محمد امیر شیخ نوری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 مقطع کارشناسی: واحدهای تاریخ جهان: تاریخ یونان و روم، تاریخ بیزانس، تاریخ انقلاب کبیر فرانسه، تاریخ قرون وسطی و .....

 مقطع کارشناسی ارشد: تاریخ نفت، خلیج فارس و اندیشه ها و....

 مقطع دکتری: جغرافیای تاریخ ایران، تحولات سیاسی، اجتماعی، اداری و اقتصادی ایران پس از اسلام

 

فایل ها و منابع درسی

 منابع درسی: دریافت فایل