نرگس درویش، استادیار گروه اقتصاد

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

دانشگاه الزهرا 

 

سوابق اجرایی

   رئیس اداره توسعه اشتغال و مهارت آموزی (تام) دانشگاه الزهرا

   استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی اقتصاد 

   مسئول میز اقتصاد رفتاری پژوهشکده بیمه