نرگس درویش، محقق پسا دکتری دانشگاه الزهرا 

فایل ها و منابع درسی

اصول علم اقتصاد:

 طرح درس (منابع و ارزشیابی)

 هفته 1: اصول علم اقتصاد، مکاتب اقتصادی. هفته 2: تقاضا و عرضه، ادامه. هفته 3: کشش قیمتی تقاضا و عرضه. هفته 4: کارایی بازار و اقتصاد رفاه، کنترل قیمت،مالیات و یارانه

هفته 5: شکست بازار. هفته 6: تولید ملی و بیکاری، هفته 7: رشد اقتصادی، جریان چرخش درآمد، هفته 8: شاخص قیمت ها و منحنی فیلیپس، هفته 9: مصرف و سرمایه گذاری، هفته 10: مدل IS-LM، هفته 11: عرضه و تقاضای کل

اقتصاد خرد 1:

 طرح درس (منابع و ارزشییابی)

 هفته 1: قلمروی اقتصاد خرد، اصول عقلایی؛ کشش قیمتی، جزوه برای امتحان میان ترم،، جزوه امتحان پایان ترم، کارایی بازار، کنترل قیمت ، شکست بازار

اقتصاد خرد 2:

 طرح درس اقتصاد خرد 2

قلمروی اقتصاد خرد، مرور اقتصاد خرد 1 ، ادامه مرور اقتصاد خرد 1، بازار رقابت کامل، ادامه بازار رقابت کامل  و ادامه ادامه، بازار انحصار کامل، رفتار انحصارگر، انحصار در خرید و تعرفه دو قسمتی، رقابت انحصاری، تبلیغات، انحصار چند جانبه

اقتصاد خرد 3:

طرح درس، مقدمه، کارایی در مصرف، کارایی در تولید، کارایی در ترکیب،ریسک و نااطمینانی، کاهش ریسک، نظریه چشم انداز

اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی:

مقدمه، روش شناسی، نظریه های مطرح

اقتصاد رفاه:

قلمروی اقتصاد رفاه، شرایط بهینگی پاره تو و قضیه های بنیادین اقتصاد رفاه (فصل 2 کتاب، مطالب کلاس)، معیارهای تغییر رفاه، شاخص های تغییر رفاه اجتماعی، شکست بازار، مالیات

اقتصاد مدیریت:

طرح درس، اقتصاد مدیریت، بهینه سازی، تقاضا بخش اول، تقاضا بخش دوم، تخمین تقاضا بخش اول، تخمین تقاضا بخش دوم، تخمین تقاضا بخش سوم، آزمون ناهمسانی واریانس، خودهمبستگی، هم‌خطی.

ساختار بازار رقابت کامل 1، 2، ساختار بازار انحصار کامل، رفتار انحصارگر، انحصار در خرید

زبان تخصصی:

طرح درس

ریاضی 1:

طرح درس