پریسا حجازی دینان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

Parisa Hejazi Dinan

پریسا حجازی دینان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی تهران

   كارشناسي ارشد:علوم ورزش و تمرین دانشگاه سیدنی استرالیا

   كارشناسي : فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی

   تلفن:982185692693+

   دورنگار :982188041468+

   پست الکترونیک : parisahejazi@alzahra.ac.ir