حسین راغفر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 

ردیف

عنوان مقاله

زمان انتشار مقاله

مشخصات نشریه

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

 

نام نشریه

شماره

ماه

سال

عملی- پزوهشی

علمی- ترویجی

سایر

 

1

فقر و ساختار قدرت در ایران

رفاه اجتماعی

17

تابستان

84

*

 

 

حسین راغفر

 

2

 

 

3

فقر در ایران طی سالهای 1383-1368

 

 

الگوهای اندازه گیری مقیاس معادل

خانوار و محاسبه آن در ایران

 

رفاه اجتماعی

 

 

رفاه اجتماعی

24

 

 

24

بهار

 

 

بهار

86

 

 

86

*

 

 

*

 

 

حسین راغفر- زهرا ابراهیمی

 

 

علیرضا خلجی- حسین راغفر تیمور محمدی

 

4

 

 

نابرابری درآمدی در ایران طی سالهای 1385-1363

رفاه اجتماعی

28

بهار

87

*

 

 

حسین راغفر- آزاده ابراهیمی

 

5

نظم بخشی و وضع مقررات اقتصادی و ارزیابی کارایی و بهره وری در شرکت های توزیع برق ایران

پژوهش های اقتصادی ایران

34

بهار

87

*

 

 

فاطمه زیبا- حسین راغفر

 

6

رابطه نابرابری درآمد و سلامت در ایران طی سالهای 1385-1355

مدیریت سلامت

37

پاییز

88

*

 

 

محمد باباخانی- حسین راغفر

 

7

فقر کودکان و بازارکار درایران

رفاه اجتماعی

35

زمستان

88

*

 

 

صفورا داورپناه- حسین راغفر-منیژه نخعی

 

8

اندازه گیر ی آسیب پذیری کودکان کشور در مقابل فقر

رفاه اجتماعی

35

زمستان

88

*

 

 

لیلا صانعی- حسین راغفر

 

9

محاسبه شاخص های فقر کودکان در بین جمعیت روستایی و شهری 1387-1363

رفاه اجتماعی

35

زمستان

88

*

 

 

محدثه یزدانپناه- حسین راغفر

 

10

سیمای فقر کودکان در مناطق 22گانه شهر تهران در سال 1387

رفاه اجتماعی

35

زمستان

88

*

 

 

حسین راغفر- مریم شیرزداد مقدم-کبری سنگری مهذب

 

11

آثار رفاهی تعدیل قیمت های انرژی

1385-1376

رفاه اجتماعی

36

بهار

89

*

 

 

طاهره آخوند زاده- حسین راغفر- شمس اله شیرین بخش

 

12

اندازه گیری آسیب پذیری خانوارها در مقابل فقر در شهر تهران

رفاه اجتماعی

38

پاییز

89

*

 

 

حسین راغفر- لیلا صانعی

 

13

شناسایی خانوار های نیازمند در طرح هدفمند کردن یارانه ها با وجود نابرابری اطلاعاتی

رفاه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

حسین راغفر- فاطمه سرخه دهی

 

14

تخمین تابع تقاضای آب بخش خانگی با قیمت های غیرخطی با استفاده از الگوی انتخاب گسسته- مطالعه موردی شهر تهران سالهای1381-1385

آب و فاضلاب

78

بهار

90

*

 

 

آمنه خوشبخت، حسین راغفر، ناصر خیابانی

 

15

اندازه گیری نابرابری درآمدی سال های 1363-1387

رفاه اجتماعی

 

 

90

*

 

 

حسین راغفر، فریبا خوشدست، محدثه یزدانپناه

 

16

علل مهاجرت و وجوه جمعتی اقتصادی مهاجران: بررسی تطبیقی مهاجران شهر به روستا و روستا به شهر ایران طی دهه 1385-1375

انجمن جمعیت شناسی ایران

8

 

90

*

 

 

حسین راغفر، علی قاسمی اردهایی

 

17

تله های فقر

پژوهش های بازرگانی

 

