دکتر عزیزاله شفیع خانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

English

 

دکتر عزیزاله شفیع‌خانی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استاد گروه فیزیک
 

دكتري (Ph.D): رشته فيزيك، دانشگاه صنعتی شریف.

كارشناسي ارشد: رشته فيزيك، دانشگاه صنعتی شریف.

كارشناسي: رشته فيزيك، دانشگاه صنعتی شریف.

1

1

Location Vector SVG Icon (41) - SVG Repo Free SVG Icons آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده شیمی فیزیک، گروه فیزیک.

اطلاعیه شماره 20- اعلام شماره های تماس با ستاد برگزاری تلفن: 02185692630

     دورنگار: 02188613935

mail پست الکترونیک: 

ashafie@alzahra.ac.ir

ashafie@ipm.ir

azshafie@gmail.com

 

 

  لینک صفحات شخصی:

Google Scholar

Researchgate

Academia

Figshare

linkedin

Publons

Zenodo

Scopus

Beprss

ORCID