بی بی سادات رضی بهابادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


بی بی سادات رضی بهابادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) علوم قران وحدیث دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد:.علوم قران وحدیث دانشگاه تهران

   كارشناسي :دبیری الهیات -دانشگاه فردوسی مشهد


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@

دی ان ان evoq