 

90

*

 

 

حسین راغفر، حمید کردبجه، مرضیه پاکنیت

 

18

اندازه گیری ارزش در معرض خطر

بورس اوراق بهادار

 

 

90

*

 

 

حسین راغفر، راحله رحیمیان گل خندانی، کبری سنگری مهذب

 

19

اندازه گیری نابرابری آموزشی

فصلنامه آموزش عالی

 

 

90

*

 

 

حسین راغفر، فریبا خوشدست، محدثه یزدانپناه

 

20

اطلاعات نابرابر و کارایی در بازار بیمه تصادفات اتومبیل ایران

صنعت بیمه

98

تابستان

89

 

*

 

سیده حمیده موسوی سجاد- حسین راغفر

 

21

کاستی های علوم اجتماعی در شکل گیری یک نظریه جامع عدالت اجتماعی

مجله جامعه شناسی ایران

1

بهار

89

*

 

 

حسین راغفر

 

22

رابطه بین نابرابری در هزینه کالاهای منتخب سبد مصرف خانوارهای تهرانی در دوره زمانی 1384-1368

رفاه اجتماعی

30

بهار

90

*

 

 

غلامرضا قائد امینی، مریم شریفیان ثانی، حسین راغفر، مسعود صالحی

 

23

وضعیت فقر در استان کرمان سال های 1385-1368

رفاه اجتماعی

42

 

90

*

 

 

مهدی نصرت آبادی، احمدعبدالهی، حسین راغفر، مسعود صالحی

 

24

اقتصاد سیاسی فساد در ایران

جامعه و اقتصاد

25و26

زمستان

89

 

 

 

 

 

25

اقتصاد سیاسی فساد

مجلس و پژوهش

58

زمستان

86

 

 

 

حسین راغفر

 

26

عدالت توزیعی از رالز تا رالز

جامعه و اقتصاد

2

زمستان

83

 

 

 

حسین راغفر

 

27

نظریه ای در باب عدالت-جان راولز

جامعه و اقتصاد

1

بهار

83

 

 

 

حسین راغفر

 

28

دغدغه عدالت

چشم اندازهای دانش اقتصاد

1

زمستان

86

 

 

 

حسین راغفر

 

29

تله های فقر، محرومیت نسبی و عدالت اجتماعی

جامعه و اقتصاد

12

تابستان

86

 

 

 

حسین راغفر

 

30

فردگرایی و کل گرایی در اقتصادهای نهادگرایی قدیم و جدید

 

جامعه و اقتصاد

19و20

بهار و تابستان

88

 

 

 

حسین راغفر

 

31

اقتصاد سیاسی علوم اجتماعی درایران

مجله مطالعات اجتماعی ایران

4

زمستان

90

 

 

 

حسین راغفر

 

32

تله های فقر در اقتصاد متکی به منابع طبیعی ایران

پژوهشنامه اقتصادی

45

تابستان

91

 

 

 

حسین راغفر، حمید کردبجه، مرضیه پاک نیت

 

33

اندازه گیری فقر چند بعدی در شهر تهران

پژوهشهای اقتصادی

2

تابستان

92

 

 

 

حسین راغفر-زهرا محمدی فرد-کبری سنگری مهذب

 

34

تأثیر ناکارایی نظام بیمه درمانی در فقر خانوارهای کشور

حکیم

16-1

بهار

92

 

 

 

حسین راغفر-محمدخضری-زینب واعظ مهدوی- کبری سنگری مهذب

 

35

اندازه گیری نابرابری در هزینه های سلامت در ایران

حکیم

16-2

تابستان

92

 

 

 

حسین راغفر-نیلوفر زرگری- کبری سنگری مهذب

 

36

برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم ناشتابان (نایرو): کاربرد فیلترهای مختلف در اقتصاد ایران

پژوهشنامه اقتصادی

45

تابستان

91

 

 

 

حسین راغفر- حمید کردبچه- مرضیه پاک نیت

 

