پریسا حجازی دینان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : رفتار حرکتی

كارشناسي ارشد: علوم ورزش و تمرین

كارشناسي : فیزیو تراپی

 

زمینه های تدریس

رشد حرکتی و جسمانی

یادگیری و کنترل حرکتی

اختلالات یادگیری و کنترل حرکتی

تمرین درمانی و ورزش معلولین

آسیب شناسی ورزشی

متون تخصصی انگلیسی علوم ورزشی

فعالیت بدنی و بیماری ها