سعید دهقانپور فراشاه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

  مدیر گروه شیمی 1391-1389