37

چهارچوبی تحلیلی در نظریه توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری

اقتصاد تطبیقی

2

پاییز و زمستان

91

 

 

 

حسین راغفر- مرجان فدوی اردکانی

 

38

اثر پدیده سالمندی بر رشد اقتصادی

معرفت فرهنگی اجتماعی

1

زمستان

91

 

 

 

حسین راغفر- میرحسین موسوی- زهرا کاشانیان

 

39

محاسبه شاخص عدالت در مشارکت مالی و نسبت خانوارهای مواجه با هزینه های کمرکشن سلامتی در مناطق مختلف ایران بین سال های منتخب 1388-1363

حکیم

16-3

پاییز

92

 

 

 

حسین راغفر- صدیقه عطر کار روشن- ماندانا عاطفی

 

40

نابرابری مخارج سلامت خانوارها در ایران: 1390-1363

حکیم

16-4

زمستان

92

 

 

 

حسین راغفر- سمیرا غلامی

 

41

بررسی اثرات ویژگی های خانوار بر مخارج مصرفی (مدل سازی داده های شبه پانل)

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

12-1

زمستان

92

 

 

 

حسین راغفر، میرحسین موسوی، زمزم سادات اصل

 

42

سالمندی و تأمین مالی نظام بازنشستگی در ایران

 

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

163-142

پاییز و زمستان

90

 

 

 

حسین راغفر، زهرا اردلان

 

43

اثرات رفاهی اصلاحات مالیاتی در ایران در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویا

 

 

 

93

 

 

 

حسین راغفر-سارا کمالی

 

44

اثر اعمال ناقص قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش فقر ناشی از هزینه های کمرشکن سلامت

پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

 

 

 

 

 

 

حسین راغفر-زینب واعظ مهدوی- کبری سنگری مهذب

 

45

بررسی نابرابری فرصتی مبتنی بر درآمد در نسل های تحصیلی ایران

پژوهش های اقتصادی ایران

71-41

پاییز 92

92

 

 

 

حسین راغفر، میرحسین موسوی، بتول آذری نبی

46

تاثیر پدیده سالمندی و تغییرات بهره وری بر بازنشستگی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویا- مدل نسلهای همپوش OLG

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

35-7

بهار و تابستان 93

 

 

 

حسین راغفر- میرحسین موسوی- زهرا اردلان

 

47

اثر سالخوردگی جمعیت بر تقاضای مصرف در نقاط شهری ایران: دوره 1375 تا 1391

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

144-119

پاییز و زمستان 93

 

 

 

سعداله دارابی- محمد میرزایی- حسین راغفر

 

48

تأثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس انداز

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

74-45

پاییز94

 

 

 

حسین راغفر، سپیده اکبربیگی

 

49

اندازه گیری و تحلیل روند فقر غذایی در خانوارهای دارای کودک در ایران

رفاه اجتماعی

65-39

بهار 94

 

 

 

مهدی نصرت آبادی، مریم شریفیان ثانی، حسین راغفر، وحیده نگین، مهدی رهگذر، میتراباباپور

 

50

فقر کودک با تاکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390

سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

36-9

بهار 94

 

 

 

حسین راغفر- فاطمه یوسفوند

 

51

اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران طی سال­های 1392-1388 (با استفاده از روش آلکایر-فوستر)

راهبرد اقتصادی

233-201

تابستان 94

 

 

 

حسین راغفر، مهدیه اسفندیارپور

 

52

بررسی رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری در ایران طی برنامه های اول تا چهارم توسعه

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

79-59

زمستان 94

 

 

 

حسین راغفر، میتراباباپور، محدثه یزدانپناه،

 

53

تأثیر پدیده سالمندی و تغییرات بهره وری بر بازنشستگی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویا- مدل نسل های همپوش

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

 

 

 

 

 

حسین راغفر، میرحین موسوی، زهرا اردلان

 

