معصومه سادات حسینی کلهرودی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

معصومه سادات حسینی کلهرودی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه معارف اسلامي، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ايران 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :فلسفه وکلام اسلامی

   كارشناسي ارشد:ریاضی محض(گرایش جبر)/ فلسفه وکلام اسلامی

   كارشناسي :ریاضی محض/ فلسفه وکلام اسلامی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن:85692700

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :mas.Hosseini@alzahra.ac.ir