محمد امیر شیخ نوری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 1. سیری در تاریخ نفت ایران از قرارداد دارسی تا ملی شدن صنعت نفت، نشریه علمی-پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، پاییز 1369.
 2. پیدایش شیخ نشین ها در خلیج فارس، نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تبریز،زمستان 1369
 3. ژئوپلتیک نفت، نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تبریز، پاییز و زمستان 1370.
 4. ساختار دولت جدید لبنان ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز 1371 شماره 144 و 145.
 5. نفت و دولت در کشورهای عرب خلیج فارس( به زبان فرانسه): نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تبریز، پاییز و زمستان 1372.
 6. اهمیت خلیج فارس در روابط بین المللی، نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تبریز،تابستان 1374.
 7. تولد دولت های مستقل در حاشیه جنوبی خلیج فارس، نشریه علمی-پژوهشی دانشنامه ، پاییز و زمستان 1377.
 8. نفت و تغییرات اجتماعی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تبریز،تابستان 1379.
 9. جنگ ایران و عراق و نفت از دیدگاه تاریخی: پژوهشنامه علمی-پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، پاییز و زمستان 1379.
 10. نقش نفت در جنگ عراق علیه ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز 1379 شماره 175 و 176.
 11. قیام قرامطه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز 1380 شماره 180 و 181.
 12. صادرات نفت و تغییر شکل اقتصاد کشورهای نفتی: نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تبریز، بهار 1381.
 13. تاریخ نگاری بیزانس، پژوهشنامه علمی –پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 1382.
 14. نهضت حروفیه در ایران، نامه انجمن، فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سال سوم، شماره اول، بهار 1382.
 15. افسانه اسرائیل: ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، سال دوم، شماره 15، آذر 1382.
 16. ناسیونالیسم قومی در ایران، کتاب نقد، فصلنامه اقتصادی، فکری و فرهنگی، شماره 28، پاییز 1382.
 17. صهیونیسم، تشکیل دولت اسرائیل، کتاب نقد، فصلنامه اقتصادی، فکری و فرهنگی ، شماره 22، پاییز 1383.
 18. صدای تاریخ بوشهر، مجله زمانه ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1383، ش24.
 19. نگاهی به تشکیلات اداری ایران در دوره خوارزمشاهیان، مجله پیک نور دانشگاه پیام نور، تابستان 1383، ش6+ همکار
 20. سازمان وزارت در دوره خوارزمشاهیان، نشریه علمی-پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، 1383 + همکار
 21. امرای صاحب منصب در دوره خوارزمشاهیان: نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه اصفهان، بهار 1384.
 22. بازماندگان یک قزاق، مجله زمانه ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384، ش 40.
 23. خوارزمشاهیان و عنوان رسمی سلطان، نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه الزهراء(س)، + همکار ، تابستان 1385.
 24. نام و اهمیت خلیج فارس، مجله تخصصی تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان، بهار و تابستان، 1385.
 25. توطئه بلگریو ...، مجله زمانه ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385، ش 43.
 26. ایران ، امریکا و جنگ جهانی دوم، مجله زمانه ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385، ش 44 +همکار.
 27. دیپلماسی امیرکبیر در ارزنه الروم، مجله زمانه ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385، ش50.
 28. تغییر ساختار ارتش ایران از سنتی به مدرن، مجله زمانه ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385، ش 52.
 29. مهندسی فرهنگی : راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی، مجله زمانه ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، ش 58.
 30. انقلاب مشروطه : زمینه ها و علل، مجله زمانه ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، ش 59.
 31. گسترش گفتمان انتقادی در عصر ناصری و پیامدهای حاصل از آن، فصلنامه علمی –پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، زمستان 1386 + همکار.
 32. لایحه امتیاز نفت به کنسرسیوم، مجله زمانه ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مهر و آبان 1387.
