منیژه حقیقی نسب ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


دکتر منیژه حقیقی نسب ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

دانشیار بازاریابی در گروه مدیریت


گوگل اسکولار

   دكتري (Ph.D) : مدیریت - گرایش بازاریابی بین الملل

   كارشناسي ارشد:  مدیریت - گرایش مالی

   كارشناسي : اقتصاد


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن: 

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  mhaghighinasab@alzahra.ac.ir