بی بی سادات رضی بهابادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

بی بی سادات رضی بهابادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث

 

 

https://scholar.google.com/citations?user=_RaNPJkAAAAJ&hl=fa

https://orcid.org/0000-0003-3548-348X

https://www.researchgate.net/profile/Bibi-Sadat-Razi-Bahabadi

https://publons.com/researcher/3438088/bibi-sadat-razi-bahabadi/

 

 

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) علوم قران وحدیث دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد:.علوم قران وحدیث دانشگاه تهران

   كارشناسي :دبیری الهیات -دانشگاه فردوسی مشهد


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 85692129

   دورنگار :.88058923

   پست الکترونیک :b.razi@alzahra.ac.ir