 33. سیره حضرت علی(ع) در ایام خلفا: فصلنامه علمی –پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز،  پاییز 1387.
 34. بحران مشروعیت دولت ناصری و تاثیر آن در گرایش ناصر الدین شاه به اصلاحات تجددگرایانه: نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه الزهراء(س)، + همکار ، 1388.
 35. حکام سیستان از تشکیل سلسله قاجار تا تسلیم علی خان سرابندی: پژوهش های تاریخی علمی –پژوهشی دانشگاه اصفهان، + همکار، 1388.
 36. چگونگی رسمیت یافتن تشیع صفویان و پیامدهای آن، با همکاری دکتر پرغو، فصلنامه علمی –پژوهشی شیعه شناسی، تابستان 1389.
 37. اطلاعات تاریخی و جغرافیایی در آثار و الاحیا خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، دانشگاه تبریز،+ همکار، پاییز و زمستان 1389.
 38. ماهیت پهلوی دوم از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک های فدایی خلق ایران(1332-1357)، فصلنامه علمی –پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء(س)، + همکار، تابستان 1389.
 39. نقش فرقه های استعماری در ایجاد تشتت و تفرقه بین مسلمانان: فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی، بهار 1387.
 40.  بررسی جایگاه سیاسی و علمی کرکی در عصر صفویه، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز، + همکار، تابستان 1389.
 41. شیخ الرئیس قاجار و اتحاد اسلام، فصلنامه علمی-پژوهشی مسکویه دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری، گروه تاریخ تاریخ- زمستان، 1389.
 42. تاثیر راههای تجارتی در تحولات تجاری بیرجند سده سیزده و چهارده شمسی، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان ، اجتماعی خراسان، 1390، ش21.
 43. بازار و نهضت ملی شدن صنعت نفت، پژوهش های تاریخی علمی-پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه اصفهان، پاییز 1391.
 44. صنعت نفت و تحول جمعیتی و شغلی در مناطق نفت خیز جنوب ایران: فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392.
 45. تیمورتاش و بحرین 1306-1312 ه.ق، اصفهان، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان، 1393.
 46. اعتراض مردم به نوسازی شهری در دوره پهلوی اول( مجلس ششم تا هشتم تنقیه، مطالعه اسناد عرایض مجلس شورای اسلامی)، نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، 1393.
 47. واکاوی زمینه ها و عوامل موثر بر آغاز شورش سمکو 1285 تا 1297 شمسی، نشریه  علمی _پژوهشی پژوهشهای تاریخی دانشگاه اصفهان، پاییز 1394.
 48. فعالیت های سیاسی-نظامی مسیحیان و رقابت قدرت ها در غرب آذربایجان، دو فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ های محلی پیام نور، پاییز و زمستان 1394+ همکار
 49. واکاوی زمینه ها و عوامل موثر بر آغاز شورش سمکو1285 تا 1297 ، پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان، سال 1394 + همکار
 50.  بررسی تاثیر جنگ ایران و عراق بر تجدید مساله جزایر سه گانه در 1371ش/1992م، تاریخ اسلام و ایران، سال 1395، شماره 29+ همکار.
 51. همگرایی نادرشاه افشار با اقلیت های مذهبی، پژوهشنامه تاریخ اسلام، سال 1395،شماره 24 + همکار.
 52. رابطه مالیاتی دولت و اصناف در دوره پهلوی اول: نارضایتی از مالیات صنفی، نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، سال 1396، ش1 + همکار.
 53. رابطه والیان فیلی لرستان و حکّام زندیه، پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران، سال 1397، شماره 1+ همکار.
 54. بررسی گرایش‌ سیاسی خاطره‌نگاران ایرانی و تأثیر آن بر روایت تقابل با متفقین در جنگ جهانی اول (با تکیه بر کانون غرب ایران)، تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، سال 1397، شماره 17+ همکار.
 55.  انقلاب اکتبر و تقابل نیروهای انگلیسی با نیروی قزاق در شمال ایران، مطالعات تاریخی جنگ، سال 1398،شماره 4 + همکار.
 56. بررسی دلایل منازعه ایران و انگلیس بر سر حق حاکمیت بحرین و چگونگی استقلال بحرین (۱۸۵۳- ۱۹۷۱م)، تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، سال 1398،شماره 18+ همکار.
 57. بازنمایی مفهوم عوام در خاطره نگاری های عصر مشروطه بر اساس نظریه داده بنیاد، تاریخ نگری و تاریخ نگاری، سال 1399، شماره 26+ همکار.
 58. بررسی عوامل تأثیرگذار بر تداوم نگاه عوامانه به مردم در ایران دوره‌ی مشروطه، جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 1399، شماره 3+همکار

