سعید دهقانپور فراشاه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

زمینه های تدریس

  شیمی معدنی 1 و 2 

   شیمی آلی فلزی

   فوتو شیمی

 شیمی فیزیک معدنی