیبایی شناسی تقابل های دوتایی در سوره واللیل"، چکیده مقالات همایش ملی قرآن کریم و هنر، مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه دینی ، قم  1392.

·  "روش عام رفتار اچتماعی پیامبر با دگر اندیشان از منظر قرآن کریم"، مجموعه مقالات همایشسومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری جزیره کیش ،9 اسفند 1392.

·  "بررسی آثار و نتایج ابتلای اسوه‌های قرآنی و تأثیر آن بر تکامل رفتاری خود و جامعه"،مجموعه مقالات همایش سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری جزیره کیش(نفر سوم )9 اسفند 1392.

·  "بررسی اهداف ابتلا در قرآن و تأثیر آن در رفتار تکاملی انسان"،مجموعه مقالات همایش سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری جزیره کیش(نفر سوم )9 اسفند 1392.

·  "احکام و آثار فردی و اجتماعی انفاق از منظر قرآن و روایات"، مجموعه مقالات کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و علوم انساني ، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی (استانبول)  2015/May/29 .

·  "واکاوی مفهوم خشیت در قرآن کریم "، مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیثاولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید بهشتی تهران بهمن 1394.

·  "گونه شناسی روایات امام هادی (ع) در تفسیر قرآن"،  مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث بهمن 1394.

 

     

طرحهای پژوهشی

· "فرهنگ نام آوران ایرانی در عرصه حدیث و علوم حدیثی در فاصله قرون پنجم تا دهم هجری قمری"،  دانشگاه الزهرا، سال تصویب 1383، سال اتمام 1396.          

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

·         تصحيح،تعلیق و ترجمه نسخه خطی "تحفه الفتی فی تفسیر سوره هل أتی" اثر غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی (م.984) ، مرکز نشر میراث مکتوب و سازمان اوقاف و امور خيريه ،تهران:1381.

·         تقابل های دوتایی در سوره مبارکه اللیل،انتشارات مرکب سفید،1394(نفر دوم).

·         تأثیر مرگ اندیشی بر سبک زندگی از منظر نهج البلاغه، مالزی: انتشارات قرن برتر(آمازون)،2016(نفر دوم).

 

 

سایر پژوهش ها

Checking the results of Qur’an’s patterns (Osveh) affliction (ebtela) and their effects on people and community’s behavior evolution  , Reef Resources Assessment and Management Technical Paper , Vol. 40, 2014) , 

The examination of the affection’s purposes in Qur’an and its impact on human evolutionary behaviour, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper , Vol. 40,2014 .

Typology of the narratives of Imam Hadi (AS) in the interpretation of the Quran, EUROPE -REVUE LITTERAIRE MENSUELLE , 2016 

 • تألیف 25 مدخل و نظارت برتألیف بیش از 190 مدخل فرهنگ نامه قرآن کریم  ویژه نوجوانان و جوانان (جلد هفتم)، ،دفتر انتشارات کتب کمک آموزشی ، مرکز رشد وزارت آموزش و پرورش ،آماده چاپ