دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

برنامه درسی

  
 حقوق مدنی آیین دادرسی مدنی  حقوق تجارت  متون فقه  متون حقوقی  سایر گروه ها   

 مقدمه حقوق  آ. د. م ۱
 تجارت ۱  متون فقه ۱    مدنی مطالعات خانواده
 

مدنی ۱  آ. د. م ۲
 تجارت ۲  متون فقه ۲    آ. د. م مطالعات

 
 مدنی ۲  آ. د. م ۳  تجارت ۳  متون فقه ۳  

 

 مدنی ۳  تجارت ۴  متون فقه ۴  

 
 مدنی ۴    بازرگانی بین المللی  اصول فقه 1    
 

 مدنی ۵     اصول فقه 2     
 

 مدنی ۶      قواعد فقه 1    
 

 مدنی ۷      قواعد فقه 2    
 

 مدنی ۸