54

تغییرات دوام زندگی و طلاق در ایران در ارتباط با آشفتگی های اقتصادی سالهای اخیر

نامه انجمن جمعیت شناسی

 

 

 

 

 

حسین راغفر، رضا نوبخت، علی قاسمی اردهایی، میتراباباپور

 

55

بررسی نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران

120-89

تابستان 94

 

 

 

حسین راغفر

میرحسین موسوی

بتول آذری بنی

 

56

توانمندسازی و فقرزدایی از زنان مطلقه و همسر فوت شده در شهرستان سلسله

زن در توسعه و سیاست

68-51

بهار 95

 

 

 

حسین راغفر- مهدی سلیمانی

 

57

تاثیر اعمال ناقص قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش فقر ناشی از هزینه های کمرشکن سلامت

پژوهشهای اقتصادی

(رشد و توسعه پایدار)

21-1

تابستان 95

 

 

 

حسین راغفر- زینب واعظ مهدوی- کبری سنگری مهذب

 

58

بررسی تحرک مطلق غیرخطی در توزیع درآمدی ایران

پژوهشهای اقتصادی

(رشد و توسعه پایدار)

36-19

زمستان 95

 

 

 

حسین راغفر- میرحسین موسوی- بتول آذری بنی

 

90

فقرکودکان در شهر تهران 1390: (آموزش و اطلاعات)

مجلس و راهبرد

34-5

زمستان 95

 

 

 

حسین راغفر- فاطمه یوسفوند

 

91

تجزیه و تحلیل رفتار بین نسلی هزینه ی مصرفی خانوارهای شهری با استفاده از داده های شبه تابلویی

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

200-177

تابستان 1393

 

 

 

حسین راغفر-میترا باباپور

 

92

بررسی کارایی سیاست های دولت در کاهش فقر در ایران

سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

32-9

پاییز 94

 

 

 

فاطمه بزازان- عبدالرسول قاسمی- حسین راغفر- صدیقه حسنوند

 

93

بررسی اثرات سیاست های مالیاتی بر رفاه مصرف کننده در قالب الگوی تعادل عمومی نسل های همپوش (OLG)

پژوهشنامه مالیات

58-31

زمستان 1395

 

 

 

حسین راغفر- میرحسین موسوی- الهه افروز کلاردهی-معصومه فولادی

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

رديف

عنوان مقاله

 

عنوان کنفرانس

 

محل برگزاري کنفرانس

 

تاريخ

 

 

اسامي همکاران
به ترتيب اولويت

 

1

قدرت، سیاست های اقتصادی و فساد در ایران

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران

تهران

خرداد 1381

حسین راغفر

2

مروری بر سیاست های کشاورزی در کشورهای صنعتی

همایش کشاورزی و توسعه ملی

تهران

آذر 1382

حسین راغفر

3

اخلاق توزیعی

نخستین همایش علمی اخلاق در اقتصاد

تهران

اسفند 1387

حسین راغفر

4

مسکن گروه های کم درآمد در مناطق 22گانه تهران

اولین همایش ملی سلامت شهری

تهران

اردبیهشت1389

حسین راغفر- اکرم حسین نژاد- کبری سنگری مهذب

5

سیمای فقر در شهر تهران سال 1387

اولین همایش ملی سلامت شهری

تهران

اردبیهشت1389

حسین راغفر- الهام محسنی

6

اقتصاد سیاسی ناامنی: فقر شهری مطالعه ویژه منطقه خاک سفید تهران

اولین همایش ملی سلامت شهری

تهران

اردبیهشت1389

حسین راغفر- لیلا صداقت نژاد

7

بررسی تحولات طبقاتی اشتغال و نابرابری طبقاتی درآمدی 1385-1355

اولین همایش ملی سلامت شهری

تهران

اردبیهشت1389

حسین راغفر- سمیه آبنیکی

8

ارائه سیمای فقر با توجه به بازار کار طبقه بندی شده در ایران

اولین همایش ملی سلامت شهری

تهران

اردبیهشت1389

حسین راغفر- سمیه آبنیکی

8

اندازه گیری شاخص عدالت در مشارکت مالی و خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن در شهر تهران

