حسین راغفر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : اقتصاد؛ دانشگاه اسکس- انگلیس

كارشناسي ارشد: علوم اقتصادی؛ دانشگاه ایالتی مینه سوتا- منکیتو- آمریکا

كارشناسي : علوم بانکی؛ موسسه علوم بانکی- تهران

 

زمینه های تدریس

   نظریه بازیها

   اقتصاد اطلاعات و انگیزه ها

   اقتصاد خرد

   اقتصاد توسعه