پریسا حجازی دینان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

Evaluation of pressure on knee joint in different physical activities (2001). F Farahmand, M Behzad, P Hejazi Dinan, Research in Sport Sciences, No 1

Comparison of bone mass density in active women engaging different sports and non-active women (2003), M Rahimian Mashhadi., P Hejazi Dinan, Women socio-Psychological Studies (Women's Studies) 1 (2), 169 -192

Kinematic and dynamic analysis of the gait cycle of above-knee amputees (2006), F Farahmand, T Rezaeian, R Narimani, P Hejazi Dinan, SCIENTIA IRANICA 13 (3), 261-27

The Effect of Attention Focus Guidelines on the Kinematics and Accuracy of Throwing During Learning of Dart Throwing in Beginners (2011), P Hejazi Dinan, M Aslan Khanhani, A Farrokhi, M Shojaei, Motor Behavior (Research in Sport Science) 3 (9), 45 - 65.

Kinematic Analysis of Mae-Geri Technique in Karate (2013), P Hejazi Dinan, F Farahmand, SH Mokhtarzade, T Rezaeean, Journal OF Research in Sport Rehabilitation 1 (1), 21-32.

Comparison of mental health and quality of life in active and non-active elder's female in west region of Tehran (2015), SP Dehkordi, P Hejazi Dinan, S Babaei, Medicinski Glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma" Zlatibor", 20(57), 34-43.

Comparison of mental health and quality of life in active and non-active elder's female in west region of Tehran (2015), SP Dehkordi, P Hejazi Dinan, S Babaei, Medicinski Glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma" Zlatibor", 20(57), 34-43.

Comparison of Sleep Quality and Psychological Well-being in Hospital Staff with different Circadian Rhythm and Physical Activity Levels (2015), P Shamsipour Dehkordi, P Hejazi Dinan, S Babaei, Sport Psychology Studies, No 14, 128-113.

The effect of modulating sensory afferents information (vision, vestibular, kinesthetic) on balance of above knee amputee (2016) M Mohammad Taghi, P Hejazi Dinan, P Shamsipour Dehkordi, B Amini, Journal of Paramedical Sciences and Rehabilitation of Mashhad, Volume 5, No 4, 59-67

The Effects of 12 Sessions of Mirror Therapy on Postural Control Kinetic Variables of Amputation below the Knee in Terms of the Manipulation of Afferent Information (2016), P Hejazi Dinan, P Shamsipour Dehkordi, Armaghane Danesh 21 (2), 160-173.

Effectiveness of physical activity on quality of life and pain self-efficacy in veterans and non-veterans with amputations of lower limbs (2016), B Mohamadtaghi, P Shamsipour D, P Hejazi Dinan, TEBE-E-JANBAZ 8 (2), 95-103

Effects of Manipulating auditory, proprioceptive and sensory information on balance in healthy subjects and lower limb amputees by posturography (2016), T Mohamadtaghi, P Shamsipour D, P Hejazi Dinan, Shahrekord University of Medical Science Journal 18 (5), 115-127

Effect of A Selected Balance Program on Postural Control of Amputees under Manipulation of Visual, Vestibular and Proprioceptive Systems (2016), B Mohammadtaghi, P Hejazi Dinan, P Shamsipour Dehkordi, TEBE-E-JANBAZ 8 (1), 1-8.

Comparative Effects of Core Stabilization Exercises and Augmented Visual Feedback on Hip Strategy of Intact and Prosthetic Leg in Lower Limb Amputee (2017), M Mohamadtaghi, P Shamsipour Dehkordi, P Hejazi Dinan, SCIENTIFIC JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 6 (1), 62-73

A Selected Sensori-Motor Integration Program Performed as Group and Individually on Perceptual-Motor Ability and Social Development of 8 To 14 Years Old Autistic Children (2018), M Rahymian Mashhadi, P Hejazi Dinan, H Nazari, S Farahmand, Journal of Disability Studies 8(85), 1-7.

The effect of a balance training program with and without mirror on postural control of lower limb amputees (2018), M Mohamadtaghi, P Hejazi Dinan, P Shamsipour Dehkordi, E Saemi, International Journal of Applied Exercise Physiology, 7 (4), 50-61.