اولین همایش ملی سلامت شهری

تهران

اردبیهشت1389

حسین راغفر-علی ماهر- کبری سنگری مهذب

9

اندازه گیری مقیاس معادل در شهر تهران

اولین همایش ملی سلامت شهری

تهران

اردبیهشت1389

حسین راغفر- مژده فرزاد

10

اندازه گیری نابرابری درآمدی بین زنان سرپرست خانواردر مناطق مختلف تهران 1387

اولین همایش ملی سلامت شهری

تهران

اردبیهشت1389

حسین راغفر- نعیمه حیدری

11

اندازه گیری فقر چندبعدی در شهر تهران

اولین همایش ملی سلامت شهری

تهران

اردبیهشت1389

حسین راغفر-زهرا محمدی فرد- کبری سنگری مهذب

12

بررسی تأثیرات رشد اقتصادی و نابرابری بر تغییرات نرخ فقر در ایران 1385-1363

اولین همایش ملی سلامت شهری

تهران

اردبیهشت1389

حسین راغفر- محدثه یزدانپناه

13

گزارشی از یافته های مطالعه سنجش عدالت در خصوص کودکان

دومین سمینار بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان

تهران

بهمن 1390

محمدرضا واعظ مهدوی، محسن اسدی لاری، حسین راغفر، سقراط فقیه زاده

14

محاسبه شاخص های فقر کودکان در ایران طی سال های 88-63

دومین سمینار بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان

تهران

بهمن 1390

حسین راغفر، سمانه قائدی

 

بررسی عوامل موثر بر روی نرگ و میر کودکان زیر یکسال و زیر پنج سال در کشورهای منتخب بر اساس داده های تابلویی

دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران

تهران

خرداد 1391

حسین راغفر، ستار مهربان

 

نابرابری در سلامت در ایران

دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران

تهران

خرداد 1391

حسین راغفر-نیلوفر زرگری- کبری سنگری مهذب

 

تأثیر ناکارایی بیمه های درمانی در فقر خانوارهای کشور

دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران

تهران

خرداد 1391

حسین راغفر-زینب واعظ مهدوی- کبری سنگری مهذب

 

بازارکار و فقر در ایران

دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران

تهران

خرداد 1391

حسین راغفر، سمانه قائدی

 

امنیت غذایی کودکان

همایش امنیت غذایی

تهران

مهر 1391

حسین راغفر

 

پیامدهای تغییرات در نرخ باروری بر بازار کار و سرمایه انسانی

ششمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تهران

مهر 1391

حسین راغفر، الهام ادیب نیا

 

تحولات ساختار سنی جمعیت ایران، احتمال افزایش بیکاری و تأثیرات آن

ششمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تهران

مهر 1391

سعید خانی، حسین راغفر، اسعد خانی

 

برررسی توسعه ایران در دوره رضا شاه پهلوی با توجه به نقش فرهنگ، قدرت و نابرابری

دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران

تهران

اردیبهشت1392

حسین راغفر، مرجان فدوی

 

پیامدهای اقتصادی- اجتماعی نابرابری در دهه 1390

گزارش وضعیت اجتماعی کشور

تهران

 

حسین راغفر

 

اهمیت توسعه و عدالت آموزشی

همایش توسعه و عدالت آموزشی کودکان

تهران

آبان 1393

حسین راغفر

 

فرهنگ، فساد پذیری و توسعه ملی

همایش اقتصاد، فرهنگ و توسعه ملی

تهران

آبان 1393

حسین راغفر

 

روش شناسی برنامه ریزی فضایی توسعه با استفاده از سناریوسازی های مبتنی بر آینده پژوهی

همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

تهران

آذر 1393

حسین راغفر، مرجان فدوی

 

