اسماعيل صفرزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

اسماعيل صفرزاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

         استادیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

تحصیلات

   دكتري (Ph.D): علوم اقتصادي (گرايش اقتصاد سنجی) دانشگاه علامه طباطبايي، 1389

پایان نامه دكتري: تعیین نرخ بهینه خلق پول (متناظر با نرخ بهینه تورم) در اقتصاد ایران

   كارشناسي ارشد: توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، دانشگاه علامه طباطبايي، 1383

پایان نامه كارشناسي ارشد: بررسي اثر تغييرات كسري بودجه دولت بر نرخ ارز

   كارشناسي : علوم اقتصادي، دانشگاه ارومیه، 1378


 

   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن: 85692745

   دورنگار :

   پست الکترونیک : e.safarzadeh@alzahra.ac.ir