عفت السادات افضل طوسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

   دکتر عفت السادات افضل طوسی

   عضو هیات علمی رشته ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا 

عضو هیئت علمی رشته پژوهش هنر 
دانشیار گروه پژوهش هنر

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) : هنر و طراحی

   كارشناسي ارشد: ارتباط تصویری

   كارشناسي : ارتباط تصویری


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر

   تلفن: 09121612246

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک : afzaltousi@alzahra.ac.ir