حسین راغفر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


دکتر حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد گروه اقتصاد


دكتري (Ph.D) : اقتصاد

كارشناسي ارشد: علوم اقتصادی

كارشناسي : علوم بانکی


آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده اقتصاد

تلفن:85692394 داخلی 2394

دورنگار :

پست الکترونیک :raghfar@alzahra.ac.ir