معصومه سادات حسینی کلهرودی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 اندیشه اسلامی برای 7 گروه از دانشکده های مختلف

 

فایل ها و منابع درسی

 انديشه اسلامي ١ 
نوشته ايت الله جعفر سبحاني و اقاي دكتر محمد محمد رضائي 
نشر معارف

 طرح درس اندیشه اسلامی 1