عفت السادات افضل طوسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


   دکتر عفت السادات افضل طوسی

   عضو هیات علمی رشته ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا 

 
    دانشیار گروه ارتباط تصویری
   دكتري (Ph.D) : هنر و طراحی

   كارشناسي ارشد: ارتباط تصویری

   كارشناسي : ارتباط تصویری


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر

   تلفن: 09121612246

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک : afzaltousi@alzahra.ac.ir