سیمین حسینیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

(فارسی)

*

عنوان

نام نشريه

سال چاپ

 

ارزیابی مدل نقش مهارت حل مسأله اجتماعی و سرمایه روانشناختی برفرسودگی تحصیلی با میانجی‌گری وجدان تحصیلی و کمک‌طلبی تحصیلی

https://jep.atu.ac.ir/article_11943.html

روانشناسی تربیتی

1399

 

تدوین مدل اخلاق حرفه‌ای بر اساس شکوفایی و خودکارآمدی در مشاوران و روان‌شناسان: نقش تعدیلگر مقبولیت اجتماعی و عوامل جمعیت‌شناختی

https://doi.org/10.22037/mej.v14i45.33359

اخلاق پزشکی

1399

 

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سبک و اختلال شخصیت (PSDI-S) در دانشجویان ایرانی

http://frooyesh.ir/article-1-2406-fa.html

رویش روان شناسی

1399

 

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس کمالگرایی اخلاقی در دانشجویان

https://apsy.sbu.ac.ir/article_100706.html

روان شناسی کاربردی

1399

 

اثربخشی آموزش مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر همدلی و انعطاف‌پذیری شناختی زنان دارای همسر جانباز

https://jmp.ihu.ac.ir/article_205586.html

روان شناسی نظامی

1399

 

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و معناداری زندگی زنان نابارور

https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_9409.html

پژوهش های نوین روان شناختی

1399

 

بررسی اثر نوروفیدبک بر همدلی شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان بیش‌فعال(ADHD))

http://joec.ir/article-1-1078-fa.html

کودکان استثنايي

1399

 

نقش مشاوره شغلی برخط با رویکرد راهنمایی بر انطباق پذیری شغلی پرستاران

http://jne.ir/article-1-1084-fa.html

آموزش پرستاری

1399

 

اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه مبتنی بر رویکرد تلفیقی گاتمن و گلاسر بر عشق، احترام و ضمیمیت زناشویی

https://jwfs.alzahra.ac.ir/article_4740.html

پژوهش های کاربردی روانشناختی

1399

 

اثربخشي آموزش هوش هيجاني به روش قصه گويي بر كاهش كمرويي و ارتقاي هوش هيجاني دانش آموزان دختر

http://qjoe.ir/browse.php?a_code=A-10-107-188&sid=1&slc_lang=fa

 

تعليم و تربيت

 

1399

 

مقايسه اثربخشي زوج درماني راه حل مدار-روايتي و زوج درماني كوتاه مدت خودتنظيمي بر سرزندگي و كنترل عواطف زوجين آشفته

https://japr.ut.ac.ir/article_75569.html

مطالعات زن و خانواده

 

1399

 

اثربخشی فن رهاسازی هیجانی در کاهش اضطراب و افزایش بهزیستی روانشناختی دانشجویان

http://edcbmj.ir/article-1-1938-fa.html

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

1399

 

بررسي نقش توضيحي پريشاني و اجتناب اجتماعي، انگيزه و خودكارآمدي تحصيلي در تبيين اضطراب كالس زبان خارجي

http://trj.uok.ac.ir/article_61454.html

تدریس پژوهی

1399

 

مقایسه اثربخشی زوج درمانی راه حل مدار – روایتی و زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی بر سرزندگی و کنترل عواطف زوجین آشفته

https://jwfs.alzahra.ac.ir/article_4740.html

مطالعات زن و خانواده

 

1398

 

اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل بومی خانواده شادی محور بر عملکرد خانواده

https://jwfs.alzahra.ac.ir/article_4232_709.html

مطالعات زن و خانواده

 

1398

 

اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سرسختی روان‌شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خاص

http://www.ceciranj.ir/article_101134.html

توانمندسازی کودکان استثنایی

1398

 

تدوین شاخصها و ترسیم الگوی خانواده تراز در اسلام (از منظر آیات قرآن و روایات) با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد

http://qccpc.atu.ac.ir/article_10480.html

نشریه فرهنگ مشاوره و روان درمانی

1398

 

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت نگر فریش بر تقویت تاب آوری خانواده

https://cwfs.ihu.ac.ir/article_204681.html

فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده

1398

 

مقایسه ي رابطه ي میان همدلی پزشک با بیمار و ترتیب تولد، در دانشجویان پزشکی ایران و انگلستان؛مطالعه اي میان فرهنگی

http://ijme.tums.ac.ir/article-1-6135-fa.pdf

اخلاق و تاریخ پزشکی

1398

 

مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر »درمان پذیرش و تعهد« و »درمان متمرکز بر شفقت« بر خودکارآمدی، کیفیت روابط و معنای زندگی در زنان نابارور

http://jhpm.ir/article-1-1001-fa.html

مجله مدیریت ارتقای سلامت

1398

 

تجربه زيسته نوجوانان تك فرزند از تعامل با والدين«مطالعه پديدارشناسي»

http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/27580

فصلنامه خانواده پژوهی

1398

 

اشتیاق رشد سیر مسیرشغلی دانشجویان کارشناسی

http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/17240

مشاوره شغلی و سازمانی

1398

 

مقایسه اثربخشی آموزش روانی بر اساس الگوی مک مستر و السون در انسجام خانواده معلمان زن

http://qccpc.atu.ac.ir/article_9418.html

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

1398

 

مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تاب‌آوری خانواده

https://jwfs.alzahra.ac.ir/article_2970.html

مطالعات زن و خانواده

1397

 

نقش انعطاف پذیری خانواده و تمایزیافتگی مادران در خودکارآمدی نوجوانان

https://cwfs.ihu.ac.ir/article_204430.html

فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

1397

 1.  

اثربخشی برنامه همراهی بهنگام بر ارتقای گرمی و تعامل والد-کودک

http://bjcp.ir/article-1-1323-fa.html

دو فصلنامه روانشناسی معاصر

1397

 1.  

تاثیر آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر سخت رویی و تعادل عاطفه مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه

https://www.magiran.com/paper/1938819

توانمندسازی کودکان استثنایی

1397

 1.  

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بررویکرد وجودی بر نگرش زندگی و سلامت معنوی بیماران  دیابت نوع 2

http://jwfs.alzahra.ac.ir/article_2967.html

مطالعات زن و خانواده

1397

 1.  

تفکر زیربنایی شکل گیری آرزوهای شغلی در کودکان و نوجوانان

http://frooyesh.ir/browse.php?a_code=A-10-1578-1&slc_lang=fa&sid=1

رویش روانشناسی

1397

 1.  

تدوين الگوي بومي خانواده شادي محور با استفاده از نظريه مبنايي

https://cwfs.ihu.ac.ir/article_203714.html

فرهنگي - تربيتي زنان و خانواده

1397

 1.  

رابطه علّی تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجیگر ی تعارض زناشویی و رضایت زناشویی

http://jpmm.miau.ac.ir/article_3014.html

روشها و مدلهای روانشناختی

1397

 1.  

نقش مؤلفه‌های تمایزیافتگی والدین در پیش‌بینی تمایزیافتگی دانش‌آموزان دختر و پسر

http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_540472.html

دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی

1397

 1.  

تدوين مدل علي پيش بيني پايداري روابط زناشويي در زوجين مواجه شده با بي وفايي

http://journals.sbmu.ac.ir/ch/article/view/22777

فصلنامه سلامت

1397

 1.  

بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی ناباروری

http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-1817-fa.pdf

پژوهش در پزشکی

1397

 1.  

ارزیابی مدل نقش مهارت حل مسئله اجتماعی و سرمایه روانشناختی بر فرسودگی تحصیلی با میانجی گری کمک طلبی از همسالان و وجدان تحصیلی

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353814

روان شناسی مثبت

1396

 1.  

بررسی برازش مدل روابط ساختاری علایم بالینی اختلال وسواسی جبری با حافظه بینایی کلامی: آزمون نقش واسطه ایی توانایی تمرکز و تغییر توجه

https://jtbcp.riau.ac.ir/article_1149.html

اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

1396

 1.  

تأثير مشاورة زوجي اميدمحور با رويكرد اسلامي بر دلزدگي و سازگاري زناشويي زوجين نابارور شهر اصفهان

http://ravanshenasi.nashriyat.ir/node/420

روان شناسی و دین

1396

 1.  

فراتحلیل اثربخشی مشاوره گروهی راه‌حل محور در مدارس ایران(1396 ـ 1386)

http://qjoe.ir/article-1-1380-fa.pdf

تعلیم و تربیت

1397

 1.  

