نرگس درویش، استادیار گروه اقتصاد

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

دانشگاه الزهرا 

 

فایل ها و منابع درسی

اصول علم اقتصاد:

 طرح درس (منابع و ارزشیابی)

 هفته 1: اصول علم اقتصاد، مکاتب اقتصادی. هفته 2: تقاضا و عرضه، ادامه. هفته 3: کشش قیمتی تقاضا و عرضه. هفته 4: کارایی بازار و اقتصاد رفاه، کنترل قیمت،مالیات و یارانه

هفته 5: شکست بازار. هفته 6: تولید ملی و بیکاری، هفته 7: رشد اقتصادی، جریان چرخش درآمد، هفته 8: شاخص قیمت ها و منحنی فیلیپس، هفته 9: مصرف و سرمایه گذاری، هفته 10: مدل IS-LM، هفته 11: عرضه و تقاضای کل

اقتصاد خرد 1:

 طرح درس (منابع و ارزشییابی)

 هفته 1: قلمروی اقتصاد خرد، اصول عقلایی؛ کشش قیمتی، جزوه برای امتحان میان ترم،، جزوه امتحان پایان ترم، کارایی بازار، کنترل قیمت ، شکست بازار

اقتصاد خرد 2:


طرح درس خرد 2، قلمروی اقتصاد خرد، مرور اقتصاد خرد 1 ، نظریه مصرف و تولید، بازار رقابت کامل، ادامه بازار رقابت کامل  و ادامه ادامه، بازار انحصار کامل، رفتار انحصارگر، انحصار در خرید و تعرفه دو قسمتی، رقابت انحصاری، تبلیغات، انحصار چند جانبه

اقتصاد خرد 3:

طرح درس، مقدمه، کارایی در مصرف، کارایی در تولید، کارایی در ترکیب،ریسک و نااطمینانی، کاهش ریسک، نظریه چشم انداز، یادآوری بازار عوامل، بازار عوامل تولید در کوتاه مدت، بازار عوامل تولید در بلند مدت، شکست بازار، اقتصاد اطلاعات

اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی

اقتصاد رفاه:

قلمروی اقتصاد رفاه، شرایط بهینگی پاره تو و قضیه های بنیادین اقتصاد رفاه (فصل 2 کتاب، مطالب کلاس)، معیارهای تغییر رفاه، شاخص های تغییر رفاه اجتماعی، شکست بازار، مالیات

اقتصاد مدیریت:

طرح درس، اقتصاد مدیریت، بهینه سازی، بازار عوامل تولید، عرضه عوامل توليد، رقابت کامل در بازار محصول و نهاده، بازار انحصار کامل، قیمت گذاری در بازار انحصار کامل، نظریه بازی، تعادل نش مختلط، فرم گسترده بازی ها، تابع بهترین پاسخ، ریسک و نااطمینانی، کاهش ریسک. 

زبان تخصصی:

طرح درس

ریاضی 1:

طرح درس 

ریاضی 2:

طرح درس

اقتصاد کلان: 

طرح درس، تولید ملی و بیکاری، جریان چرخش درآمد و تعیین تولید ملی

اقتصاد خرد کارشناسی ارشد

طرح درس،مقدمه،نااطمینانی، ناطمینانی- پاورپینت، ریسک