دکتر عزیزاله شفیع خانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

English

 

سوابق اجرایی

 

1- مسئول آموزش دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف (1365-1367).

2- نماینده دانشکده فیزیک در کمیته تجهیزات دانشگاه صنعتی شریف (1366- 1367).

3- عضو کمیته اجرایی هفتمین کنفرانس منطقه ای فیزیک - ریاضی، انزلی (1374).

4- عضو کمیته اجرایی کنفرانس MSM-99، تهران (1378).

5- عضو کمیته اجرایی کنفرانس و مدرسه String-2000، تهران (1379).

6- مسئول راه اندازی بخش فیزیک تجربی پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی (مرکزتحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات) (1379).

7- معاون گروه فیزیک دانشگاه شهید رجایی (1379).

8- مدیرگروه فیزیک دانشگاه شهید رجایی (1379- 1380).

9- عضو شورای آموزشی دانشگاه شهید رجایی (1379- 1380).

10- عضو شورای پژوهشی دانشگاه شهید رجایی (1379- 1380).

11- عضو کمیته اجرایی دهمین کنفرانس بهاره فیزیک، پژوهشگاه دانش های بنیادی (1380).

12- عضو کمیته مسابقه فیزیک دانشگاه الزهرا (1380- 1384).

13- مسئول تحصیلات تکمیلی گروه فیزیک دانشگاه الزهرا (1381).

14- مدیر گروه فیزیک دانشگاه الزهرا (1381- 1383).

15- عضو هیات داوران جشنواره جوان خوارزمی (1383).

16- عضو هیات تحریریه مجله علمی گاما.

17- عضو کمیته تخصصی هیات ممیزی دانشگاه الزهرا (1385- 1388).

18- عضو هیات علمی دهمین کنفرانس فیزیک ماده ی چگال، شیراز (1389).

19- مسئول و موسس رشته فیزیک مهندسی دانشگاه الزهرا (1389- تاکنون).

20- مدیر دفتر ارتباط با صنعت پژوهشکده علوم نانو، پژوهشگاه دانش های بنیادی (1392- تا کنون).

21- مسئول راه اندازی و تاسیس آزمایشگاه تحقیق، توسعه و فناوری نانو مواد، پژوهشکده علوم نانو، پژوهشگاه دانش های بنیادی (1392- تا کنون).