The Effects of Gender and Sport Type on Achievement Motivation and Fear of Failure of Elite Athlete in Team-Sport and Individual-Sport (2018), M Amiryan, P Hejazi Dinan, M Rahimian Mashadi, Sport Psychology Studies 7 (2500591), 131-148

Comparing Motor Proficiency, Behavior and Educational Progress of Preterm Children 8-10 Years with Term Children (2018); R. Rahavi Ezabadi, P. Hejazi Dinan, N. Hamidi, Motor Behavior, No 33, 89-104.

Comparison of Motor Competence, Anthropometric Values and Body Mass Index of Children Aged 4-6 in Three Environments; Kindergarten, Home and Nursery (2019), L Mohamadi, PH Dinan, PS Dehkordi, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(1), 65-70.

Effects of exercise programs: working memory exercise, rhythmic movements and combination of both (working memory and rhythmic) on selective attention and working memory inChildren with Attention deficit hyperactivity disorder(ADHD) (2019), P Hejazi Dinan, P Shamsipour Dehkordi, M Hamidian, Armaghane Danesh, 24 (3), 496-509

Effect of Spark and Traditional Games on Motor Proficiency and Social Growth in Children with Developmental Coordination Disorder (2019), Alipur K, RahimianMashhadi M, Hejazi Dinan P, Abdoshahi M, Journal of Exceptional Children 19 (2), 101-110.

The Role of Developmental Environment (Home, Kindergarten, and Nursery) on Intelligence Quotient and Social Skills of Children (2019), L Mohammadi, P Hejazi Dinan, P Shamsipour Dehkordi, Quarterly Journal of Child Mental Health 6 (3), 201-220.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

تحلیل سینماتیک و دینامیک حرکات ورزشی، پنجمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی, دانشگاه گیلان, 1381

اندازه گیری و تحلیل بیومکانیکی مهارتهای ورزشی ژیمناستیک, اولین همایش ملی بررسی راه کارهای توسعه ژیمناستیک کشور, تهران, بهمن 1381

“Studying the Net Joint Moment of the Lower Limb in Normal and Above Knee Amputee Subjects “, 13thNordic-Baltic Conference 2005 in Biomedical Engineering and Medical Physics, June 13-17 2005, Umea, Sweden.

بررسی پارامترهای سینماتیکی حرکت مایی گری در کاراته، مجموعه مقالات اولین همایش ملی علم و کاراته، 3-1 آبان 1390، دانشگاه تبریز

اندازه گیری و مقایسه پارامترهای سینماتیکی 4 حرکت کاتا، مجموعه مقالات اولین همایش ملی علم و کاراته، 3-1 آبان 1390، دانشگاه تبریز

مقایسه سطح و الگوی نیازهای توجه مهارت های ظریف و درشت با استفاده از روش تکلیف دوگانه در افراد مبتدی، اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش،21-22 شهریور 1394، دانشگاه بین المللی چابهار

بررسی اثر الگوی ترجیح جانبی چشم-پا و دشواری تکلیف بر مهارت شوت روی پای دختران 10-11 سال، دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، 25-24 شهریور 1395، دانشگاه بین المللی چابهار

تاثیرتمرينات اغتشاشي با تکليف شناختي بر تعادل زنان سالمند 60 تا 70 سال، همايش ملي دانشجويي انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران، 2 آذر 1396، دانشگاه الزهرا.

ارزیابی سلامت افراد آمپوته بر اساس شاخص ناتوان کنندگی درد (PDI)، سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، 12 اردیبهشت 1396،  تهران - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

Effect of types selected exercise program: working memory exercise, rhythmic movements and combination of both (working memory and rhythmic) on continuous attention in children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) 2nd International conference on psychology education and humanities science, 22 May 2019, Tbilisi Georgia.


 

 ·       طرحهای پژوهشی

 ·         بررسی میزان تراکم استخوانی ران و زند زبرین ورزشکاران نخبه زن در رشته هاى  با تحمل وزن و بدون تحمل وزن و مقایسه با  استاندارد  BMD، همکار اصلی، با حمایت مالی دانشگاه الزهراء , سال 1382

·         طراحی و توسعه سیستم اندازه گیری و تحلیل سینماتیک و دینامیک حرکات ورزشی, طرح بین دانشگاهی با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه الزهراء (س)، بخش اول 1381، بخش دوم 1383

·         اندازه گیری و مقایسه پارامترهای سینماتیکی در حرکات کاراته, مجری طرح, با حمایت مالی دانشگاه الزهراء ، سال 1393

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

سایر پژوهش ها