پریسا حجازی دینان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

·         نماینده دانشکده در شورای برنامه ریزى دانشگاه الزهرا از تاریخ 1382/02/09 به مدت دو سال

·         نماینده دانشکده در شورای انتشارات دانشگاه الزهرا از تاریخ 83/09/01 به مدت دو سال

·         مدیر پژوهشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا از تاریخ 83/09/01 به مدت دو سال

·         مدیر گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی 1390/05/11 لغایت 91/07/01

 معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ورزشی 91/07/01 لغایت 93/06/01

 مدیر گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی 93/10/30 لغایت 97/09/17

 رئیس دانشکده علوم ورزشی 97/06/17 ...