عفت السادات افضل طوسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   

» مدیر گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، 1381 الی 1385

» عضو هیئت تحریریه مجله جلوه هنر، 1381 -1385

» دبیرعلمی بخش نظری همایش بهار ایرانی،  1386

» معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، 1387-  26/6/1390.

» مدیر گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، 6/7/1390 .

» ریاست دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، 27/10/  1390 الی 5/4/1392.

» عضو هیئت مدیره و موسس انجمن علمی پژوهشی هنرهای تجسمی ایران، 1390.

» شورای سیاست گذاری و داوری اولین همایش مبانی نظری هنر های تجسمی سی سال اخیر ایران، 1392.

» عضو شورای داوری هشتمین سوگواره عاشورایی/ بخش تصویر سازی، آبانماه 1393.

» عضو شورای داوری دومین همایش مبانی نظری هنر های تجسمی سی سال اخیر ایران، 1393.

» عضو شورای داوری سومین همایش مبانی نظری هنر های تجسمی سی سال اخیر ایران، 1394.

» عضو شورای داوری و سیاستگذاری چهارمین همایش مبانی نظری هنر های تجسمی سی سال اخیر ایران، 1395.

» عضو شورای داوری بخش پوستر و لوگو، جشنواره امام رضا(ع)، فروردین 1396.

» دبیر علمی اولین همایش شخصیت سازی معاصر ایران، دی 1395.

» سردبیر دوفصلنامه مبانی نظری هنرهای تجسمی، 1395 – هم اکنون.

» عضو کمیسیون علمی دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی وفرهنگی و پژوهش های دینی، 1395.

» عضو کمیته علمی همایش هنر اسلامی، موسسه مطالعات هنر اسلامی، 1396.

» عضو شورای داوری بخش پوستر و لوگو، جشنواره امام رضا(ع)، فروردین 1396.

» عضو پژوهشکده هنر شرق، 1393 تا سال 1397.

» مدیر گروه پژوهش هنر از سال 1397، ادامه دارد.

» عضو هیئت تحریریه رهپویه هنر