نکاتی در باب آراء ایمانوئل والرشتاین

سمینار بررسی آراء و اندیشه های ایمانوئل والرشتاین

تهران

اسفند1392

حسین راغفر

 

مقایسه رفتار نسل ها بر اساس پویایی دو عامل مخارج مصرفی و دارایی های خانوار

اولین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی

تهران

اسفند 1393

حسین راغفر

 

نابرابری، مصرف گرایی، و روانپریشی فرهنگی

همایش بین المللی آینده فرهنگ

تهران

 

حسین راغفر

 

 

 

 

 

 


 

 

طرحهای پژوهشی

 

·         The first millennium development goals report 2004: achievement and challenges, UNDP)-Novambr 2004), Project Manager

·        Livelihood Framework for Afghan Refugees in Iran, (UNHCR), 2012

·         سنجش عدالت در شهر تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران(دور اول)- اداره کل سلامت، شهرداری تهران، 1390

·         سنجش عدالت در شهر تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران(دور دوم)- اداره کل سلامت، شهرداری تهران، 1392

·          

·         Inclusive Growth In Iran: Concepts and Methods, (UNDP), Oct. 2012

·         گزارش اثرات اقتصادی و رفاهی سرمایه گذاری های زیربنایی و بهره وری عوامل تولید، اصلاحات مالیاتی در ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی، (UNDP)، 1393

·        طرح پژوهشی ملی عادلانه کردن سهم عوامل تولید، سازمان تأمین اجتماعی به سفارش وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، 1394، مجری: حسین راغفر کارشناسان: عباس شاکری، احسان سلطانی، فرشاد مومنی، سید محمد بحرینیان


 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

برنده هشتمین دوره جایزه اخلاق و نیایش در حوزه اقتصاد


 

کتب تألیف/ترجمه شده

رديف

عنوان کتاب

تاريخ چاپ
اول

تاريخ آخرين چاپ

ناشر

اسامي همکاران به

ترتيب اولويت

1

راهبردهای توسعه اقتصادی

1378

1387 چاپ چهارم

نشر نی

حسین راغفر -محمدحسین هاشمی

2

نظریه اقتصاد خرد

1371

1386چاپ پنجم

نشر نی

حسین راغفر

3

توسعه به مثابه آزادی

1381

1381

کویر

حسین راغفر

4

دولت، فساد و فرصت های اجتماعی

1383

1388 چاپ دوم

نقش و نگار

حسین راغفر

5

در باب نابرابری اقتصادی

1381

1381

موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

حسین راغفر

6

گفتاری در باب نابرابری

1386

1386

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

حسین راغفر- حمید جاودانی

7

فلسفه و اقتصاد

1375

1375

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

مرتضی نصرت- حسین راغفر

 

8

نظریه ارزش: یک تحلیل اصل موضوعی از تعادل اقتصادی

Theory of Value: an axomatic analysis of economic equilibrium

1395

1395

نشر نهادگرا

حسین راغفر- کبری سنگری مهذب

 

سایر پژوهش ها

 

طراحي و راه اندازي همایش و کارگاه


 

نام آزمايشگاه يا کارگاه آموزشي يا بخش باليني جديد

تاريخ طراحي يا راه اندازي

محل ايجاد

 

 

اسامي همکاران به ترتيب اولويت

معرفت شناسی، روش شناسی و کاربردهای آینده اندیشی

اردیبهشت 1383

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و باهمکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

علی پایا- حسین راغفر

مطالعات فرهنگی و آینده اندیشی

اردیبهشت 1383

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و باهمکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

علی پایا- حسین راغفر

مدیریت و برنامه ریزی توسعه- 5 جلد

اسفند 1382

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

حسین راغفر (دبیر علمی همایش)

همایش بین المللی مزیتها و ظرفیت های تعاونی در توسعه اقتصادی اجتماعی

12 و 13 مهرماه 94

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حسین راغفر (دبیر کمته علمی همایش)