سوابق اجرایی

  • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
  •  مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
  • مدیرعامل سرمایه گذاری صبا تأمین
  • مدیرعامل سرمایه گذاری بهمن
  •  معاون عملیات و ناشران بورس اوراق بهادار تهران