عفت السادات افضل طوسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D): هنر وطراحی، دانشگاه هونگ ایک، سئول (کره جنوبی)

 

كارشناسي ارشد: ارتباط تصویری، دانشگاه تربیت مدرس 

كارشناسي: ارتباط تصویری، دانشگاه الزهرا (س)

 

زمینه های تدریس

  تصویر سازی

 پوستر و فتوگرافیسم

» هنر و تمدن شرق

» تجزیه وتحلیل آثار هنرهای تجسمی

» مبانی نظری هنرهای تجسمی

» انسان، طبیعت، طراحی

» ارتباط شناسی

» رسانه های نوین

» هنر و نماد

» زن در هنر

» آرای متفکران

» حکمت هنر اسلامی

» تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنرها از آغاز تا کنون

» سیر تحول و زیباشناسی خط در جهان اسلام