نرگس درویش، استادیار گروه اقتصاد

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

دانشگاه الزهرا 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

Hajimoladarvish, N. (2017). Very low probabilities in the loss domain, The Geneva Risk and Insurance Review 42, 41-58.

Hajimoladarvish, N. (2018). Attitudes of Iranians toward the Becker proposition.  Iranian Economic Review 22(1), 105-120.

Hajimoladarvish, N. (2018). How do people reduce compound lotteries? Journal of Behavioral and Experimental Economics 75, 126-133.

Mehraban, S., Hajimoladarvish, N., Raghfar, S. (2018)The place of health insurance in reducing catastrophic health expenditure.  Iranian Journal of Economics studies, 7(2), 239-254.

Private Demand for Covid-19 Vaccine: A Contingent Assessment from a Low-and Middle-Income Country (2021). Iranian Journal

of Pharmaceutical Research 20(3), 223-234. (with Zahra Meshkani, Leila Zarei, Jalal Arabloo, Aziz Rezapour, Hero farabi, Najmeh Moradi)

The Role of Conceptual Metaphors in Economics Phenomena from Behavioral Economics Aspect (2022). Language Related Research 12 (6), 299-337. (with Hoda Panahinejad, Farzaneh Safavimanesh, Mehdi Purmohammad, Azra Jahanitabesh)

Explaining Heterogeneity in Risk Preferences Using a Finite Mixture Model, Forthcoming  in Journal of Money and Economy

 

 

 

 

 

-  حاجی‌ملادرویش (1398).  بررسی و نقد کتاب Nudge; Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness (سقلمه؛ بهبود تصمیمات دربارۀ تندرستی، ثروت، و خوش‌بختی)، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 1398، شماره 9، 23-43.

-  حاجی‌ملادرویش (1400). نقد کتاب مبانی اقتصاد و مالی رفتاری.  پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، (4)21، 45-64.

- حبیبی، حاجی‌ملادرویش، راغفر (1400). تأثیر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی کار. فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد (1)8،  165-184.

- حاجی‌ملادرویش و مظفری (1400). طبقه بندی ارتباط میان بیکاری و پیچیدگی اقتصادی بر اساس سطح نوآوری. پژوهشهای اقتصادی ایران  26(86)، 166-188.

 

Working papers

Mental Accounting, Loss Aversion, and Tax Evasion: Theory and Evidence (2020), CESifo Working Paper No. 8606. Joint with Sanjit Dhami.

 
   

 

مقالات چاپ شده در سایر مجلات 

استفاده از بینش های اقتصاد رفتاری برای اصلاح رفتار افراد در ترافیک، اقتصاد شهر، زمستان 1396، شماره 34، 15-19. 

  حاجی‌ملادرویش و اخوان هزاوه (1397). آزمون بازی انتخاب ملکه زیبایی: یک مطالعه آزمایشگاهی، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، 6، شماره 2، 65-84.

حاجی‌ملادرویش (1400). ترسیم پارامترهای نظریه چشم انداز تجمعی در نمونه‌ای ایرانی، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی

 

 تألیف کتاب

مبانی اقتصاد رفتاری، تصمیم گیری فردی. نشر نهاد گرا (1397)

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

When and why health insurance matters? (Joint with Raghfar, H. and Mehraban, S.). 6th ISMEEU Seminar, IESE Business School. May 2017

Can we test the central assumptions of Neoclassical economics? Faculty of economics, Shahidbeheshti University, February 2017

 The roots of entrepreneurship through behavioural economics. Faculty of entrepreneurship, University of Tehran, May 2016

The sensitivity of relative risk aversion to the space between the outcomes. Faculty of social sciences and economics, Alzahra University, April 2016

Theories of decision making under risk. Faculty of economics, Shahid Beheshti University, March 2016

Reduction of compound lotteries. Royal Economic Society PhD meeting. London, January 2015

Reduction of compound lotteries. Inaugural Annual PhD Conference in Economics. University of Leicester, December 2014

Eliciting probability weighting functions for very low probabilities in the loss domain. Ph.D Research Conference. University of Leicester, September 2011

How do people reduce compound lotteries? Ph.D Research Conference. University of Leicester, January 2014

Reduction of compound lotteries. SSEM Euro Conference. Budapest, July 2014

Reduction of compound lotteries. Young Finance Scholars' Conference and Quant Finance Workshop. University of Sussex, May 2014

Reduction of compound lotteries. Department Internal Seminar Series. University of Leicester, December 2012

An experiment to elicit probability weighting functions for very low probabilities in the loss domain. Alhambra Experimental Workshop. Granada, October 2012

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای علمی

کاربست اقتصاد رفتاری در جهت بهبود سیاستگذاری انرژی (با حسین محمدپور میر)، دوازدهمین همایش بین المللی انرژی؛ تهران، 1397. 

نمونه مقالات در روزنامه Financial Tribune

Some More Surprises

The Appeal of Higher Oil Prices

The US Inflation Puzzle

Preparing for FDI

Troika Solution Doesn’t Work

Fighting the IS plague 

FDI and Sustainable Growth

The Scottish Play

 مقالات در سایر روزنامه‌ها

چرا تیلر برنده نوبل شد؟

 

در تاریخ 1400/04/20 مقاله‌ای تحت عنوان «فرآیندهای اعتمادسازی» در باشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد به قلم این‌جانب به‌صورت ناقص و با ویرایش غلط منتشر شده است. متأسفانه علی‌رغم بارها تذکر به مسئول مربوطه و قبول اهمال از طرف ایشان و قول اصلاح و چاپ کامل مقاله، از آنجا که پس از چهار روز مقاله کامل و اصلاح نشده است، متن کامل یادداشت موردنظر با عنوان « ترغیب شهروندان به مشارکت فعال در واکسیناسیون» را اینجا بارگذاری می‌کنم.