سید عباس موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مسئول نهاد رهبری دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 1387 تاکنون

   رئیس کمیته معارف اسلامی دانشگاه جامع علمی کاربردی

   مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه جامع علمی کاربردی

   عضو شورای برنامه ریزی گروه فلسفه و حکمت دانشگاه الزهرا س

    عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه فلسفه و حکمت دانشگاه الزهرا س

    عضو کمیته ترفیع گروه فلسفه و حکمت دانشگاه الزهرا س

   عضو شورای پژوهشی گروه فلسفه و حکمت دانشگاه الزهرا س

   مدیر گروه معارف دانشگاه جامع علمی کاربردی