سعید دهقانپور فراشاه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سعید دهقانپور فراشاه, عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ​​

استاد گروه شیمی


دكتري (Ph.D) :  شیمی معدنی, دانشگاه تربیت مدرس , تهران, 1381

كارشناسي ارشد: شیمی معدنی, دانشگاه تربیت مدرس , تهران, 1376

كارشناسي : شیمی, دانشگاه مازندران,1373

 گوگل Scholar


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن:85692611-21 98+

   دورنگار :88041344-21 98+

   پست الکترونیک :  dehghanpours@alzahra.ac.ir