بی بی سادات رضی بهابادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   

.سوابق خدمت دانشگاهي و غير دانشگاهي

رديف

محل خدمت

سمت

مدت خدمت

1

دانشگاه الزهراء(س)

عضو هیئت علمی گروه علوم قران وحدیث

از سال 1378 تا کنون

2

دانشگاه الزهراء(س)

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث

 

از سال 1384تا 1386

3

دانشگاه الزهراء(س)

مدیر پژوهش دانشکده الهیات

از سال 1387 تا1388

4

دانشگاه الزهراء(س)

سرپرست دبیر خانه هیات جذب اعضای هیات علمی

از سال 1388تاتیر ماه 90

5

دانشگاه الزهراء(س)

استاد مشاور دانشجویان شاهد

از سال 1379تا90

6

دانشگاه الزهراء(س)

مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثار گران

از سال 1389تا90