فراتحلیل اثربخشی درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر زوج درمانی (ایران، 1396 ـ 1385)

https://cwfs.ihu.ac.ir/article_201736.html

فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

1397

 1.  

پیش بینی رضایت جنسی براساس الگوهای ارتباطی زوجین

http://jwfs.alzahra.ac.ir/article_2752.html

مطالعات زن و خانواده

1396

 1.  

تاثیر آموزش­های ارائه شده از طریق بروشور در ارتقای سطح آگاهی و مهارتهای تربیتی اولیای دانش آموزان

http://irancounseling.ir/journal/article-1-195-fa.html

پژوهشهای مشاوره

1396

 1.  

تاثیر آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر مشکلات رفتاری کودکان

http://childmentalhealth.ir/article-1-236-fa.html

سلامت روان کودک

1396

 1.  

اثربخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباطی زوجین با استفاده از رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) بر کاهش تعارضات زناشویی

http://fcp.uok.ac.ir/article_9632.html

مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان (مطالعات زنان سابق)

1396

 1.  

تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر ادراک شایستگی و مهارت های اجتماعی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

http://childmentalhealth.ir/article-1-170-fa.html

سلامت روانی کودک (تحول روانشناختی کودک)

1396

 1.  

رابطه خودکارآمدی با سلامت روان در معلمان: نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده

http://rph.khu.ac.ir/article-1-2611-fa.html

پژوهش در سلامت روانشناختی

1396

 1.  

تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای خانواده در اسلام با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد

http://jwfs.alzahra.ac.ir/article_2955.html

مطالعات زن و خانواده

1396

 1.  

مقایسه تعهد زناشویی و رضایت جنسی در زنان متأهل تماشاگر و غیرتماشاگر سریال های فارسی زبان ماهواره

http://nms.atu.ac.ir/article_8257.html

مطالعات رسانه های نوین

1396

 1.  

پیش بینی سلامت روان معلمان بر اساس متغیرهای خودکارآمدی و حمایت اجتماعی

http://journal.ihepsa.ir/article-1-680-fa.html

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران

1396

 1.  

پيش بيني سلامت روان معلمان بر اساس متغيرهاي رضايت زناشويي و خودكارآمدي ، با ميانجي گري رضايت شغلي به منظور ارائه مدل

http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/14983

فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني

1396

 1.  

اثربخشي برنامه روانشناختي خانواده محور مبتني بر الگوي اسلامي ايراني بررضايت زناشويي

http://ijfp.ir/article-1-94-fa.html

روانشناسي خانواده

1396

 1.  

هم سنجی تاثیر شرکت زوجین در نشست روان-آموزشی طرحواره درمانی با درمانگری پذیرش و تعهد در بی رمقی زناشویی

http://fcp.uok.ac.ir/article_49097.html

مشاوره و روان درمانی

1396

 1.  

اثربخشی آموزش سبک های اسنادی خوش بینانه برکاهش آمادگی اعتیاد و تغییر سبک اسنادی دانش آموزان

http://etiadpajohi.ir/article-1-773-fa.html

اعتیادپژوهی

1395

 1.  

اثربخشي روان درماني آدلري بر اساس سبك زندگي، علاقه ي اجتماعي بر احساس كهتري و بهزيستي اجتماعي زنان خيانت ديده

http://www.socialpsychology.ir/article_63011.html

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی

1396

 1.  

بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان زنان معتاد

 http://socialworkmag.ir/article-1-147-fa.html

مددکاری اجتماعی

1396

 1.  

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی

http://www.ceciranj.ir/article_63644.html

توانمند سازی کودکان استثنایی

1395

 1.  

نقش تمايزيافتگي، معناداري زندگي و بخشودگي در پيش بيني رضايت زناشويي

http://ijfp.ir/article-1-150-fa.html

روانشناسي خانواده

1395

 1.  

اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی

http://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_2384.html

مطالعات روانشناختی

1395

 1.  

اثربخشی برنامه روانشناختی خانواده محور بر پایه الگوی اسلامی- ایرانی بر مثبت اندیشی زوجین

http://pzk.journals.miu.ac.ir/article_1034.html

پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

1395

 1.  

مقایسه اثر بخشی« طرحواره درمانی» و «حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد» به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائه الگو

http://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_2693.html

مطالعات روانشناختی

1395

 1.  

رابطه خود- دلسوزی و سلامت روان با نقش میانجی عزت نفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر

http://jwfs.alzahra.ac.ir/article_2562.html

مطالعات زن و خانواده

1395

 1.  

بررسی اثر ترس القاشده بر سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ضمن حل مسایل طبقه بندی شده کشف مفهوم

http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_2944.html

روان شناسی سلامت

1395

 1.  

مقایسه تاثیر روش های مشاوره مسیرشغلی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی، سازه-گرایی و انگیزشی بر اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان

http://qccpc.atu.ac.ir/article_6736.html

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

1395

 

 1.  

رابطه انواع سبكهاي تفكر و سازگاري آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه

http://jontoe.alzahra.ac.ir/article_2551.html

انديشه هاي تازه در علوم تربيتي

1395

 1.  

الگوی علی خود ناتوانسازی تحصیلی در دانشجویان

 http://edcbmj.ir/article-1-1009-fa.html

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

1395

 1.  

اثربخشي مشاوره پروهي رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيري روانشناختي و معناداري زندگي زنان ناباور

https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_9409.html

پژوهش های نوین روانشناختی

1395

 1.  

اثربخشی خاطره پردازی گروهی بر شادکامی و امید به زندگی سالمندان

https://jap.razi.ac.ir/article_329.html

روانشناسی  پیری

1395

 1.  

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی حرکتی

http://journals.scu.ac.ir/article_12000.html

دستآوردهای روانشناسی بالینی

1395

 1.  

آموزش مشاوره مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ممسنی

http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/5759

مشاوره شغلي و سازماني

1395

 1.  

بررسی جامع شادکامی سالمندان در شهر زاهدان

https://jap.razi.ac.ir/article_293.html

روانشناسی پیری

1394

 1.  

تاثیر آموزش رفتار جراتمندانه بر کیفیت زندگی در مدرسه و اضطراب اجتماعی

http://nea.ui.ac.ir/article_20907.html

رویکردهای نوین اجتماعی

1394

 1.  

اثربخشی آموزش شناختی رفتاری برسلامت روان،کیفیت زندگی و پرخاشگری زنان با سابقه خشونت خانگی

http://pssw.jrl.police.ir/article_17581.html

پژوهشهای انتظامی-اجتماعی زنان  وخانواده

1394

 1.  

رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان ارومیه

http://talar.jrl.police.ir/article_11611.html

راهوار

1394

 1.  

نقش پیش بینی کنندگی عملکرد جنسی و کیفیت ارتباط زناشویی زوجها

http://irancounseling.ir/journal/article-1-73-fa.html

پژوهشهای مشاوره

1394

 1.  

بررسی شرایط  قضاوت عاطفی برشناخت اجتماعی نوجوانان اتیسم باعملکرد بالا در هر دوجنس

https://jcp.semnan.ac.ir/article_2209.html

مجله روانشناسی بالینی

1394

 1.  

بررسی نقش تعدیل گر حمایت اجتماعی و ارتباط آن با استرس و رضالیت شغلی کارکنان منطقه فراساحلی پارس جنوبی

http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/9611

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی

1394

 1.  

رابطۀ رفتارهای پرخطر و هیجان خواهی با میزان گرایش به اعتیاد در زنان بزهکار

http://icra.jrl.police.ir/article_18147.html

پژوهش های اطلاعاتی و جنایی

1394

 1.  

اثربخشی برنامه آموزشی دلبستگی به جنین بر ارتباط مادر-جنین و سلامت روان زنان باردار

http://childmentalhealth.ir/article-1-84-fa.html

سلامت روانی کودک

1394

 1.  

اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار

http://www.ceciranj.ir/article_63706.html

فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی،

1394

 1.  

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی برکیفیت زندگی مادران کودکان باناتوانی جسمی-حرکتی

http://www.ceciranj.ir/article_66289.html

توانمندسازی کودکان

1394

 1.  

مقايسه تأثير الگوهاي آموزشي سنتي، مدرن و فرامدرن مشاوره مسير شغلي بر انطباق پذيري مسير شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان

http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/9588

فصلنامه علمی پژوهشی مشاوره شغلی

1394

 1.  

مقایسه اثربخشی روش‌های شناختی رفتاری در مقابل روش‌های القای خلق برخلق مادران کودکان کم‌توان ذهنی

http://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1785.html

مطالعات روان شناختي

1393

 1.  

پیش‌بینی رفتار پرخطر بر اساس سبک‌های د‌‌لبستگی و حمایت اجتماعی د‌‌ر د‌‌انشجویان د‌‌ختر د‌‌انشگاه اصفهان

http://pssw.jrl.police.ir/article_17569.html

پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده

1393

 1.  

پیش‏ بینی خودکارمدی کاریابی و تصمیم گیری شغلی بر اساس سبک های دلبستگی

http://qccpc.atu.ac.ir/article_549.html

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

1393

 1.  

بررسي رابطه بين سخت رويي و رضايت شغلي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/9584

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی

1393

 1.  

بررسی پیشایند حرکت هراسی در بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی عضلانی براساس ابعاد کارکرد خانواده

http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_1396.html

مجله روانشناسی سلامت

1393

 1.  

ارائه یک مدل مفهومی جهت تبیین رابطه میان سبک‌های هویتی، ویژگی‌های شخصیتی نئو و کمال‌گرایی

http://jpmm.miau.ac.ir/article_592.html

فصلنامه علمی-پژوهشی «روشها و مدلهای روانشناختی»

1393

 1.  

پیش بینی خودکارآمدی کاریابی و تصمیم گیری شغلی براساس سبکهای دلبستگی

http://qccpc.atu.ac.ir/article_549.html

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

1393

 1.  

بررسي تأثير زوج درماني اسلامي بر صميميت زناشويي

http://jwfs.alzahra.ac.ir/article_1500.html

مطالعات زن و خانواده

1393

 1.  

رابطه ويژگي هاي شخصيتي با سلامت روان در زنان بزهكار زنداني شهر تهران

http://pok.jrl.police.ir/article_11387.html

دانش انتظامي

1393

 1.  

تحليل ساختاري فرسودگي شغلي پرستاران با مؤلفه هاي مبتني بر پذيرش، تعهد و تنظيم هيجاني

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-3807-fa.html

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

1393

 1.  

تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی

http://jac.scu.ac.ir/article_12563.html

مشاوره کاربردی

1393

 1.  

رابطه سبك‌هاي دلبستگي و تاكتيك‌هاي حل تعارض در زنان متأهل

https://cwfs.ihu.ac.ir/article_201619.html

فرهنگي تربيتي زنان و خانواده

1393

 1.  

اثربخشي آموزش مهارت‌هاي برقراري ارتباط مؤثر بر بهزيستي شخصي زنان متأهل شهر تهران

https://cwfs.ihu.ac.ir/article_201630.html

فرهنگي تربيتي زنان و خانواده

1393

 1.  

ارتقای سلامت روان و کیفیت زندگی از طریق برنامه آموزش تاب‌آوری برای مادران کودکان دارای اختلال یادگیری

https://cwfs.ihu.ac.ir/article_201627.html

فرهنگي تربيتي زنان و خانواده

1393

 1.  

اثربخشي كلاس‌هاي آموزش خانواده در انطباق پذيري مسير شغلي دانش آموزان دبيرستاني

http://jcoc.sbu.ac.ir/article/download/5759/7106

مشاوره شغلي و سازماني

1393

 1.  

اثربخشي معنادرماني گروهي بر سلامت روان و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه

https://cwfs.ihu.ac.ir/article_201611.html

فرهنگي تربيتي زنان و خانواده

1392

 1.  

رابطه بين اعتياد به اينترنت با تعارض نوجوان با والدين، حمايت اجتماعي ادراك شده چند بعدي و شادكامي

http://qjfr.ir/article-1-106-fa.html

خانواده و پژوهش

1392

 1.  

بررسی اعتبار، پایایی و هنجاریابی مقیاس تاب آوری مسیر شغلی

http://irancounseling.ir/journal/article-1-58-fa.html

پژوهشهای مشاوره

1392

 1.  

بررسي ورود زنان به عرصه اشتغال و تأثير آن بر ميزان قدرت آنها در تصميم گيري هاي درون خانواده

http://jzvj.miau.ac.ir/article_8.html

زن و جامعه

1392

 1.  

تبيين رضايت زناشويي زوجين بر اساس هوش معنوي و طرح واره ناسازگار اوليه

https://jearq.riau.ac.ir/article_537.html

تحقيقات مديريت آموزشي

1392

 1.  

اثربخشي آموزشي گروهي مهارت هاي ارتباطي زوجين با استفاده از رويكرد تحليل ارتباط متقابل بر كاهش تعارضات

http://fcp.uok.ac.ir/article_9632.html

مشاوره و روان درماني خانواده

1392

 1.  

تأثير رغبت هاي شغلي شخصيتي بر گرايش كارآفرينانه جويندگان كار شهر تهران

http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/2682

مشاوره شغلي و سازماني

1392

 1.  

بررسي مقايسه‌اي عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بين خانواده‌هاي زنان شاغل و غيرشاغل

http://jwsps.alzahra.ac.ir/article_1454.html

مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان

1392

 1.  

بررسي رابطه خودپنداره ، كيفيت زندگي و سلامت روان مربيان مهد كودك استان تهران

http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/9567

مشاوره شغلي و سازماني

1392

 1.  

بررسي تأثير آموزش تمرينات كاراته بر افزايش ابراز وجود دانش آموزان دختر مبتلا به كمرويي

https://cwfs.ihu.ac.ir/article_201593.html

مطالعات فرهنگي تربيتي زنان

1392

 1.  

بررسي اثربخشي طرحواره درماني بر علايم اختلال شخصيت وسواسي- جبري

https://japr.ut.ac.ir/article_52567.html

پژوهش‌هاي كاربردي روانشناختي

1392

 1.  

اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر رويكرد پرازش اطلاعات شناختي (CIP) ، بر كاهش تفكرات ناكارآمد شغلي

http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/2670

مشاوره شغلي و سازماني

1392

 1.  

تهیه و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی

http://jac.scu.ac.ir/article_12563.html

دوفصلنامه مشاوره كاربردي

1392

 1.  

جايگاه شغل پليسي در بين كودكان دبستاني شهر اصفهان

http://ps.jrl.police.ir/article_11169.html

دوفصلنامه مطالعات پليس زن

1392

 1.  

بررسي رابطه بهوشمندي و ارضاي نيازهاي بنيادي رون شناختي در زنان مبتلا به سرطان سينه

https://cwfs.ihu.ac.ir/article_201584.html

فصلنامه فرهنگي تربيتي زنان و خانواده

1391

 1.  

بررسي ويژگيهاي روان سنجي روان سنجي آزمون تيپ هاي شخصيتي نه گانه (انيگرام)

http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/2639

فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني

1391

 1.  

رابطة تمايز خود با نشانگان روان شناختي و جسمي در زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره

http://jwsf.iaut.ac.ir/article_519844.html

زن و مطالعات خانواده

1390

 1.  

تعيين ويژگي هاي روان سنجي سياهة تفكرات شغلي

http://journals.atu.ac.ir/article_5639.html

فصلنامه علمي پژوهشي اندازه گيري تربيتي

1390

 1.  

نظارت مشاوره‌اي، ارائه الگوهاي پيشنهادي و ضرورت كاربرد آن در ايران

تازه ها و پژوهش‌هاي مشاوره

1390

 1.  

بررسي ميزان نياز به راهنمايي دانش آموزان دبيرستانهاي شهر تهران

http://noavaryedu.oerp.ir/article_78963.html

فصلنامه نوآوري هاي آموزشي

1390

 1.  

مقايسه برخي از ويژگي هاي زيستي، وضعيت اقتصادي و سلامت عمومي (رواني) مادران داراي نوزادان كم وزن با مادران داراي نوزادان با وزن طبيعي در استان گيلان

http://payavard.tums.ac.ir/article-1-55-fa.html

مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (پياورد سلامت)

1390

 1.  

رابطه هوش هيجاني و معنوي با سلامت رواني در دانشجويان دختر

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1206870/

فصلنامه پژوهشهاي كاربردي روانشناختي

1390

 1.  

بررسي‌اثربخشي‌بازي‌درماني‌گروهي‌بارهنمود‌براختلال‌سلوكي‌دانش‌آموزان‌دبستاني

http://jontoe.alzahra.ac.ir/article_148.html

انديشه هاي نوين تربيتي

1390

 1.  

پيش‌بيني كيفيت زندگي معلمان زن براساس متغيرهاي هوش هيجاني و هوش معنوي

http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/2619

فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني

1390

 1.  

آرزوهاي مسير شغلي كودكان پيش دبستاني و دبستاني شهر اصفهان

http://jcoc.sbu.ac.ir/article/view/20846

فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني

1390

 1.  

بررسي رابطه هوش معنوي با هوش هيجاني در بين دختران دانشجو

https://journals.ihu.ac.ir/article_201560_8b29194b337f8d308ee7b9deb1368ca7.pdf

فصلنامه فرهنگي دفاعي زنان

1390

 1.  

هنجاريابي، تعيين روايي و پايايي پرسشنامه رغبت شغلي راماك براساس طرح طبقه بندي رو

https://www.magiran.com/paper/1054508

فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني

1390

 1.  

اثربخشي آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر صميميت زناشويي زنان متأهل

https://cwfs.ihu.ac.ir/article_201568.html

فصلنامه فرهنگي دفاعي زنان

1390

 1.  

اثربخشي مداخلة شناختي رفتاري بر سلامت رواني، كيفيت زندگي و علائم افسردگي، اضطراب و تنيدگي زنان

http://psychoscience.ir/ojs/index.php/psychoscience/article/view/114

مجلة علوم روانشناختي

1390

 1.  

شيوع كم وزني هنگام تولد و مقايسه برخي از ويژگي هاي زيستي مادران نوزادان كم وزن با مادران نوزادان با وزن طبيعي

http://payavard.tums.ac.ir/article-1-55-en.pdf

مجله دانشگاه علوم پزشكي گيلان

1390

 1.  

مقايسه رابطه بين خود پنداره، تيپ‌هاي شخصي و آرزوهاي شغلي دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر كرد

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137902

تازه ها و پژوهش‌هاي مشاوره

1389

 1.  

تأثير آموزش شناختي رفتاري (CBT) بر كمال گرايي در يك جمعيت غير باليني

https://japr.ut.ac.ir/article_52329.html

فصلنامه پژوهش‌هاي كاربردي روانشناختي

1389

 1.  

بررسي ويژگي هاي شخصيتي شغلي و سلامت عمومي داوطلبان استخدام در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1043537

فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني

1389

 1.  

بررسي نقش تجربه خشونت در دوران كودكي و الگوي رفتاري خشونت و صميميت در دانشجويان متأهل

https://iranjournals.nlai.ir/0653//article_179599.html

مجله دانشور رفتار

1389

 1.  

اثر بخشي روش حل مشكل خانوادگي بر بهبود روابط والدين داراي فرزند ناشنوا

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1059850/

فصلنامه خانواده و پژوهش

1389

 1.  

اثربخشی روان درماني حمايتي برکیفیت زندگی معتادين مرد سم‌زدايي شده

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=150230

فصلنامه تحقیقات روانشناختی

1389

 1.  

خودكارآمدي جنسي و رضايت زناشويي

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120560

انديشه  رفتار

مجله روانشناسي باليني

1389

 1.  

ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه هاي سنجش رضايت شغلي كاركنان و رضايت مشتريان بانك صادرات ايران

http://psychac.scu.ac.ir/article_11677.html

دستاوردهاي روانشناختي

1389

 1.  

مقایسه اثربخشی راهبردهای روانی آموزشی و مشاوره گروهی به شیوه راه حــل محــور درکاهـش تعــارضات زناشوئی زوج های هردو شاغل

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/917747

تازه ها و پژوهش‌هاي مشاوره

1388

 1.  

تأثيرمداخلةآموزش‌شناختي- رفتاري برخودناتوان‌سازي‌وخودكارآمدي زنان‌ورزشكار

http://ensani.ir/fa/article/309774/

پژوهش در علوم ورزشي

1389

 1.  

اثر بخشی آموزش‌های ضمن خدمت دبيران و مربيان فني حرفه‌اي مدارس استثنايي شهر تهران بر خشنودي و توانمندي حرفه اي آنان

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=99231

انديشه هاي نوين تربيتي

1388

 1.  

اثربخشي مداخله شناختي رفتاري بر پاسخ هاي مقابله‌اي و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجانات زنان

https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=104717

مجله علوم رفتاري

1388

 1.  

قابليت پيش بيني كنندگي فرهنگ سازماني و فشار رواني شغلي

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=101251

مجله علوم رفتاري

1388

 1.  

اثربخشي آموزش تحليل ارتباط محاوره‌اي به مادران بربهبود عملكرد خانواده آنان

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=116860

فصلنامه خانواده پژوهي

1388

 1.  

واقعيت مجازي در آموزش مقابله‌اي با ترس‌هاي ناشي از حوادث رانندگي، الگوي نوين درمديريت بر آموزش

مديريت بر آموزش انتظامي

1388

 1.  

مقايسه تصميم گيري كار آفرينان وغيركار آفرينان در شرايط عدم اطمينان

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152782

فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين

1388

 1.  

رابطه باورهاي كمال گرايانه و رفتارهاي خود ناتوان ساز در دانشجويان

https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=105225

مجله علوم رفتاري

1389

 1.  

بررسي رابطه ويژگي هاي سازمان هاي نوروتيك با سبك رهبري و جو سازماني

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=144680

انديشه هاي نوين تربيتي

1389

 1.  

ايجاد شبكه هاي ياورانه جهت تقويت مراکز مشاوره و مددكاري

آرامش

1387

 1.  

رابطه آشفتگی زناشویی مادران با زندگی فرزندان متأهل آنها

http://jwsps.alzahra.ac.ir/article_1362.html

مطالعات زنان

1387

 1.  

بررسی‌تفاوت‌های‌جنسیتی‌بین‌ابعاد‌مختلف‌صمیمیت‌زناشویی‌در‌دانشجویان‌متأهل

http://jwsps.alzahra.ac.ir/article_1287.html

مطالعات زنان

1387

 1.  

رابطه بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن با رضایت زناشویی کارکنان‌بیمارستان

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=94814

تازه ها و پژوهش‌هاي مشاوره

1387

 1.  

آسیب پذیری پلیس زن در مواجهه با استرس های شغلی

فصلنامه پلیس زن

1386

 1.  

بررسی ارتباط بین الگوهای روابط و تعارضات زناشویی در دانشجویان زن دانشگاه های شهر تهران

فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

1386

 1.  

بررسی و مقایسه تعارضات زناشویی و سلامت روان در ازدواج های بین فرهنگی و ازدواج های تک فرهنگی در دانشجویان زن دانشگاه های استان اصفهان

فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

1386

 1.  

بررسی اثربخشی آموزش های آماده سازی شغلی و کارآفرینی بر تمایلات کارآفرینی جوانان داوطلب استفاده از تسهیلات اشتغالزایی شهر تهران

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72231

تازه ها و پژوهشهاي مشاوره

1386

 1.  

جایگاه توانمندسازی روان شناختی در رضایت شغلی پلیس زن

https://www.magiran.com/paper/1036210

پلیس زن

1386

 1.  

بررسی رابطه تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز

 

پژوهش در مسائل ت . ت

1386

 1.  

مقایسه وارتباط استرس شغلی با ابعاد رضایت شغلی پرستاران بخش های CCU و عادی بیمارستان های قلب تهران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/101582

مشاوره شغلی و سازمانی

1386

 1.  

بررسی و مقایسه رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران و عزت نفس دانش آموزان دختر ناشنوا و شنوا در مقطع متوسطه شهر تهران

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72590

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی

1386

 1.  

بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی با روش شناختی رفتاری بر تعارضات زناشویی

 

پژوهش های تربیتی و روانشناختی دانشگاه اصفهان

1386

 1.  

اثربخشی مشاوره گروهی برروابط متعارض بین برادران و خواهران

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66324

تازه ها و پژوهش‌هاي مشاوره

1386

 1.  

بررسی تأثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی و افزایش سلامت روان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز

علمي- پژوهشي علوم بهزیستی و توانبخشی

1386

 1.  

رابطه بين سطح سلامت خانواده اصلي و رضايت زناشويي زنان دبير آموزش و پرورش شهرستان كرج

علوم انساني دانشگاه اصفهان

1385

 1.  

توانمند سازي زنان سرپرست خانوار از طريق مشاوره گروهي آگاه سازي و كارآفريني 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72234

خانواده پژوهي

1385

 1.  

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی به شیوة گروهی بر کاهش کمرویی نوجوانان دختر

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65274

تازه ها و پژوهش‌هاي مشاوره

1385

 1.  

تاثير مشاوره گروهي با الگوي شناختي ـ رفتاري شادماني فوردايس بر كاهش فرسودگي شغلي مددكاران اجتماعي مركز روانپزشكي رازي

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67347

مطالعات روانشناختي

1385

 1.  

مقايسه نظام نامه اخلاقي مشاوره در كشورهاي مختلف

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=26927

تازه‌ها و پژوهشهاي مشاوره

1384

 1.  

بررسي و مقايسه خود پنداره نوجوانان دختر و پسر عادي و گريزان

http://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1662.html

مطالعات روانشناختي

1384

 1.  

مقايسه ارزش‌هاي شغلي زنان و مردان تحصيلكرده دانشگاهي قبل از ورود به بازار كار

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=18463

انديشه هاي نوين تربيتي

1384

 1.  

مقايسه و ارتباط عملكرد خانواده و سلامت رواني نوجوانان فراري از خانه با نوجوانان عادي

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=50405

تازه‌ها و پژوهش‌هاي مشاوره

1384

 1.  

رابطه باورهاي غير منطقي با ميزان رضايت شغلي مشاوران دبيرستانهاي شهر تهران

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=42211

تازه‌ها و پژوهش‌هاي مشاوره

1384

 1.  

بررسي تاثير آموزش مهارتهاي حل تعارضات زناشويي بر بهبود روابط متقابل

انديشه هاي نوين تربيتي

1384

 1.  

تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر افزايش اعتماد به نفس دختران نابيناي شهر تهران

http://joec.ir/article-1-421-fa.html

پژوهش در حيطه كودكان استثنايي

1384

 1.  

رابطه ابعاد شخصیت با انگیزه به کارگیری ابتکار و نوآوری شغلی مدیران آموزشی

http://jeps.usb.ac.ir/article_784.html

علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

1384

 1.  

بررسي و مقايسه نيمرخ رواني دختران و پسران دبستاني خانواده‌هاي تك والد ناشي از طلاق

علوم روانشناختي

1383

 1.  

بررسي رابطه ببين ساختار قدرت در خانواده با رضايتمندي زناشويي زنان كارمند و خانه دار

تازه‌ها و پژوهش‌هاي مشاوره

1383

 1.  

مقايسه و ارتباط سلامت رواني فرزندان و مادراني كه كه حضانت فرزندانشان را دارند با فرزندان و مادراني كه حضانت از آنها سلب شده است

http://jwsps.alzahra.ac.ir/article_1252_0.html

مطالعات زنان

1382

 1.  

بررسي رابطه بين فرار دختران و سابقه بد رفتاري و خشونت جسماني و سوء استفاده جنسي در دوران كودكي آنان

علوم روانشناختي

1382

 1.  

بررسي تاثير مشاوره گروهي با روش عقلاني ـ عاطفي رفتاري بر تقويت اعتماد به نفس دانشجويان دختر

مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان

1382

 1.  

نقش ويژگيهاي شخصي مشاوران در اثر بخشي مشاوره

پژوهش‌هاي تربيتي

1380

 1.  

مقايسه ويژگيهاي شخصيتي زنان متاهل شاغل و خانه دار و ارتباط آن با رضامندي زناشويي

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9666

تازه ها و پژوهش‌هاي مشاوره

1380

 1.  

اهميت قرارداد ها در مشاوره

پژوهشهاي تربيتي

1380

 1.  

هدايت شغلي از طريق همخواني شخصيت با محيط شغلي و هنجاريابي آزمون SDS

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2588/15/text

فصلنامه علوم انساني دانشگاه الزهرا(س)

1378

 1.  

رابطه دوگانه در مشاوره و پيامدهاي احتمالي آن

تازه ها و پژوهشهاي مشاوره

1379

 1.  

رازداري ـ موضوعي اخلاقي و قانوني در حرفه مشاوره

فصلنامه پيام مشاور

1379

 1.  

بررسي مقدماتي آزمون رغبت سنج تحصيلي ـ شغلي به منظور ارائه روش نمره گذاري جهت هدايت تحصيلي دانش آموزان

تازه‌ها و پژوهش‌هاي مشاوره

1378

 1.  

مشاوره فردي و ويژگيهاي ارتباط مشاوره‌اي در شناسايي مشكل مراجع

تازه‌ها و پژوهش‌هاي مشاوره

1378

 1.  

بررسي نارسائيهاي يادگيري دانش آموزان

پژوهش‌هاي تربيتي

1376

 1.  

تيز هوش ناموفق ( يك مورد پژوهشي )

تعليم و تربيت استثنايي

1374

 1.  

انتخاب حرفه بيانگر شخصيت فرد است

 

فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

1370

 1.  

مشكل مردودي و ترك تحصيل دانش آموزان

نماي تربيت

1371

 1.  

متداولترين علت دشواريهاي يادگيري

تعليم و تربيت استثنايي

1374

 

(انگلیسی)

 

عنوان

 

نام نشريه

سال چاپ

 1.  

Validation of the Persian version of the satisfaction with life scale (SWLS) in Iranian women with breast Cancer

https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-021-01662-2

JCR

Current Psychology

2021

 1.  

Development and initial validation of the hardiness based parenting behaviors questionnaire (HBPBQ)

https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-021-01673-z

JCR

Current Psychology

2021

 1.  

How Resiliency and Hope Can Predict Stress of Covid‑19 by Mediating Role of Spiritual Well‑being Based on Machine Learning

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33398655/

JCR

Journal of Religion and Health

2021

 1.  

Digital storytelling: a tool for life design career intervention

https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-020-10403-0

JCR

Education and Information Technologies

2021

 1.  

Online career counseling success: the role of hardiness and psychological capital

https://link.springer.com/article/10.1007/s10775-020-09452-1

JCR

International Journal for Educational and Vocational Guidance

2020

 1.  

Psychometric assessment of the Persian translation of the Social and Emotional Health Survey-Secondary (SEHS-S) with female adolescents

https://doi.org/10.1080/00207411.2020.1843965

JCR

International Journal of Mental Health

2020

 1.  

Moral Disengagement: Mediator Between Moral Perfectionism and Machiavellian Behavior Among Undergraduates?

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0033294120964067

JCR

PSYCHOLOGICAL REPORTS

2020

 1.  

Development and Initial Validation of the Children's Hardiness Scale

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0033294120945175

JCR

PSYCHOLOGICAL REPORTS

2020

 1.  

Psychometric assessment of the Persian translation of the EPOCH measure among adolescent girls

https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-020-01013-7

JCR

CURRENT PSYCHOLOGY

 

2020

 1.  

Design and development of the online career counselling: a tool for better career decision making

https://doi.org/10.1080/0144929X.2020.1795262

JCR

Behaviour & Information Technology

2020

 1.  

Effectiveness of Narrative Therapy on Communication Patterns for Women Experiencing Low Marital Satisfaction

https://doi.org/10.1002/anzf.1405

JCR

Australian and New Zealand Journal of Family Therapy

2020

 1.  

Effects of Death Anxiety on Perceived Stress in Individuals with Multiple Sclerosis and the Role of Self-Transcendence

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0030222819880714

JCR

OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING

2019

 1.  

Cognitive behavioral therapy as an effective treatment for social anxiety, perfectionism, and rumination

https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-019-00411-w

JCR

Current psychology (New Brunswick, N.J.)

2019

 1.  

The effects of perceived stress on hope in women with breast cancer and the role of psychological hardiness

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pon.5102

JCR

Psycho-Oncology

2019

 1.  

Effects of mindfulness-based training on aggression and empathy of adolescents at the juvenile correction and rehabilitation center

https://www.magiran.com/paper/2048569/?lang=en

JCR

Journal of Research and Health

2019

 1.  

Emotional Intelligence Moderates Anhedonia and Suicidal Ideation in Depressed Patients.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0033294119833023

JCR

Psychological reports

2019

 1.  

Effect of exercise augmentation of cognitive behavioral therapy for the treatment of suicidal ideation and depression

https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.05.012

JCR

Journal of affective disorders

2018

 1.  

Self-Concealment Mediates the Relationship Between Perfectionism and Attitudes Toward Seeking Psychological Help Among Adolescents

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0033294117713495

JCR

Psychological reports

2018

 1.  

The Moderating Effect of Hardiness on the Relationships between Problem-Solving Skills and Perceived Stress with Suicidal Ideation in Nursing Students

https://www.studiapsychologica.com/index.php/viewarticles/?search=The+Moderating+Effect+of+Hardiness+on+the+Relationships+between+Problem-Solving+Skills+and+Perceived+Stress+with+Suicidal+Ideation+in+Nursing+Students

JCR

Studia Psychologica

2018

 1.  

Estimating the Validity and Reliability of Guttmann Questionnaires of “Couple Trust Measurement

https://link.springer.com/article/10.1007/s10591-018-9470-1

JCR

Contemporary Family Therapy

2018

 1.  

Effectiveness of Neurofeedback on Executive Functions and Tendency Toward High-Risk Behaviors in Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

http://jhrba.com/en/articles/82012.html

Scopus

International Journal of High Risk Behaviors and Addiction

 

2018

 1.  

the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on children's behavioral problems

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=599294

 

journal of child mental health

2018

 1.  

Coping Styles Mediate Perfectionism Associations with Depression Among Undergraduate Students

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00221309.2017.1421137

JCR

The Journal of general psychology

2018

 1.  

the effectiveness of painting therapy program for the treatment of externalizing behaviors in children with intellectual disability

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17450128.2018.1428779

JCR

Vulnerable Children and Youth Studies

2018

 1.  

Efficacy of acceptance and commitment therapy on fear of intimacy and self-criticism in women working in Welfare Institute of Kerman

http://journals.sbmu.ac.ir/ijabs/article/view/16398\

 

International Journal of Applied Behavioral Sciences

2018

 1.  

Perceived Stress as a Mediator Between Social Support, Religiosity, and Flourishing Among Older Adults

https://brill.com/view/journals/arp/40/1/article-p80_4.xml

Scopus

Archive for the Psychology of Religion

2018

 1.  

Emotional intelligence as a moderator between perfectionism and happiness

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0143034318807959

JCR

School Psychology International

2018

 1.  

Clarifying the Roles of Hardiness and Hopelessness in Relation to Suicidal Ideation Among Malaysian Undergraduate Students

http://jpcp.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=474&sid=1&slc_lang=en

 

Practice In Clinical Psychology

2017

 1.  

The big five personality traits and environmental concern the moderating roles of individualism /collectivism and gender

https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/14548062/2017/00000019/00000001/art00001

 

ROMANIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL APPLIED PSYCHOLOGY

2017

 1.  

Construction and Normalization of Comprehensive of Organizational Health Test

https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/view/2297

 

International journal of humanities and cultural studies

2016

 1.  

Job and Worker with Comprehensive of Organizational Health Test on O'NET Work Style

https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/view/2298

 

International journal of humanities and cultural studies

2016

 1.  

Analytical Study of Biological, Psychological, Cognition and Social Status in Teenagers with Drop-Out and Normal Teenagers   

http://jmssjournal.com/En/Direct.aspx?id_group=3022

 

Journal of Management and Social studies

2016

 1.  

Effectiveness of Psychodrama on Aggression of Female Addicts with Bipolar Personality

https://www.avensonline.org/fulltextarticles/JAP-2330-2178-04-0025.html

 

Journal of Addiction & Prevention

2016

 1.  

Relationship between Religious Attitude and Mental Health of Addicts

http://dx.doi.org/10.15303/rjeap.2016.v7i1.a2 

 

Romanian Journal of Experimental Applied Psychology

2016

 1.  

Exploring Validity and Reliability of Internet Infidelity Questionnaire among Internet Users in Iran

http://jhrba.com/en/articles/13219.html

 

Scopus

International Journal of High Risk Behaviors & Addiction

2016

 1.  

Efficacy of Laughter Yoga on stress (subscales of stress The frustration and aggressiveness) and depression patients with multiple sclerosis (MS)

http://www.cibtech.org/sp.ed/jls/2015/04/182-JLS-S4-182-SIMIN-EFFECTIVENESS.pdf

 

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences

2015

 1.  

Research Based Theory of Overhauling Science Education Management

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.667

 

Social and Behavioral Sciences

2015

 1.  

The effectiveness of group training for reciprocal behavior analysis on the self-efficacy among school counselors

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=463147

 

Journal of Research & Health

2015

 1.  

Analysis of exhaustion vocational nurses structure with structural analysis of burnout among nurses considering acceptance, commitment, and emotion regulation

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-3807-en.html

Scopus

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

2014

 1.  

Relationship of work environment variables and job satisfaction of employees with counterproductive work behaviors: A study of non-governmental non-benefit Islamic Azad University employees in West Mazandaran

Scopus

World Applied Sciences Journal

2013

 1.  

Study of the effects of marital conflicts on children self-efficacy and their indict

 

Journal of behavioral science in Asia

2013

 1.  

The study of the relation between family efficiency and students’ Risk Behaviors.

 

Journal of science and today’s world

2013

 1.  

Effectiveness of cognitive behavioral and spiritual trainings on improving mental health of HIV positive drug addicts

http://archcid.com/en/articles/20852.html

Scopus

Archives of Clinical Infectious Diseases

 

2013

 1.  

A survey on the effectiveness of nine–type personality training (Enneagram) on the mental health (anxiety) and self-esteem of school girls.

https://www.textroad.com/pdf/JBASR/J.%20Basic.%20Appl.%20Sci.%20Res.,%202(11)11845-11849,%202012.pdf

 

Journal Basic Applied Sciences

2012

 1.  

The effect of Shema Therapy on material satisfaction of couples with Obsessive-Compulsive personality disorder (OCPD)

 

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business

2012

 1.  

Elementary – aged boy’s occupational Aspiration and expectations in Iran

http://connection.ebscohost.com/c/articles/77243467/elementary-aged-boys-occupational-aspirations-expectations-iran

 

Interdisciplinary Journal of contemporary Research in business

2011

 1.  

The relationship between mother’s biological and psychological characteristics and their babies’ level of low birth weight

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.370

Scopus

Australian Journal of basic and applied sciences

2011

 1.  

Effectiveness of supportive psychotherapy on quality of life of women with HIV in Kermanshah

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.370

Scopus

Procedia - Social and Behavioral Sciences

 

2011

 1.  

General health stress associated to the work and job satisfaction of Hormozgan center factory employees in Iran

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.369

Scopus

Procedia - Social and Behavioral Sciences

 

2011

 1.  

Emotional intelligence and Job satisfaction

https://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2008.903.906&org=11

Scopus

Journal of Applied Sciences

 

2008

 1.  

Quality of life and coping strategies in coronary Heart disease patient

https://scialert.net/abstract/?doi=jas.2008.707.710

Scopus

Journal of Applied Sciences

2008

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

say goodbye to the public speech anxiety in language learning by game based-technology: single-subject study in Tehran

الگوهای ارتباطی خانواده و احساس تنهایی در دختران نوجوان

اثربخشی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر کاهش اضطراب اجتماعی

آموزش کوتاه مدت زوج درمانی هیجان¬مدار برمیزان صمیمیت، عواطف،سازگاری زوجین مشکل دار

آموزش مهارتهای ارتباطی و تعاملات عاطفی در بستر ارزشهای دینی و اثربخشی آن بر تعاملات احساسی زوجین در خانواده

بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی با ارزشهای اسلامی

مطالعه تجربه طلاق در زنان (بررسی علل و پیامدها) در شهر تهران

پیش‌بینی نقش حمایت اجتماعی براساس سازگاری زناشویی زنان معتاد

Research Based Theory of Overhauling Science Education

Spirituality toward Disease in Feeling of Suffering in Patients

Investigation of Family Functioning and Parental Tensioning in Addicts

رابطه بين راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي دانش¬آموزان دختر

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر پرخاشگری نوجوانان دختر

مقایسه سبکهای دلبستگی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در افراد وابسته به مواد و همتایان سالم

تاثیر آموزش شناختی رفتاری با رویکرد اسلامی بر تومنمدسازی زنان متاهل

تاثیر آموزش شناختی رفتاری با رویکرد اسلامی بر توانمند سازی زنان متاهل

اثربخشی آموزش برنامه مهارتهای ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد آموزه های دینی بر رضامندی زوجیت

بررسي رابطه بين باورهاي بدكاركردي جنسي و دلزدگي زناشويي در زنان داراي همسر معتاد

تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش گرايش كودكان و نوجوانان بزهكار به رفتارهاي پرخطر

ارتقاي كيفيت زندگي از طريق آموزش تاب آوري براي مادران داراي اختلال يادگيري

بررسي رابطه بين سلامت رواني و رضايت از زندگي زناشويي دانشجويان كارشناسي مرد و زن دانشگاه آزاد اسلامي

بررسي رابطه بين سخت رويي و رضايت شغلي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

بررسي سلامت روان در سبك زندگي

بررسي اثر تعديل كننده حمايت اجتماعي در مقابله با مشكلات جسماني و رواني بيماران مبتلا به ايدز

Effectiveness of supportive psychotherapy on quality of life among PL HIV in Iran

بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بين خانواده ‌هاي زنان شاغل و غير شاغل

انس با قرآن و رابطه آن با خوش بيني و سلامت معنوي دانشجويان

اثربخشي مشاوره گروهي بر كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سينه

بررسي اثربخشي آموزش شناختي – رفتاري گروهي بر بهبود عامل رواني كيفيت زندگي وابسته به سلامت معتادان تزريقي HIV مثبت

بررسي رابطه بين سبك‌هاي مقابله‌اي با سلامت روان زنان سالمند

اثربخشي آموزش‌هاي توانمندسازي بر هوش و شخصيت زنان تحصيل‌كرده بيكار

هوش معنوي، بستري براي ارتقاي سالمت روان شناختي دانشجويان

بررسي رابطه هوش هيجاني و نگرش مذهبي

اثربخشي آموزش‌هاي معنوي بر بهبود پاسخ هاي مقابله‌اي زنان متأهل در معرض سوء مواد

اثر بخشي آموزش هاي توانمند سازي بر سلامت رواني زنان سرپرست خانوار

هوش معنوي و رابطه آن با كيفيت زندگي دختران دانشجو

اثربخشي آموزش مذهب محور بر معناي زندگي زنان نابارور

Marital intimacy through relational skills training to married women

رضايت آگاهانه و انتخاب آزادانه، چالشي اخلاقي و حرفه اي در مشاوره

بررسي رابطه بين رضايت زناشويي و رضايت جنسي در زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره

 

 


طرحهای پژوهشی

 

عنوان طرح

سفارش دهنده

اتمام

1

تدوین برنامه جامع آموزشی سلامت روان خانواده

معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

درحال اجرا

2

رابطۀ رفتارهای پرخطر و هیجان خواهی با میزان گرایش به اعتیاد در زنان بزهکار

معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

1394

3

بررسی پیش‌بین‌های وسواس مرگ بر اساس متغیرهای جهت‌گیری مذهبی و سنخ شخصیتی نوروتیک در پرستاران زن

معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

1393

4

تأثير آموزش CBT بر كمال گرايي در يك جمعيت غير باليني

معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

1390

5

استاندارد سازي شاخص نه تيپ شخصي"ريزوهادسون"

معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

1390

6

پيش بيني كيفيت زندگي معلمان زن بر اساس متغيرهاي هوش هيجاني و هوش معنوي

معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

1390

7

اخلاق حرفه اي در كارآفرينان و صاحبان كسب و كار

معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

1388

8

اثربخشي آموزش تقويت بنيان خانواده با هدف پيشگيري از اعتياد

دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان‌ملل با دانشگاه الزهرا(س)

1388

9

اثر بخشي آموزش آموزشگران باهدف پيشگيري از اعتياد خانواده‌هاي در معرض خطر (توانمندسازي خانواده‌ها)

دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل

(UNODC) با دانشگاه الزهرا (س)

1388

10

اثربخشی آموزش های راهبردی اشتغال معلولین کم توان ذهنی بر توانایی ارائه ایده های اشتغالزا و خشنودی شغلی دبیران و مربیان آنها

معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)

1387

11

اثر بخشی آماده سازی شغلی و مهارتهای کسب و کار بر توانمند سازی زنان جویای کار استان تهران

مرکز امور زنان و خانواده (جهاد دانشگاه الزهرا «س»)

1387

12

بررسی نقش مشاوره شغلی در کار آفرینی و ایجاد اشتغال

وزارت کار و امور اجتماعی

1387

13

بررسی پدیده انتقال بین نسلی از طریق مقایسه نارضایتی زناشویی زوج های جوان و مادران آنها

معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

1387

14

روان درمانی حمایتی بیماران مبتلا به اچ ای وی در شهرهای مختلف کشور

طرح ملی ارتباط با صنعت وزارت بهداشت/ سازمان ملل‌ و دانشگاه الزهرا(س)

1386

15

بررسی تفاوت های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت زناشویی در دانشجویان متأهل

معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)

1386

16

بررسي اثر بخشي آموزش‌هاي آماده سازي شغلي و كارآفريني بر تمايلات كارآفريني جوانان داوطلب استفاده از تسهيلات اشتغال‌زايي شهر تهران

معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

1385

17

مشاوره گروهي با الگوي شناختي ـ رفتاري شادماني فوردايس بر كاهش فرسودگي شغلي مددكاران اجتماعي  مركز روانپزشكي رازي

معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

1384

18

مقايسه و ارتباط عملكرد خانواده و سلامت رواني نوجوانان فراري از خانه با نوجوانان عادي

معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

1383

19

مقايسه و ارتباط سلامت رواني فرزندان و مادراني كه حضانت فرزندانشان را دارند با فرزندان و مادراني كه حضانت از آنها سلب شده است

پژوهشكده زنان دانشگاه الزهرا(س)

1381

20

مقايسه نظام نامه اخلاقي مشاوره در كشورهاي مختلف

معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

1381

21

هدايت شغلي از طريق همخواني شخصيت با محيط شغلي و هنجاريابي آزمون SDS

معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

1377

22

بررسي نارسائي‌هاي يادگيري دانش آموزان ابتدايي كشور  (همكار اصلي طرح )

دانشگاه تربيت معلم

1375

23

بررسي مقدماتي آزمون رغبت سنج تحصيلي ـ شغلي به منظور ارائه روش نمره گذاري جهت هدايت تحصيلي  دانش آموزان

وزارت آموزش و پرورش

1375

 

سمینارها (بین المللی) (مجموعه مقالات یا چکیده مقالات)

 

عنوان

نام سمینار

زمان

 1.  

EFFECTIVENESS OF COMBINING THE ISLAMIC SPIRITUALITY THERAPY AND MINDFULNESS ON STRESS AND DISTRESS TOLERANCE OF ADDICTS

13th Annual International Addiction Science Congress (ASC2019)

Tehran-2019

 1.  

say goodbye to the public speech anxiety in language learning by game based-technology: single-subject study in Tehran

FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018

Turkey-2018

 1.  

Research Based Theory of Overhauling Science Education

Social and Behavioral Science

America- 2015

 1.  

Spirituality toward Disease in Feeling of Suffering in Patients

International Conference on Social Sciences

Turkey - 2015

 1.  

Investigation of Family Functioning and Parental Tensioning in Addicts

Ninth Congress of Addiction Knowledge

Medical Sciences of Tehran University- September 2015

 1.  

Marital intimacy through relational skills training to married women

The first Iranian international conference on women’s health

Shiraz Health Policy Research Center (2012)

 1.  

Effectiveness of supportive psychotherapy on quality of life among PL HIV in Iran

The 4th National AIDS Seminar

Medical Sciences of Shahid Beheshti University -2011

 1.  

The development of middle school occupational aspirations and expectation in Iran

Vocational designing and counseling challenges and new horizons. Padova- Italy

2011

 1.  

Effectiveness of supportive Psychotherapy on Quality of Life of Women with HIV in Kermanshah

2nd world Conference in psychology, Counseling and Guidance

Antalya- Turkey

2011

 1.  

General health, stress associated to the work and job satisfaction of Hormozgan Cement Factory employees in Iran

2nd world Conference in psychology, Counseling and Guidance

Antalya- Turkey

2011

 1.  

Training integration of convergent and divergent thinking: away for the development of intellectual capital in organization

International conference on intellectual capital management

Zanjan – Iran 2011

 1.  

The role of job counseling in entrepreneurship and job creation in Tehran university graduates with the approach of intellectual capitals upending

International conference on intellectual capital management

Zanjan – Iran 2011

 1.  

A study on the gender differences between intimacy dimensions of married college students

International congress of psychology

ICC Berlin – Germany

20-25 July 2008

 1.  

The Effectiveness of Social Skills Training in Increasing Female Students Self Esteem in Tehran,

9th international enter  disciplinary congress on women

Korea- 2005

 1.  

The Importance of Sex Role in Coping with Stress among Employed Married Women in Tehran

9th international enter  disciplinary congress on women

Korea- 2005

 1.  

A study on the Mental Health of Women in Bam city after the Earthquake on 25 Dec. 2003

9th international enter  disciplinary congress on women

Korea- 2005

 1.  

Cognitive Activity of Effective Learners Formation of Optimal oral and Nurturant Effects Instruct of Science Teaching

International Organization for Science  and Technology Education

Lublin, Portland 2004 July

 1.  

Abductive Thinking as a New Approach for Incorporating Technology in Science Learning.

IOSTE Symposium

North America

2003

 

 


افتخارات/جوایز

 • استاد نمونه کشوری در سال تحصیلی 85- 1384 از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • پژوهشگر  برجسته كشوري در گروه علوم انساني در سال 1388 از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • برگزیده جشنواره زن و علم، جایزه مریم میرزاخانی در سال 1399
 • مدير پژوهشي برتر كشوري در سال 1389 از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • پژوهشگر  برگزیده سال 1386 استان تهران با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 •  پژوهشگر نمونه و برتر دانشگاه الزهرا(س)، از سال1381 تاكنون

   

کتب تألیف/ترجمه شده

 • اخلاق حرفه­ای پلیس، تهران: انتشارات ندای معاصر، چاپ اول، 1399
 • اخلاق حرفه ای در درمان زوج و خانواده، تهران: انتشارات کمال تربیت، چاپ اول، 1399
 • درمان مبتنی بر ذهنی سازی از تئوری تا درمان. تهران: انتشارات رشد فرهنگ. چاپ اول، 1399
 • گروه درماني روان شناسي مثبت نگر براي زندانيان داراي حبس بلند مدت (کتاب راهنماي درمان). تهران: نشر ساوالان. چاپ اول، 1398
 • مفاهيم بنيادي و مباحث تخصصي در مشاوره. تهران: انتشارات كمال تربيت چاپ بیست و ششم، 1398
 • اخلاق حرفه‌اي در مشاوره و روان شناسي. تهران: انتشارات کمال تربیت، چاپ نهم، 1399
 • بازی درمانی، مشاوره و مداخله خلاقانه در مدیریت هیجانات کودکان. تهران: انتشارات کمال تربیت، چاپ اول ، 1398
 • راهنمای عملی مدیریت روابط آشفته در خانواده، تهران: انتشارات جالیز، چاپ اول، 1398
 • مهارت‌هاي پايه و پيشرفته در مشاوره و روان درماني. تهران: انتشارات دانشگاه الزهراء چاپ هشتم، 1397
 • اخلاق حرفه ای در خانواده درمانی. تهران: انتشارات کمال تربیت ، چاپ اول، 1396
 • حرفه مناسب شما چيست؟ تهران: انتشارات كمال تربيت چاپ پنجم، 1396
 • مشاوره گروهی کارآمد. اراک: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، چاپ اول، 1395
 • زمینه مشاوره و راهنمایی،.تهران: انتشارات رشد، چاپ اول 1386، چاپ دوم 1389، چاپ سوم 1390
 • نظريه‌هاي مشاورة مسير شغلي (مسير تكامل انتخاب شغل). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي، چاپ‌دوم 1391
 • همدلی برای کودکان. تهران: انتشارات چشم انداز قطب، چاپ اول، 1397.
 • دريچه اي به سوي رشد حرفه اي مشاوران. انتشارات آواي نور، چاپ اول 1393
 • سبك هاي دلبستگي. اصفهان: انتشارات جباري، چاپ اول 1392
 • روانشناسي ورزشي. تهران: انتشارات کمال تربیت، چاپ اول 1392
 • مهارتهاي زندگي با تمركز بر پيشگيري از مصرف مواد در خانواده. انتشارات دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد، چاپ اول 1390
 • كاربرد آزمون‌ها در راهنمايي و مشاوره تحصيلي- شغلي. اصفهان: انتشارات نشر نوشته، چاپ اول 1389
 • رغبت‌هاي شغلي. اصفهان: انتشارات تايماز. چاپ اول 1389
 • روان درمانی حمایتی، کلید زندگی مثبت با «اچ آی وی». تهران: انتشارات کمال تربیت، چاپ اول 1387
 • واقعيت مجازي در روان درماني. تهران: انتشارات کمال تربیت، چاپ اول 1386
 • ناسازگاري و مشكلات هيجاني و رفتاري كودكان . تهران: انتشارات دانشگاه الزهراء چاپ دوم 1377.

 

 

 

سایر پژوهش ها

راهنمايي پايان نامه‌ها

بررسی مقایسه‌ای اثر نوروفیدبک و درمان نافعال‌سازی سبک بر همدلی، کارکردهای اجرایی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و گرایش به رفتارهای آسیب‌زا در نوجوانان بیش‌فعال(ADHD)

تاثیر فصه گویی بر کاهش ترس کودکان ابتدایی

اثربخشی برنامه همراهی بهنگام بر مشکلات برونی سازی شده کودکان زیر 6 سال

بررسی اثربخشی اموزش مولفه های هوش معنوی بر کنترل اضطراب دانشجویان صنعتی بیرجند

اثربخشی مقاله درمانی به شیوه تلفیقی برکیفیت زندگی

مقایسه دلبستگی به والدی، نگرش به ازدواج و طلاق فرزندان خانواده های با و بدون طلاق

مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی کودکان با و بدون اموزش مادران

مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت مادران همراه با گروه درمانی شناختی رفتاری با و بدون دختران دارای اضطراب

اثربخشی اموزش به خود بر تنظیم هیجانی

پیش بینی تمایز یافتگی براساس سرزندگی

بررسی اثربخشی آموزش ارتباط بدون خشونت بر باورهای زنان

اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار بر تنظیم هیجانی

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی برکاهش افکارخودآینه و نارآمدی جنسی

رابطه همبستگی و انطباق پذیری زوجی وو سبکهای دلبستگی فرزندپروری مادران

اثربخشی تصویرسازی ارتباطی برپیوستگی و انطباق پذیری زنان

اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش مشکلات رفتاری درونی و بیرونی کودکان بی سرپرست

اثربخشی آموزرش مثبت اندیشی برادراک شایستگی و مهارتهای اجتماعی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست شهررشت

پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس فرایند و محتوا

مقایسه باورهای دینی،الگوهای ارتباطی،کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده و غیر مراجعه کننده به مراکز مشاوره

اثربخشی آموزرش والدگری انعکاسی برکاهش استرسوالدینی و بهبود دلبستگی مادران

اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله ای بر بهزیستی روانشناختی زنان نابارور مراجعه کننده شهرستان رشت

مقایسه اثربخشی گل درمانی و قصه درمتنی درکاهش پرخاشگری کودکان

اثربخشی مشاوره گروهی برمبانی معنای زندگی باتاکید بر آموزه های نهج البلاغه برسلامت روان بیماران ام اس

بررسی رابطه سبکهای تفکر و سازگاری آموزشی با پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه

اثربخشی آموزش روان شناختی بر هیجان ابراز شده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان بهخ OCD

اثربخشی آموزش تکنیکهای دلبستگی پیش از زایمان بر افزایش دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان باردار

اثربخشی  یوگایی خنده بر استرس و افسردگی بیماران مبتلا به ام اس

نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه بین ادراک از سبکهای فرزندپرورری پدر و اضطراب امتحان داشنجویان

اثربخشی آموزش گروهی تحلیل ارتباط متقابل بر میزان عزت نفس،خودکارامدی و انگیزه پیشرفت دختران نوجوان تحت حضانت بهزیستی کرمان

مقایسه تعهد زناشویی و رضایت جنسی در زنان متاهل استفاده کننده و عدم استفاده کننده از سریالهای فارسی زبان ماهواره

مقایسه افسردگی، هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی  در زنان معتاد در حال ترک مواد مخدر و غیرمعتاد استان البرز

بررسی باورهای دینی نوجوانان و سبک تربیتی والدین با التزام عملی دانش آموزان منطقه 14 آموزش و پرورش تهران

بررسی نقش صمیمت و رضایت جنسی در گرایش مردان متاهل به روابط زناشویی، بررسی جهت گیری مذهبی به عنوان متغیر میانجی