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

 

1-نفت و اهمیت آن در تاریخ معاصر: سمینار نفت، دانشگاه تبریز، اردبیهشت 1366.

 

2-نفت و دولت در ایران 1332-1358: سی و سومین کنگره آسیا، شمال آفریقا، کانادا، اوت 1990.

 

3-اهمیت حاج ملا هادی سبزواری در دوره قاجار: کنگره بزرگداشت حکیم سبزواری، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، اردیبهشت 1372.

 

4-انگیزه های غرب در تهاجم فرهنگی: سمینار علوم پزشکی تهران، آبان 1372.

 

5-فرآیند و مصداق های تاریخی در برخورد و سلطه فرهنگی: مجموعه مقالات سمینار عوامل روانی_ اجتماعی تهاجم فرهنگی و راههای مقابله آن: دانشگاه آزاد رودهن، مرداد 1373.

 

6-آیت ا... بلادی و مبارزه با انگلیسی ها: کنگره پنجاهمین سالگرد آیت ا... سید عبدا... بلادی بوشهری، اردیبهشت 1382.

 

7-سیراف ونیز خلیج فارس: کنگره سیراف، بوشهر 25 آبان 1384.

 

8-روحانیت و جنبش ضد استعماری شهید رئیس علی دلواری:  10و 11 اردیبهشت 1388.

 

9-ایالت فارس کانون مبارزه مقاومت علیه استعمارگران انگلیسی: همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول، شیراز، 19 و 20 آبان 1389.

 

10- مبارزات آیت الله بلادی بوشهری در جنگ جهانی اول علیه انگلستان، 13 اسفند 1394، بوشهر

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

پژوهشگر برتر هشت دوره  در دانشگاه الزهراء(س) و دریافت لوح تقدیر

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

 

 1. پژوهشی درباره نهضت های رهایی بخش جهان: تهران، فکر روز، چاپ اول 1372، چاپ دوم 1378

 2. تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان علویان طبرستان: تهران، دانشگاه پیام نور، بهمن 1383.

 3. تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی جهان اسلام از سال 40 تا 227 هجری، تهران، دانشگاه پیام نور، اسفند 1383.

 4. تاریخ بیزانس، تهران، دانشگاه پیام نور، بهمن 1384.

 5. بررسی نقش غرب در شکل گیری و گسترش اختلافات ارضی و مرزی: تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1385.

 6. تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه: تهران، دانشگاه پیام نور، 1386

 7. فراز و فرود اصلاحات در دوره امیر کبیر: تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386

 8. صهیونیسم و نقد تاریخ نگاری معاصر غرب: تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.

 9. تاریخ اسلام در آسیای مرکزی تا مغول: دانشگاه پیام نور، 1387.

 10. مسائل اقتصادی- سیاسی نفت ایران: تهران، دانشگاه پیام نور، 1387

 11. خیزش جنوب( قیام استعماری جنوب(بوشهر) علیه تجاوز نظامی بریتانیا (1838-1856):  تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.

 12. تاریخ عثمانی و خاورمیانه: تهران، دانشگاه مذاهب اسلامی ، 1390.

 13. مبارزات آیت ا... سید عبدالله بلادی بوشهری در جنگ اول و اوائل دوره رضا شاه: تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392

 14. میرزا کوچک خان و مبارزه با استعمار روس و انگلیس: تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1395.

 

 

سایر پژوهش ها