محمد رضا رستمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

دکتر محمدرضا رستمی

 
استادیار گروه مدیریت ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی    دكتري (Ph.D) :  مدیریت مالی

   كارشناسي ارشد:   مدیریت

   كارشناسي :مدیریت


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:88341083-88340261

   دورنگار :88341294

   پست الکترونیک : m.rostami@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq