محمد امیر شیخ نوری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   

 

1-مدیر امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه تبریز

2-نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز در کمیسیون آموزشی دانشگاه.

3-نماینده کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز

4- یک دوره مدیریت گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)